Производствени иновации за ефективно използване на ресурсите във фирма Системно интегриране

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2020 • 24.03.2020

 

Проект BG16RFOP002-3.004-0108-C01 "Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Системно интегриране" ЕООД е производител на широк набор от детайли и компоненти за хидравлични продукти и системи. В рамките на проект, финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, дружеството успя да внедри в производството си две пилотни иновативни технологии за повишаване ресурсната ефективност с потенциал за практическо приложение в други предприятия и индустрии.

Първата от тях е Интелигентна производствена клетка, представляваща високотехнологична система, която включва 3 бр. стругово-фрезови обработващи центъра DMG Mori NZX1500, 1 бр. многофункционален стругово-фрезови център DMG Mori NTX1000, както и компютъризирана станция за планиране, подготовка на производство, мониторинг и контрол, с управляващ софтуер, интерфейс и специализирани приложения.

Новите технологии ще подобрят начина, по който се управляват материалите, машините и производствените процеси, като ще се създаде нов тип софтуерно управлявана производствена единица, реализирана в среда от типа Индустрия 4.0. Инвестицията ще доведе до по-висока ресурсна ефективност чрез по-рационално оползотворяване на суровините за целите на производството и редуциране на генерираните отпадъци. Това на практика ще бъде постигнато чрез:

  • автоматизация и прецизно изпълнение на операциите при минимизиране възможността за операторски грешки;
  • висококапацитетно производство с гарантираната повтаряемост на качеството;
  • прилагане (чрез 3D симулация) на оптимизиран продуктов дизайн и най-подходящи производствени технологии с оптимално разходване на суровини;
  • намаляване ширината на рязовете при разкрояване на цели стоманени пръти;
  • отпадане на необходимостта от големи прибавки за захващане и уточняване на детайлите.

 

Освен намаляването на използваните суровини и генерираните отпадъци, чрез закупените съвременни технологии за металообработка ще бъдат редуцирани и вредните емисии посредством замяна на сухия процес на шлайфане с мокър процес, при който фините метални стружки се улавят от водно-маслена емулсия.

Втората технология, която е внедрена по проекта, представлява прецизна сглобяваща и дозираща лепило машина с интегрирано машинно зрение за определяне профила на детайла, модел ZSpool Assembly and Gluing V1. Тя заменя изцяло използвания до момента бавен и неточен метод на ръчно нанасяне на лепилото и ръчно сглобяване на плунжери тип Z, който се характеризира с висок разход на цианоакрилатно лепило, ниска степен на повторяемост, както и честа необходимост от допълнително почистване на сглобката. По своята същност новата машина е високотехнологична система за сглобяване и лепене на до три ротационни детайла без пренастройка благодарение на интегрираните профилен сензор, прецизна дозираща система за лепило и затегачи с регулируемо усилие. Иновативната сензорна система за измерване профила на детайла осигурява прецизно нанасяне на лепило независимо от сложността на детайла – без излишъци, при което консумацията на лепило се редуцира до технологичния минимум.

Чрез въвеждането в експлоатация на посочените технологии се постигат значими резултати в посока оптимизиране и редуциране използването на суровини и материали, както и подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване образуването на основни отпадъчни потоци от дейността. По този начин се допринася както за ограничаване въздействието на производството върху околната среда и намаляване използването на ресурси, така и за постигане на допълнителни икономически ползи чрез увеличени производителност и ефективност.


 

 

www.systemintegration.biz

 

 

интерфейсите I2C


Други рекламни публикации на Системно интегриране
Top