Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 1

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2014

Oтоплителните, вентилационните и климатичните инсталации са сред най-големите консуматори на енергия в промишлените предприятия и имат редица критични функции, включително осигуряване на комфортна и безопасна работна среда за персонала.

С нарастването на изискванията по посока енергийна ефективност и екологосъобразност на производствата, собствениците все по-често се обръщат към специализирани инженерингови фирми, които да оценят потенциала за енергоспестяване, понижаване на влиянието върху околната среда и повишаване на ефективността на ОВК системите. С оглед търсенето на по-висока рентабилност и по-ниски оперативни разходи, в наши дни все по-често се говори за реинженеринг на индустриални процеси и инсталации.

В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ще ви запознаем с реинженерингa на промишлени ОВК инсталации, неговите цели и причините, които налагат провеждането му. Очаквайте продължение на темата в следващ брой на списанието, в което ще разгледаме често прилаганите мерки при реинженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията, както и ползите, които носят те за предприятията.

Предпоставки за възникване на направлението реинженеринг
При старите фабрики и заводи оборудването често е морално и материално амортизирано, а енергийните разходи са огромни. Голяма част от по-новите предприятия пък са реализирани в твърде кратки срокове и с ограничени бюджети, което понякога води до компромиси с качеството на инсталациите заради по-ниска цена или недостатъчно време за прецизно изготвяне и изпълнение на проектите, както и до прибързан или невнимателен подбор на технически решения и допускане на грешки при трасирането и оразмеряването.

Резултатът в крайна сметка е един и същ – неефективна работа на оборудването, висок преразход на енергия и множество проблеми при експлоатацията на ОВК инсталациите. През последните години все повече се утвърждава практиката неефективните отоплителни, вентилационни и климатични промишлени инсталации да се подлагат на реинженеринг.

Същност и цели на реинженеринга на промишлени ОВК инсталации
Реинженерингът на индустриални ОВК системи на практика представлява вторично проектиране на част ОВК в промишлените предприятия. Той поставя сложната задача да се коригира работата на вече изградени инсталации. Мероприятието обхваща обследване на съществуващите съоръжения и коректна диагностика - откриване на евентуални проблеми в експлоатацията, загуби на енергия и неизправности на физическо ниво.

Оценяването на съществуващите ОВК системи включва определяне на техния вид и функция, техническото им качество, настоящия им начин на работа, управление и поддръжка. Същинският реинженеринг се състои в обстоен преглед на проектната документация, съответната редакция или при необходимост - пълна промяна на проекта, включително предварително проучване, техническа оценка и обосновка на заданието, изготвянето на идейни и работни проекти по част ОВК.

Той завършва с изготвяне на стратегия за изпълнение на необходимите мерки за отстраняване на регистрираните проблеми, включително извършване на всички необходими дейности по ремонт, ретрофит, преустройство или реконструкция на съоръженията.

Основна цел на реинженеринга в областта на промишлените ОВК инсталации е да се подобри ефективността им и да се оптимизира инвестицията в обекта, като се потърси оптимално инженерно и технологично решение в енергийно и ценово отношение съобразно конкретните условия и потребности, актуалните нормативни разпоредби и изискванията за микроклимата в промишлените помещения.

Причини, налагащи реинженеринг на ОВК инсталации
Когато се изпълняват инсталациите по част ОВК в промишлените предприятия, системите се проектират и оразмеряват съобразно моментните изисквания и условия. Много промишлени ОВК системи са проектирани при ниски цени на електроенергията и горивата. С течение на времето обаче производствените процеси се променят, персоналът се увеличава, внедрява се допълнително оборудване, усвояват се площи, токът и горивата поскъпват.

Освен това, често при първоначалното проектиране на климатизацията не е отделено достатъчно внимание или такова решение изобщо липсва. Напредъкът в технологично отношение пък предполага, че всяко по-ново поколение оборудване работи по-ефективно и с по-прецизен контрол от предишните.

В допълнение, след продължителна експлоатация при старите отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в много случаи възникват механични неизправности, които могат да доведат не само до повече разходи, но и до пряка опасност за служителите и оборудването. Всички тези фактори обуславят нуждата от реинженеринг на ОВК системите с цел постигане на по-висока енергийна ефективност и производителност, намаляване на текущите разходи и увеличаване на комфорта за персонала.

Видове реинженеринг
Дейностите по реинженеринг на промишлени ОВК инсталации могат да варират по отношение на техния мащаб, цели и резултати. В зависимост от мащаба, реинженерингът на ОВК може да е частичен и да включва препроектиране само на част от инсталациите по част ОВК (ремонт или подмяна на конкретни съоръжения, дейности само по отоплителните инсталации и др.) или цялостен, който да обхване вторично проектиране на цялата система.

В зависимост от крайната цел вторичното проектиране може да е: с цел ремонт и отстраняване на неизправности (пукнатини, пропуски, течове, дефекти във въздуховодите, неизправности в задвижващите системи, електроинсталациите и пр.); с цел повишаване на ефективността; с цел адаптиране на ОВК инсталациите към действащите нормативни изисквания.

Други видове реинженеринг в зависимост от крайната цел могат да са: за обезопасяване/преустройване на съоръжения; за пространствено разширяване или функционално преустройство – добавяне/премахване на функционални елементи към/от ОВК инсталациите, преустройване на агрегати и съоръжения за други задачи; за намаляване на шумовото замърсяване и др. Реинженеринг се инициира и с цел преоразмеряване на мощност и дебит за отоплителни и охладителни инсталации; смяна на топло-/студоносител; улесняване на поддръжката и др.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: реинженеринг, ОВК инсталации, енергийна ефективност, отопление, вентилация, климатизацияTop