Разходомери за течности и газове

Измервателна техникаСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Разходомери за течности и газове

Воден от интереса на своите читатели, екипът на сп. Инженеринг ревю инициира дискусия, посветена на калибрирането на разходомери за течности и газове. За коментар на актуални въпроси, свързани с калибрирането и проверката на разходомерите, акредитирането на лабораториите, валидността на сертификатите, издавани от чуждестранни лаборатории, одобрените типове измервателни устройства и други се обърнахме към Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” към Българския институт по метрология (БИМ) и трите акредитирани от ИА БСА лаборатории за калибриране на разходомери Калибра България, Денев-Д и Емсист. Материалът включва и коментар от инж. Пламен Пантелеев, главен метролог на Неохим, на когото редакцията изказва специална благодарност за оказаното сътрудничество при подготовката на материала.

Коментар на Христина Соколова, началник на отдел “ИТСИ”, ГД “Мерки и измервателни уреди” към Български институт по метрология

Проверка и калибриране на средствата за измерване
Проверката (първоначална и последваща) на средствата за измерване е дейност, която е част от метрологичния контрол на средствата за измерване. Регламентирана е в Закона за измерванията, съгласно който първоначалната проверка на средства за измерване се извършва с цел пускането им на пазара и/или в действие и се удостоверява със знаци от първоначална проверка. Последващата проверка се извършва на средства за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка. Съгласно чл. 43, ал. 2 на ЗИ последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средства за измерване. Периодичността на проверките се определя със заповед на председателя на ДАМТН, която се обнародва в Държавен вестник и се обявява в официалния бюлетин на агенцията. Първоначалните и последващите проверки на средствата за измерване се извършват от БИМ или от лица, оправомощени от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Калибрирането е доброволна дейност и представлява съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измервателен уред или измервателна система или стойностите, представени от мярка или сравнителен материал и съответните стойности, реализирани от еталоните. Резултатите от калибриране се представят в свидетелство (сертификат) от калибриране. Въз основа на проучване, анализ и прогнози за нуждите от калибриране на индустрията, Главна дирекция Национален център по метрология към БИМ (ГД НЦМ) създава и поддържа Национални еталони. В случаите, когато ГД НЦМ няма осигурена проследимост или не съществуват акредитирани лаборатории за калибриране, проследимостта се получава от международно признати акредитирани лаборатории в чужбина. Процесът на представяне и преглед на възможностите за измерване и калибриране на ГД НЦМ се организира съгласно документи (процедури и ръководства) на EURАMET. Международно признатите възможности за калибриране (СМСs редове – общо 189 броя) на БИМ/ГД НЦМ съгласно процедурата на EURАMET са публикувани в базата данни на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).

Освен свидетелство за акредитация, какви други документи са необходими на акредитираните лаборатории, за да се признават техните проверки?
Извършването на първоначални и последващи проверки на средства за измерване (СИ) се извършва от Българския институт по метрология или от оправомощени лица. Няма задължение оправомощените лаборатории да са акредитирани за проверка на средства за измерване. Съгласно чл. 50, ал. 1 оправомощаването на лабораториите за проверка на СИ се извършва със заповед за оправомощаване, издадена от председателя на ДАМТН. Чл. 52 на ЗИ определя задълженията на оправомощените за извършване на проверка на СИ лица, а именно:
- ал. 1 – да извършват заявените проверки на СИ, за които са оправомощени, съгласно наредбата по чл. 28 и условията в заповедта за оправомощаване;
- ал. 2 – да отчитат пред ДАМТН извършените проверки и знаците за проверки;
- ал. 3 – да изпълняват предписанията и указанията, дадени им от ДАМТН по чл. 77, т. 1 от ЗИ;
- ал. 4 – при промяна в обстоятелствата по чл. 47 в 14-дневен срок да уведомят ДАМТН.
Всички технически средства, използвани като еталони от лабораториите на БИМ и оправомощената лаборатория за извършване на проверка, трябва да бъдат калибрирани и това се удостоверява със свидетелства за калибриране на всяко техническо средство.

