Производството на биогорива в България

Начало > Енергетика > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

 

Защо боксува развитието на пазара на биогорива у нас според производители

Има ли инвестиционен рай по отношение изграждането на рафинерии за биодизел и биоетанол в страната? Единен ли е Европейският съюз в политиката си за стимулирано използване на биогорива в транспорта? Мит или реалност е екологичността на изградените производствени мощности за биодизел в страната? Технологичните мощности у нас осигуряват ли производството на биогорива, съответстващи на европейските стандарти? На тези и всички свързани с тях въпроси за създаването и развитието на производството на биогорива у нас, редакцията на сп. Инженеринг ревю търси отговори от миналия брой на списанието. След официалната позиция на държавата за пазара на биогорива в страната - в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката, която ви представихме в брой 1/2008 г., в настоящата статия публикуваме позицията на производителите, изразена от Димитър Замфиров, председател на Националната асоциация по биогорива в България. Поради интереса, който провокирахме сред бранша на фирмите, доставящи технически решения и извършващи инженерингови услуги в областта на рафинериите за биогорива, очаквайте продължение на темата в следващи броеве на списанието.

Отсъства контрол върху спазването на закона

Основната пречка пред развитието на сектора г-н Замфиров вижда в отсъствието на контрол върху изпълнението на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). “Не бива да забравяме и нежеланието за изпълнение на закона от страна на оторизираните органи. Председателят на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) не осъществява контролните си функции в съответствие с чл. 27 от ЗВАЕИБ чрез Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”. Това, че тяхната лаборатория не е акредитирана, не може да бъде оправдание за неизпълнение на поставените от закона функции”, коментира Димитър Замфиров. “За целта от метрологията биха могли да използват вече акредитирани други лаборатории БПР и Евротест контрол за съответните анализи. Например, за определяне съдържанието на кислородосъдържащи съединения - биоетанол (етанол), съгласно БДС EN 1601 или БДС EN 13132, както и за определяне съдържанието на метилови естери на мастните киселини (FAME) - биодизел, съгласно БДС EN 14078. Възможно решение е и да извършат документална проверка, като се изисква продуктовата листа на производителите и вносителите на течните горива с характеристиките на всяко отделно гориво, копие от дневниците им от данъчния склад, доказващи заскладяването и реализацията на смесени горива”, допълва той.

Законът не стимулира производителите и вно-сителите на течни горива

“Поради изброените причини, вече два месеца ЗВАЕИБ на практика не се изпълнява и на пазара отсъстват смеси на биогорива с течни горива. А това трябваше да е факт от първи януари 2008 г. в съответствие с чл. 24 от ЗВАЕИБ, който задължава производителите и вносителите на течни горива, за нуждите на транспорта да предлагат на пазара горива от нефтен произход, смесени с биогорива”, уточнява председателят на НАБВЕИ.

В съответствие с допълнителните разпоредби на същия закон (б.ред. Приложение 1, т. 4 б от Закона), “смеси” са смесите на биогорива с течни горива, в които биогоривото е максимален процент. Според Приложение 1 за автомобилните бензини (БДС EN 228) и Приложение 2 за горива за дизелови двигатели (БДС EN 590) от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, максималният процент е 5.

“Логично е тези, които са длъжни да изпълняват закона, да не го правят, след като до момента отсъства ефективен контрол и няма наложени имуществени санкции в съответствие с чл. 38 от ЗВАЕИБ на неизпълняващите задълженията си по чл. 24 за задължително смесване юридически лица”, пояснява г-н Замфиров. “Тази пречка се допълва и от липсата на адекватен икономически стимул за производителите и вносителите на течни горива да изпълняват изискванията. Вместо за тези смеси да се предвиди редукция на акциза, пропорционално на добавеното биогориво, то на практика законът за акцизите и данъчните складове предвижда редукция на акциза с 3%, вместо с 5% за смеси, в които биокомпонентата е 5%, и то едва след нотификация от Европейския съюз”, заявява в допълнение той.

