Програма "Условия на труд" 2020 позволява на производствата да инсталират филтриращи системи с 30% външно финансиране

МашиниФирмени публикации • 10.04.2020

Програма

 

Фонд "Условия на труд" финансира производствените предприятия и през 2020 г., като поема 30% (но не повече от 100 000 лв.) от инвестицията за подобрение на работната среда.

Програмата е подходяща за различни по дейност производства и особено за тези, при които поддържането на здравословна работна среда е предизвикателство.

 

Филтриращите машини на Хенлих са перфектно решение за металообработващи предприятия

Системите са високоефективни и се произвеждат в Италия от един от лидерите в бранша. Перфектно улавят маслена мъгла, изпарения от охлаждаща течност, прах от цветни и взривоопасни метали, вредни газове и емисии от една или група машини. Лесни са за адаптация към вече съществуващи машини или идейни проекти.

 

Филтриращите машини на Хенлих са с 5-степенна филтрация и гарантират 99,95% елиминиране на частиците с големина над 0,15 микрона, което значително подобрява работните условия в производствата.

Предлагат се в 10 стандартни продуктови серии, с които покриват разнообразните нужди на металообработващите фабрики при дейности като: рязане с охлаждане, лазерно рязане, заваряване, обработка на взривоопасни материали, скъпоценни метали, графит и др.

Машините са безопасни за употреба, лесни за монтаж и поддръжка. Филтрите им се сменят само 1 път в годината и в сравнение с конкурентни модели на пазара цената им е до 3 пъти по-ниска. Машините са по-икономични и консумират до 2 пъти по-малко електроенергия.

Към момента повече 15 000 такива филтриращи системи са инсталирани по целия свят и броят им продължава да нараства.

 

Какво трябва да знаете, за да кандидатствате по програма "Условия на труд" 2020?

За финансиране по фонда могат да кандидатстват физически и юридически лица, които не са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнение на същия проект по други програми и нямат парични задължения към държавата. Сред задължителните условия е служителите да работят на трудов договор, а работодателят да им осигурява обслужване от служба по трудова медицина.

 

Финансиране може да се получи за проекти, свързани с:

 • Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 • Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
 • Изграждане или усъвършенстване на система за предотвратяване на рискове на работното място;
 • Изграждане или усъвършенстване на система за осигуряване качеството на труда;
 • Подобряване на санитарно-хигиенните условия;
 • Обезопасяване на машини и съоръжения;
 • Други проекти, свързани с подобряване условията на труд.

 

Целта на фонд "Условия на труд" е с отпуснатите средства да се повиши техническата безопасност на използвано в момента оборудване и да се намали въздействието на вредните фактори на работната среда в производствата.

 

Ето защо сред критериите за оценка при кандидатстване към всеки проект се взима предвид:

 • Брой работещи, които ще бъдат обхванати с дейностите по проекта и на които ще се подобряват условията на труд.
 • Елементи на условията на труд, които ще бъдат подобрявани: микроклимат (температура, влажност и скорост на движение на въздуха), прах, шум, вибрации, осветление, лъчения (йонизиращи, нейонизиращи), електробезопасност, пожаробезопасност, техническа безопасност на работно оборудване, ръчна работа с тежести, химични агенти, биологични агенти, санитарно-битови условия.
 • Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда. По тази точка инженерите на Хенлих могат да помогнат на всеки, който реши да кандидатства с внедряване на наша филтрираща система.
 • Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейности.

 

По програмата може да се кандидатства до края на 2020 г. като всички подробности ще намерите на официалната интернет страница на Фонд "Условия на труд" 2020.

Свържете се с инженерите на Хенлих, за да научите повече за техните филтриращи системи, както и за останалите им продукти и услуги. Предлагат и персонализирани решения, като филтриращата система, гасяща стружки във въздуха, за която споделят в това видео.

 
 
www.hennlich.bg

 

 

 

 

Top