Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

В продължение на темата от миналия брой на списанието, в настоящото издание ще разгледаме често прилаганите мерки при реинженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията, както и ползите, които носят те за предприятията.

Повишаване на ефективността на промишлени ОВК инсталации
Потребността от реинженеринг често се установява след провеждане на обследване за енергийна ефективност или друг тип диагностика на съществуващите ОВК съоръжения. В огромен процент от случаите се доказва наличието на неизправности и необходимост от повишаване на енергийната ефективност.

Четири важни фактора определят потреблението на енергия от ОВК системите: необходимото състояние на въздуха в помещенията; вътрешното отделяне на топлина; конструкцията, разположението и качеството на изолацията на сградата; техническото качество и поддръжката на ОВК оборудването. Ето защо при вторично проектиране следва да се мисли във всички тези насоки.

Реинженерингът за повишаване на енергийната ефективност на промишлени ОВК инсталации най-често се развива в три направления: внедряване на енергийно ефективни технологии (оптимизиране на съществуващите системи или инсталиране на нови енергийно ефективни съоръжения, използване на уреди от по-висок енергиен клас и др.); решения за оползотворяване на отпадна топлина (рекуперация) и където е възможно - използване на възобновяеми енергийни източници.

Важно е и осигуряването на възможности за прецизен контрол посредством системи за автоматизация и мониторинг, контролери и термостати. С цел свеждане до минимум на енергийните загуби се препоръчва оптимална изолация на въздуховодите / тръбопроводите.

Често прилагано решение за повишаване на енергийната ефективност при реинженеринг на промишлени ОВК инсталации е регулирането на оборотите на помпи и вентилатори с честотни преобразуватели, което може да доведе до икономии на енергия до над 50 – 60%.

Системите за рекуперация на топлина, масово внедрявани при реинженеринг на ОВК инсталации, се базират на рекуперативни топлообменници, които могат да работят в режим на отопление или охлаждане, или регенератори, възстановяващи топлината от димните газове за предварително нагряване на въздуха за горене на пещи и котли.

Сред ВЕИ системите, внедрявани при реинженеринг на част ОВК в индустриални предприятия, са слънчевите колектори за производство на топла вода, термопомпите, кондензационните, пиролизните котли, котлите на пелети и др.

Реинженеринг на промишлени отоплителни инсталации
Реинженерингът на отоплителни системи може да включва подмяна, ремонт или надграждане на съществуващите отоплителни съоръжения (източници, консуматори, тръбопровод), инсталиране на контролно-регулиращи системи (релета за изключване, таймери, термостати, управляеми вентили, автоматични обезвъздушители, моторизирани клапани за разделяне на сградите на отделни зони, контролери, датчици, цялостна система за автоматизация и др.).

Търсят се решения за свеждане до минимум на топлинните загуби, включително мерки за изолиране на тръбопроводите и резервоарите за съхранение на гореща вода. Функционалното надграждане на отоплителните системи може да включва и инсталиране на подово отопление, както и на системи за обезпечаване на горещо водоснабдяване за битови и технологични нужди.

Често се препоръчва смяна на системата за отопление (преход към лъчисто или конвекторно отопление в зависимост от изолацията и вентилацията) или смяна на топлоносителя (преминаване към газови системи, котли на твърдо гориво, котли на нафта или внедряване на отоплителни системи с ВЕИ).

Често срещани проблеми и прилагани решения
При инсталациите с твърдо гориво (дърва и въглища) най-честият проблем, сочен от експертите по реинженеринг, е изтъняването и пробиването на ламарината на котела в долната част (там където е коминът) вследствие на влагата в дървесината и образувания катран.

За да се избегне това, обичайно се монтира трипътен вентил, чиято цел е да “върти” водата в котела до около 60о. Тогава спира образуването и стичането на кондензат по стените на комина, съответно и по стените на котела. Контролерът се наглася така, че трипътният вентил да отвори при такава температура към отоплителната инсталация.

Това важи за всички котли на твърдо гориво. При реинженеринг основно се инициира подмяна на разширителните съдове (РС), тъй като мембраните се пръскат, ако системите не са добре оразмерени.

