Пречиствателната станция за отпадъчни води в Русе

Начало > В и К > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2009

Според проекта, към станцията ще бъде изграден завод за производство на електроенергия


 Казват, че Европа свършвала там, където тоалетните започнат да миришат. В един по-съвременен вариант твърдението би могло да звучи така: “Европа завършва там, където отпадъчните води се заустват директно в реките, морето или близките падини”. За съжаление, ако приемем твърдението за критерий, България би останала извън пределите на Европа. В качеството си на новоприсъединен член на ЕС, държавата ни е поела строги ангажименти за развитие на канализационната система у нас. През последните години, обаче, много се говори и много малко се върши в посока решаване на огромния проблем с отсъствието на пречиствателни станции или в недостатъчния им капацитет, дори в големи градове на страната. Достатъчно е да споменем, че кварталите в подножието на Витоша в столицата, които през последните години придобиха статут на едно от най-скъпите и елитни места за живот в България, не са канализирани.

Стойността на проекта е около 22.8 млн. евро
Затова, в настоящия брой на сп. Инженеринг ревю решихме да представим един от най-мащабните проекти в областта на канализацията, изпълняван в България - изграждането на пречиствателна станция Русе. Проектът стартира в началото на 2008 г. Стойността му възлиза на около 22,8 млн. евро. Възложител е Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Изпълнителна агенция ИСПА - Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти”. Бенефициенти са Водоснабдяване и канализация Русе и Община Русе. За финансиране на проекта са осигурени средства по линия на програмата ИСПА (85%) и от държавния бюджет (15%).

Изпълнител е немската компания Хохтийф Канстръкшън
За изпълнител са избрани софийският и лайпцигският клон на немската компания Хохтийф Канстръкшън. Консултант е дружество от тип джойнт венчър между Пури Енвайърмънт и Консултантска инженерна група. Проектът включва изграждане на пречиствателна станция и спомагателни съоръжения за пречистване на всички битови и индустриални отпадъчни води в Община Русе. Капацитетът на станцията е 240 хил. еквивалент жители, а срокът за нейното завършване - края на 2010 г.
“Проектът е един от най-големите в областта на пречистването, реализиран в България”, коментира инж. Иван Нотев, управител на Хохтийф Канстръкшън – клон София, към когото се обърнахме за повече информация относно същността на проекта и етапите на неговото изпълнение.
Пречиствателната станция се изгражда в местността Балтата
В момента всички битови и индустриални отпадъчни води в Община Русе се заустват директно или чрез река Русенски Лом в Дунав. Тъй като съществува реална опасност от замърсяването й, Дунав и всички реки от водосбора й са обявени за чувствителни зони. “Целта на ПСОВ Русе е подобряване на качеството на услугите, предоставяни от ВиК Русе, повишаване ефективността на използване на водните ресурси в съответствие с принципите, заложени в Европейската рамкова директива за водите, и постигане на съответствие с Европейската директива за пречистване на отпадъчни води в населените места”, коментира г-н Нотев, уточнявайки, че в момента канализационната мрежа на Русе е в състояние, което налага нейното реновиране, но тя не е предмет на договора за изграждане на ПСОВ.
Пречиствателната станция се изгражда в местността Балтата в съответствие с одобрената кадастрална карта на град Русе и по плана на Източна промишлена зона. Местността представлява заливна тераса, с надморска височина от 14 до 19 м. Покрита е с т.нар. пропадъчни почви - льос, които имат свойството в контакт с вода да се оводняват и да губят напълно носимоспособността си. “Теренът е със специфични и проблемни в технологично отношение почви. Изборът му е направен съобразно възможностите на общината да осигури терен за изграждане на пречиствателна станция. Важно е да се отбележи, че най-вероятно този терен е бил без други перспективи за използване. За укрепване е направен инженерен насип, върху които се изграждат съоръженията на пречиствателна станция”, допълва г-н Нотев.

