Роботизиран склад с мобилни роботи OMRON

РоботикаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2019 • 21.01.2019

Роботизиран склад с мобилни роботи OMRON
Роботизиран склад с мобилни роботи OMRON

 

Съвременните складови технологии изискват и предлагат богато разнообразие от решения. Един непретенциозен преглед на складови реализации показва много широка палитра от различни разработки, които решават множество задачи и те определено са ориентирани към спецификата на дейността. Автоматизацията на складовите процеси е доведена до такава пълнота и завършеност, че на пръв поглед се използват готови решения, които се модифицират за особеностите на съответното приложение. Предлагат се много варианти на складов софтуер, които също са достигнали всеобхватност и завидна ефективност. В заключение може да се твърди, че е постигната висока степен на складови решения, които може дори да бъдат наречени „складова конфекция“.

 

Ако обаче се опитаме да видим нуждите на един малък или среден производител, ще забележим, че „конфекцията“ невинаги е удобното решение в складовата му дейност. Най-често на него му е нужна гъвкавост. Това се отнася както по отношение на складиране на входящи материали, транспортирането им до обработващите машини и до местата за сглобяване, така и отново транспортиране до склада за готова продукция със заскладяване и послеследваща логистична обработка. На всеки от тези етапи има транспорт, който е ръчен с колички, полуавтоматичен и по-рядко автоматичен.

 

За решаване на тази задача могат да се използват мобилни транспортни роботи, които се предлагат на пазара и OMRON - ADEPT е един от водещите им производители.
ГЕМАМЕКС предлага примерно решение на такъв роботизиран склад.

То се базира на роботизиран складов модул (РСМ) от асансьорен тип, показан на фиг. 1.

 

 

РСМ има две стелажни клетки за складиране и трета по средата, която е за транспортиращия асансьор. Първата клетка е с отворено пространство отпред за ръчни операции при складиране и изваждане на заскладени продукти. Операторът комуникира с РСМ чрез сензорен видеотерминал, като извиква чрез него съответния продукт от клетката на заскладяването му или я посочва при обратната операция.

Операторът може да транспортира продукта с количка или да го положи на транспортен робот. Всякакви колизии между оператора и робота са изключени, защото последният постоянно сканира пространството пред и зад него и спира, ако срещне препятствие. След това продължава по зададената му пътна карта. Така транспортният робот и операторът могат да работят независимо или едновременно.
РСМ предоставя също възможност на робота за автоматично зареждане или разтоварване на продукта, в случай че продуктът се складира в еднотипни контейнери (касети).

 

Прототип на такъв роботизиран складов модул е вече създаден от български производител с участие в управлението и софтуера на ГЕМАМЕКС.

РСМ е нискобюджетна разработка в съответствие с предлаганата функционалност. Заскладяването и отскладяването на бройките различни продукти се извършва засега ръчно през сензорен видеотерминал, тъй като РСМ е във вариант за заскладяване на разногабаритни детайли до 20 брая на рафт от всяка стелажна клетка.

Поддържа се SAP спецификацията на продукта, броят детайли от всеки вид с текстовото им описание и позицията, на която се намират. При отскладяване операторът може да коригира всички тези атрибути.

Изграждането на напълно роботизиран склад е показано на фиг. 2.

Той включва произволен брой роботизирани складови модули, които са разположени в примерен огледален ред. Всяка редица от РСМ е обърната с роботните си терминали към тези на отсрещната редица.

Така трасето между тях се използва двупосочно. В ъгловите пространства са зарядните станции, където роботите отиват автономно при изтощаване на батериите им за ново зареждане. Между роботизираните складови модули са предвидени „бързи“ трасета за еднопосочно движение на роботите, при което те не се срещат, а само евентуално изчакват при навлизане в двупосочните трасета.
Възможна е и друг тип топология, която отчита други особености на складовия процес. Софтуерът, предлаган от OMRON, може да управлява флота от до сто робота.

Поради невъзможност за сблъсък между човек и робот е възможно складът да се организира от смесен тип. Част от РСМ да работят с контейнери с автономно роботизирано вземане и заскладяване, а останалата част да е за продукти, които не се поместват в касети. Операторът може да ги товари ръчно в колички или върху транспортния робот. Последният се оборудва за целта с допълнителен операторски панел за потвърждение, че заявката е изпълнена и др.

 

Вносител на транспортните роботи е фирма ГЕМАМЕКС.

 

Видеоинформация можете да намерите тук:


https://www.youtube.com/watch?v=r96WD642Nl8
https://www.youtube.com/watch?v=N-VTyPWuJeU,
https://www.youtube.com/watch?v=RQSNyTEfbw8
https://www.youtube.com/watch?v=UUaBOMCSjdU
https://www.youtube.com/watch?v=GGloQBE0FUo
https://www.youtube.com/watch?v=jP9P0h7NjgU

 

За запитвания относно роботизирания складов модул, включително негови модификации, контрагент е фирма ГЕМАМЕКС.

Модулът, от своя страна, по вертикала е изграден от унифицирани конструктивни стелажни клетки, с което лесно се адаптира към различна височина на помещенията и е лесен за монтаж и транспорт. Независимо че може да бъде използван в склад с роботизиран транспорт, той е автономна складова единица, която работи независимо. Функционално е напасван към изискванията на производството и експедицията на малки и средни предприятия, които предпочитат гъвкавост.

  


 

 

 

 www.gemamex.com


Вижте още от Роботика


Top