Резервоари за съхранение на питейна вода

Начало > В и К > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Непрекъснатият достъп до питейна вода е от ключово значение както за бита, така и за промишлеността. Днес в голяма степен осигуряването на питейна вода е чрез централна водоснабдителна система или в случаите, когато е трудно да се осигури достъп до мрежата, чрез алтернативни източници като кладенец, сондажи и други.

Независимо от начина на осигуряване на питейна вода обаче е възможно в определен момент да настъпи недостиг на вода. Причина за това могат да бъдат авария, текущ ремонт и други. Използването на резервоари за вода е подходящо решение за подобни ситуации за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването.

Резервоарите за вода са подходящо решение и за изравняване на разликата между водния приток и променливия разход, за поддържане на необходимото налягане във водоснабдителната система, както и за съхраняване на резерв от вода за пожарни и аварийни ситуации.

Те са широко използвано решение в редица отрасли на промишлеността, където могат да изпълняват ролята и на основен източник на питейна вода. Незаменими са в случаите, когато е необходимо осигуряването на голямо количество вода, която трудно би могла да се набави чрез системата за водоснабдяване. Широко използвани са в строителството и в минната индустрия.

Използват се на нефтодобивни платформи, на сондажни станции за петрол и газ, сметища и други обекти, намиращи се на места, в които е трудно да се осигурят необходимите комуникации. Често резервоарите за чиста вода паралелно изпълняват функцията и на противопожарни резервоари. Принципно основните им функции се свеждат до равномерно разпределение на водата в часове с неравномерно потребление, противопожарна функция, осигуряване на водоподаване при прекъсване на централното водоснабдяване или при липса на такова.

Конструктивни особености
Резервоарите за вода представляват цилиндрични затворени съдове, оборудвани с щуцери и люкове. Съществува голямо разнообразие от различни видове резервоари за питейна вода. Те могат да бъдат класифицирани в зависимост от изпълнението, ориентацията в пространството и начин на монтаж. В зависимост от изпълнението обикновено се подразделят на едностенни и двустенни резервоари.

Двустенните резервоари се характеризират с висока механична якост и надеждна защита срещу повреда. Но в същото време подобна защита може да се окаже ненужна. Също така двустенните резервоари се характеризират и с по-голямото си тегло. По отношение на формата производителите предлагат резервоари предимно с цилиндрична и правоъгълна форма, като също така те могат да бъдат хоризонтални или вертикални.

Предлагат се резервоари за наземен монтаж и за вкопаване в земята. Наземните резервоари се монтират на повърхността или в помещение, подходящо за целта. Резервоарите за вкопаване са проектирани и конструирани за директно вкопаване в земята. Обикновено конструкцията им е устойчива на подземните натоварвания за голям период от време и в повечето случаи не е необходимо допълнително укрепване или подсилване на изкопа с бетон.

Резервоари се предлагат в широк диапазон от обеми, предназначени за изпълнението на конкретни задачи по осигуряването на определено количество вода за определен период от време. Обикновено обемът за аварийни нужди се определя въз основа на риска от възможни аварии в довеждащия водопровод, водовземните съоръжения, помпените станции и контролните системи, както и на свързаните с тези аварии неблагоприятни последствия.

Обемът за пожарни нужди се предвижда в случаите, когато е технически невъзможно или икономически неизгодно да се осигурят необходимите водни количества за пожарогасене непосредствено от водоизточника.

Сред техническите характеристики на резервоарите са работен обем, работно налягане, материал, форма на дъното на резервоара, минимална и максимална температура на работната среда, както и минималната температура на обкръжаващата среда.
Използването на конкретен вид резервоар за питейна вода се определя в зависимост от конкретното предназначение на съответния обект и възможностите за монтаж.

Използвани материали
Материалите, от които се произвеждат резервоарите, включват както метали, така и полимерни или композитни материали. В последно време популярността на металните резервоари постепенно намалява, а сред посочваните причини за това са както опасността от корозия, така и по-голямото тегло и трудностите по пренасянето.

Сред използваните метали за производството на резервоари е стоманата, като обикновено се използва специална стомана, предназначена за хранителни цели, която не е податлива на корозия. Върху вътрешната повърхност на резервоарите обикновено се нанася антикорозионно покритие, което е безопасно за хората. Най-често са предназначени за надземен монтаж.

Резервоарите, изработени от пластмаса, са с по-малко тегло и по-лесни за транспортиране. Също така те изискват и по-малка инвестиция, което ги превръща в по-предпочитаното решение. Предлагат се в стандартни размери, а също така и по задание на клиента. Сред използваните материали за изработването им са полиетилен, полипропилен и други. Обикновено резервоарите не са податливи на въздействието на околната среда и слънчевата светлина.

Устойчиви са на механични въздействия и в случай на необходимост позволяват извършване на ремонтни дейности. Освен за съхранение на питейна вода, често тези резервоари могат да бъдат използвани за съхранение и на други течности. Също така някои производители предлагат резервоари, които могат лесно да се използват в дозиращите станции за водоподготовка. За тази цел резервоарите се оборудват с превключватели за ниво, клапани, филтри и други. Конструкцията им позволява да бъде поставена и дозираща помпа или друго подобно оборудване.

Използват се и резервоари, изготвени от стоманобетон. Характерно за тези резервоари е, че необходимата първоначално по-малка инвестиция след това рефлектира във високи експлоатационни разходи. Обикновено са предназначени за подземен монтаж, като се предвижда и хидроизолация.

Монтаж
При монтаж на резервоарите е добре да се спазват някои условия като монтирането им над нивото на подземните води. Типът и местоположението на резервоара обикновено се определят в зависимост от неговото предназначение, експлоатационния режим на водоснабдителната система, категорията на обезпеченост на водоподаването, качеството на водата, като е необходимо да се отчетат и топографските условия, хидравличните характеристики на водопроводната система и технологичните изисквания.

Добре е резервоарът да се разположи в непосредствена близост до водоснабдявания обект за осигуряване на по-голяма безопасност, защита от аварии и намаляване на загубите на налягане. При избора на място е добре да се отчете и видът на почвата за засипване, покривните покрития и озеленяването с оглед поддържане на територията около резервоара. Необходимо е да се предотврати навлизането на външни води и/или на други замърсители през стените, покрива, отворите, входовете или през тръбопроводите.

За предотвратяване загряването или охлаждането на водата се предвижда топлоизолация, чиито технически характеристики се съобразяват с местните климатични условия, експлоатационните изисквания и намаляването на кондензацията във водните камери.

Резервоари, в които съхраняваната вода е предназначена преди всичко за обезпечаване на водоснабдяването при аварийни ситуации, обикновено се поставят на височина, при която водата от резервоара постъпва във водоснабдителната мрежа при спад в напора в мрежата. Необходимо е резервоарите да бъдат оборудвани с устройство за обмен на вода и преливни устройства в случай на повреда на обратния клапан.

Пълненето на резервоара обикновено е посредством помпа, като при добиване на вода от кладенец или сондаж например процесът може да бъде автоматизиран.

Почистване и дезинфекция
При проектирането на резервоарите се определя начинът на тяхното промиване и дезинфекция при спазване изискванията на БДС EN 1508. Резервоарите се промиват с чиста питейна вода, като използването на химични почистващи средства се ограничава максимално и се съобразява с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда.

За дезинфекция на резервоарите се използват дезинфектанти и неутрализиращи реагенти. За контактно време се приема не по-малко от едно денонощие.


Вижте още от В и К


Ключови думи: резервоар, съхранение, питейна водаTop