Да се създаде Агенция към МИЕ искат производители

В отговор на въпроса “Каква би следвало да бъде държавната политика, за да се осигурят нормални пазарни условия за съществуването и развитието на сектора?”, Димитър Замфиров заявява: “Първо, бих искал да подкрепя становището на Българската петролна и газова асоциация, че всички производители, вносители и търговци на горива трябва да са лицензирани или най-малкото да са включени в регистър. Разбира се, в това число следва да влязат и производителите на биогорива. Ние поставихме това изискване при изготвянето на ЗВАЕИБ, но то беше отхвърлено”. “Еднакви са и позициите ни за контрола, който да е ефективен и да се прилага адекватно за всички участници на пазара на горива. Необходимо е спешно да бъдат изработени тези два механизма, за да се предотврати бъдеща “далавера” след нотификацията от Европейския съюз, а именно документално да се “въртят” смесени горива на пазара, без реално да се предлагат такива и да се краде по този начин 3% от акциза, без той да постъпва в бюджета”, допълва той.

От Асоциацията считат, че за да заработи ефективно пазарът на биогорива, е необходимо Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) да извършва ефективно ръководство на производството и потреблението на биогоривата. “Важно е, също така, да изисква от председателя на ДАМТН да изпълнява стриктно задълженията си по закона. За да е възможно това и за да има ефективно координиране между ведомствата и институциите, занимаващи се с биогорива, е необходимо да се създаде агенция, а в най-лошия случай дирекция за горивата към МИЕ, която да извършва това и да е отговорна за работата си”, категорични са от НАБВЕИ.

Регистър на производителите на биогорива

Стандартизационните изисквания към биодизела, предлаган на европейските пазари, включват постигането на йодно число 120 gI/100g. По думите на някои специалисти, с използваните за момента у нас нискоолеинови сортове слънчоглед, това е непостижимо. България е договорила гратисни срокове за изпълнение на европейските стандарти до 2010 г по отношение на йодното число.

В тази връзка с обърнахме към Асоциацията на производителите на биогорива с въпроса: “На какво техническо ниво са изградените в страната рафинерии? Осигуряват ли те качество на биогоривата, съобразено с евронормите?”. В отговор Димитър Замфиров уверява, че този въпрос има днешната актуалност, задава се и дори се спекулира с качествата на биогоривата, тъй като предложението на производителите за регистър на е било отхвърлено. “Ако предложението ни бе прието, щеше да е ясно кои реално са производителите, предлагащи на пазара качествени биогорива, отговарящи на европейските стандарти, синхронизирани вече и с българските стандарти. До момента, обаче, никой не е показал анализно свидетелство на произвеждано биогориво в България, с което да се установява отклонение от стандартите, а само се говори в публичното пространство. Според мен зад тези твърдения стоят интереси на лица, които се стремят да забавят предлагането на биогоривата на пазара. Затова е и от изключително голямо значение колкото е възможно по-бързо да се акредитира държавната лаборатория за контрол на горивата по отношение на анализите, касаещи качествените характеристики на биогоривата”, твърди той.

Доставчиците да предлагат най-новите решения

Г-н Замфиров определя като спекулативни и твърденията, че изградени рафинерии за производство на биодизел в страната не съответстват на екологичните изисквания и замърсяват околната среда. “Контролните органи в страната би трябвало да следят за наличието на такива замърсявания и да налагат санкции. В случай че такива липсват, то това напълно опровергава наличието на замърсявания на околната среда от такива рафинерии”, категоричен е той.

“Очакваме от фирмите, предлагащи технически решения за изграждане и поддръжка на рафинерии за биогорива, постоянно да следят новите технологични решения в световен мащаб и да ни ги предлагат, както и да се стремят към модели на производство на биогорива, които все по-пълно преработват и оползотворяват съпътстващите копродукти, повишавайки по този начин ефективността на производството и намаляване на енергоемкостта му”, заявява в отговор на въпроса какви са очакванията на производителите на биогорива по отношение на специалистите от бранша, доставящ технически решения и инженерингови услуги за рафинерии.


Вижте още от ЕнергетикаTop