При газовите уреди обикновено се извършва директна подмяна с кондензни котли. Най-честите проблеми тук са лошо димоотвеждане и неоразмерени РС. При смяна на конвенционален с кондензен котел се преоразмеряват и отоплителните тела с по-ниска температура на подаващата вода (около 40 оC). Същото важи и за нискотемпературните термопомпени инсталации.

Реинженеринг на промишлени климатични инсталации
В много стари промишлени предприятия климатична система почти или изцяло липсва. При тях реинженерингът може да наложи първично проектиране, оразмеряване и трасиране на климатични системи. В по-съвременните компютъризирани и автоматизирани производства прецизната климатизация е с набор от критични приложения, включително охлаждане на центрове за данни, сървърни помещения, контролни центрове, лаборатории и др.

При реинженеринга на климатичните инсталации масово се залага на енергоспестяващи решения, системи за регулиране, контрол и автоматизация на кондиционирането. Амортизираните конвенционални климатизатори с висок енергиен разход все по-често се заменят с инверторни системи или такива за централна климатизация с променлив дебит или количество на хладилния агент (VRF и VRV).

Двутръбните системи според потребностите могат да бъдат преустроени / заменени с тритръбни, позволяващи работа в режим охлаждане и отопление. Търсят се и мултисплит решения за обезпечаване работата на повече вътрешни тела с едно външно тяло. С оглед на екологичните изисквания, често прилагана мярка при реинженеринг е смяната на хладилния агент. Повишаването на качеството на кондиционирания въздух пък се осигурява чрез съвременни филтриращи системи и технологии за самопочистване.

Реинженеринг на промишлени вентилационни инсталации
Реинженерингът на промишлени вентилационни инсталации често е свързан с промяна на условията и изискванията към качеството на въздуха в промишлената среда, както и към изхвърляния в атмосферата отработен въздух, вследствие подмяна на оборудването, преустройство на производствените площи, въвеждане на нови производствени дейности, свързани с отделяне на влага, миризми, газове, прах и др.

Реинженерингът на съществуващите вентилационни системи може да наложи подмяна на въздуховодите и изолацията, внедряване на решения за оптимално използване на възможностите за естествена вентилация, добавяне на шумозаглушители с цел ограничаване на шумовото замърсяване, подмяна на типа вентилатори, въздухоразпределителните и въздухосъбирателните устройства, присъединителните елементи и др.

За по-добро качество на въздуха често се препоръчва подновяване на филтриращите системи. Функционалните преустройства на вентилационните системи при реинженеринг могат да включват още промяна на пространствената организация на въздухообмена, препроектиране на смукателните и нагнетателни инсталации в отделните зони, ретрасиране на въздуховодите и пр.

Ползи от дейностите по реинженеринг
Ползите от дейностите по реинженеринг на промишлени ОВК инсталации се свеждат до три основни групи: икономически, здравословни и екологични. Икономическите ползи са с различен (краткосрочен или дългосрочен) ефект и финансово измерение. Основна полза е оптимизирането на инвестицията, т. е. използването на наличния ресурс за по-висока производителност или оптимизиране на инсталациите с допълнителни инвестиции с цел дългосрочна ефективност.

Инвестицията в система с възобновяеми източници например осигурява независимост от растящите цени на горивата и продължава да работи, дълго след като се е изплатила. Важни изгоди с икономически ефект са намаляването на консумацията на енергия и текущите разходи, увеличаване на енергийната ефективност, улеснена поддръжка, повишаване на производителността и качеството на работа.

Последното пряко корелира с повишаване на качеството на въздуха в помещенията и комфорта за персонала. Конкретни ползи в тази посока са увеличената работоспособност, по-ниската заболеваемост, намаленото текучество на персонала, а всичко това има и ясно изразен икономически ефект.

Основни екологични ползи от дейностите по реинженеринг на ОВК инсталациите в промишлените предприятия са редуцирането на вредните емисии от оборудването и намаленото използване на невъзобновяеми енергийни източници.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: реинженеринг, ОВК инсталации, енергийна ефективност, отопление, вентилация, климатизацияTop