На колко години се прави одобрен тип за измервателно устройство?
Одобряването на типа на средствата за измерване е част от метрологичния контрол. Раздел II на Глава четвърта на ЗИ регламентира реда за одобряване на типа на средства за измерване. Одобряването на типа на СИ се извършва на етапа на производство или при внос на СИ от неодобрен тип за допускане на СИ до проверка. Допълнително се одобрява типът на СИ при модификация или допълнение към одобрен тип, които влияят или биха могли да оказват влияние на резултатите от измерване или на условията за използване на СИ.

Когато при производството на СИ са използвани нови технологии и за тези средства в наредбата по чл. 28 няма определени изисквания, може да се извърши ограничено одобряване на типа при условия и ред, определени в наредбата по чл. 28.

Съгласно чл. 30, ал. 1 на ЗИ срокът на валидност на одобряването на типа на СИ е 10 години. Ал. 2 на същия член допуска удължаване на срока на валидност на одобряването на типа за следващ период от 10 години. Срокът на валидност на ограниченото одобряване на типа на СИ е до две години и може да бъде продължен за следващ период не по-дълъг от три години според разпоредбата на ал. 3 на същия член. Според чл. 30, ал. 4 за срока на валидност на одобряването на типа броят на СИ, които могат да бъдат произведени или внесени в съответствие с одобрения тип, е неограничен, с изключение на случаите по чл. 29, ал. 3 с ограничено одобряване на типа. Съгласно чл. 30, ал. 5 на ЗИ, когато срокът на валидност на одобрения тип е изтекъл, намиращите се в употреба средства за измерване, които отговарят на одобрения тип, се считат за одобрен тип.

Как се контролира качеството на работа на лицата, оправомощени да проверяват средствата за измерване?
Съгласно изискванията на чл. 74, т. 5 председателят на ДАМТН осъществява метрологичен надзор за спазване задълженията на лицата, които са оправомощени да извършват проверка на СИ. Според разпоредбите на чл. 75, ал. 1 метрологичния надзор се извършва чрез наблюдение и надзорни проверки от длъжностни лица от главна дирекция „Метрологичен надзор”, определени от председателя на ДАМТН.

Валидни ли са сертификатите, издавани от чуждестранни лаборатории за калибриране у нас?
Относно сертификатите за калибриране, издадени от чуждестранни лаборатории, валидни са всички, които са издадени от акредитирани лаборатории от национален орган по акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за област Лаборатории за калибриране. Също се признават сертификати за калибриране, издадени от национални метрологични институти, които имат признати възможности за измерване и калибриране, вписани в базата данни на Международното бюро за мерки и теглилки (http://kcdb.bipm.org/appendixC).

Лаборатории за калибриране на разходомери с актуална акредитация от ИА БСА
След отправено официално запитване към Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация, стана ясно, че лабораториите за калибриране на разходомери с актуална акредитация от ИА БСА към момента са три – Калибра България, Денев-Д и Емсист. По-долу е представена кратка информация за дейността им, както и коментари във връзка с темата. От трите лаборатории единодушно заявяват, че не са срещали проблеми при акредитацията и преакредитацията си. Метролозите се обединяват и около становището, че три лаборатории за калибриране на разходомери са напълно достатъчни да покрият нуждите на българския пазар.

Лаборатория за калибриране на средства за измерване при Калибра България
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и дизелово гориво; разходомери, монтирани на стендове за проверка на водомери; везни с неавтоматично действие I, II, III и IV клас; везни с автоматично действие; лентови, бункерни, пълнещи везни - в т. ч. бетонови възли и асфалтосмесители; теглилки клас М и нестандартни тежести; съдове измервателни за обем, спектрофотометри.

„Първата акредитация на лабораторията е от 2000 г. Настоящата ни акредитация е валидна до 31.08.2012 г. Обхватът за калибриране на нашата лаборатория е до 150 m3”, сподели инж. Христо Тилев, ръководител на лабораторията.

Лаборатория за калибриране при Денев-Д
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и водомери; разходомери за течности, различни от вода; средства за измерване и задаване на вакуум и налягане; хоризонтални и вертикални резервоари; мерки за обем; термометри; шублери, микрометри, мерки за дължина /щрихови, краищни/; мерки за обем на течности.