Обхват на проекта за изграждане на ПСОВ Русе
Проектът за ПСОВ Русе включва пълен инженеринг за изграждане на пречиствателната станция и всички необходими спомагателни съоръжения към нея. Договорът е сключен съгласно FIDIC Жълта книга (Първо издание 1999 г. – Договорни условия за Технологично оборудване и проектиране – Строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя).
“В този проект целият риск е поет от изпълнителя, в случая Хохтийф Канстръкшън. Клиентът задава параметрите на отпадъчните води на входа и на изхода на пречиствателната станция като водно количество и степен на замърсеност. Изпълнителят поема всички рискове, свързани с избора на подходяща технология, постигане на желаните изходни показатели, както и съобразяване с предварително зададения бюджет”, поясни инж. Иван Нотев.
Основни елементи на проекта са разработване на работен проект и строителство на ПСОВ, включително проектиране и изграждане на главен колектор с приблизителна дължина 2550 m, диаметър 1600 mm (първа част) и 1200 mm (втора част) и помпени станции. В договорните условия се включва мониторинг на експлоатацията и поддръжката на съоръженията, както и обучение на персонала на ПСОВ, в продължение на три месеца преди сертификата за приемане на строителните работи и по време на 12-месечния последващ период. Проектът обхваща и изграждане на брегоукрепваща стена с височина 550 m. “В рамките на едногодишния период, предвиден за отстраняване на възникнали дефекти и доказване на работоспособността на съоръжението, компанията Хохтийф Канстръкшън ще поддържа пречиствателната станция и ще гарантира спазване на изходните параметри на водата, така както са зададени от инвеститора и клиента”, потвърди г-н Нотев

В проектирането участват и български специалисти
В отговор на въпроса на редакцията дали част от инженеринговите работи ще бъдат възложени на български специалисти инж. Иван Нотев заяви: “Разбира се. Но чрез избора на Хохтийф държавата ни не просто избира изпълнител на мащабен проект, но си осигурява “ноу-хау” от фирма с многогодишен опит. Хохтийф е една от най-големите строителни компании в Европа. През последните няколко години тя заема първо място в световната класация Топ 225 на международните контрактори в строителството. Повече от 80% от реализираните проекти на компанията са извън родната й Германия. Клонът на Хохтийф Канстръкшън у нас е основан през 2002 г., но компанията е участвала в изграждането на редица обекти в страната - много преди това. Дело на Хохтийф са сградата на Българска Народна Банка, язовир Бели Искър и др.”, сподели мениджърът на софийския клон на Хохтийф Канстръкшън.
“Технологията, на основата на която ще функционира пречиствателната станция, е разработена от специализиран център на Хохтийф в Берлин - Сивил Инженеринг енд инвайрънментал. В разработването вземат участие и проектанти от България, както и от различни немски фирми, с които Хохтийф традиционно работи, например проектантско бюро Дийринг със седалище в Аахен. За този проект сме използвали и услугите на българската проектантска фирма Бора”, допълни г-н Нотев. Той обясни, че в момента има известни проблеми с одобряването проекта за колектора, но това е проблем, който не засяга Хохтийф. Също така, все още се търси място за изграждане на едната от двете помени станции.

Доставчици на техническото оборудване
Доставчици на технологичното оборудване основно са водещи немски фирми, сред които: Aerzener Maschinenfabrik, Likusta, Passavant Geiger, Seepex. Помпите са производство на Wilo, ABS Pumpen, Led Industrieanlagen, Weco Armaturen, Hans Huber Technology, Awt Umwelttechnik Eisleben, Gefa Processtechnik, Senergie и Vag Armaturen.
“Избраните компании са водещи доставчици на технологично оборудване”, информира г-н Нотев. “Смело мога да твърдя, че ПСОВ Русе ще бъде една от най-модерните пречиствателни станции в България. До момента около 80% от оборудването е доставено и над 50% от него вече e монтирано”, подчерта той.
Поради големите количества отпадъчни води и високата степен на тяхната замърсеност, в пречиствателната станция на гр. Русе е предвидено изграждането на съоръжения и за механично, и за биологично пречистване. В схемата на пречиствателната станция са включени два метан-танка с височина 26 m. Те са предназначени за обработване на получената утайка при висока температура до получаването на метан, който ще  захранва завод за производство на електроенергия.


Вижте още от В и КTop