„Обхватът на акредитацията ни е за разходомери за вода и водомери в обхват на измерване от 0,001 кубични метра за час до 150 кубични метра за час; разходомери за течности, различни от вода в обхват на измерване от 0,001 кубични метра за час до 150 кубични метра за час”, допълни Данаил Денев, ръководител на лабораторията.

Лабораторията е акредитирана за първи път на 01.08.2003. Настоящата й акредитация е валидна до 31.03.2016 г.

Лаборатория за калибриране Емсист
Лабораторията за калибриране Емсист е акредитирана със заповед на ИА БСА 32/ 21.01.2008 г. и притежава сертификат за акредитация с валидност до 21.07.2012 г. Обхватът на акредитация на лабораторията е калибриране на портативни разходомерни станции и разходомери, калибрирани с работна течност вода; еталонни електромери, индукционни и статични, еднофазни и трифазни, за активна и реактивна енергия; уредби с еталонен статичен електромер за проверка на електромери, еднофазни и трифазни, за активна и реактивна енергия.

„При калибрирането на портативни разходомерни станции използваме гравиметричен метод, който се основава на определянето на преминалия през разходомера обем вода чрез измерване на масата й. За тази цел разполагаме със съответното оборудване и калибрирани еталони. Лабораторията има възможност да калибрира разходомери, работещи в обхвата по разход от 0,006 m3/h до 70,0 m3/h. Основни наши клиенти са лабораториите за проверка на водомери и топломери, чиито еталонни разходомери калибрираме, както и изпитвателни лаборатории, използващи разходомери като еталонни средства. Част от работата на лабораторията е свързана и с калибрирането на портативните разходомерни станции и еталонни разходомери на стендовете за проверка, които фирмата произвежда. Така нашата продукция достига до клиентите със съответните свидетелства за калибриране. Важно е да се отбележи, че тъй като ИА БСА е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за област калибриране, нашите свидетелства се признават и в чужбина”, коментира С. Шурулинков, ръководител на лабораторията.

„В системата за управление на лабораторията, изградена на базата на стандарта БДС EN ISO/IEC 7025, имаме разработени процедури за контрол на качеството на резултатите, които създават и поддържат увереност и доверие в коректността на измерванията и достоверността на получаваните резултати. Като допълнително потвърждение на качеството на работата ни и компетентността на персонала бе успешното ни участие в организираните от Чешкия метрологичен институт междулабораторни сравнения, където постигнахме един от най-добрите резултати сред 21 лаборатории”, допълниха от Емсист.

Коментарът на инженера-метролог
За коментар на най-често срещаните проблеми при проверката и калибрирането на разходомерите за течности и газове, качеството на самите уреди и взаимоотношенията с държавните институции по тези въпроси, потърсихме главния метролог на Неохим, на чиято територия са разположени около 14 000 средства за наблюдение и измерване на геометрични величини, маса, температура, налягане, разход, ниво, физико-химични и електрически величини. За тяхното метрологично осигуряване отговарят лабораториите към служба Метрология, които са оборудвани с необходимата апаратура за извършване на метрологичните проверки в дружеството. Инж. Пламен Пантелеев е главен метролог на дружеството от март 2010 г. „Повечето от предлаганите на българския пазар разходомери идват с всички необходими документи, свързани с метрологичните им проверки. Голяма част от тях при допълнителна заявка могат да бъдат придружени и със сертификат от калибриране. Относно периодичните проверки (т. нар. бивши държавни проверки) тук нещата стоят малко по-сложно. Основният проблем е, че при заявка на последваща проверка на разходомер от ГД МИУ обикновено дават много дълъг срок след заявката на извършване на самата проверка. При телефонен разговор с тях ми беше обяснено, че са малко хора и са претрупани с работа и затова сроковете са такива”, коментира инж. Пантелеев.

„Единственият ни проблем относно калибрирането на разходомерите, които са инсталирани при нас е, че разполагаме с доста разходомери, които са извън обхвата на акредитираните лаборатории в България. За останалите модели не сме имали проблеми с калибрирането в български лаборатории. Обикновено реагират бързо на нашите заявки и винаги проявяват гъвкавост относно датата на калибриране, начина на пренасяне на самите прибори и всякакъв род възникнали проблеми”, допълни инж. Пантелеев.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top