Шнайдер Електрик България:

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2007

Предлагаме решения за оптимизиране на енергийното потребление

 

Верни на стриктно следваната през годините маркетингова политика да изпреварва естественото развитие на пазара, Шнайдер Електрик България показа амбиции и възможности да играе съществена роля на пазара на енергийно ефективни услуги у нас през следващите години. В края на септември колегите от Шнайдер Електрик България бяха домакини на семинар, организиран в град Пловдив, който се проведе под мотото "Оптимално потребление + ниски загуби = по-ниска цена". Семинарът имаше за цел да представи възможностите на Schneider Electric да предложи комплексни решения за оптимизиране на електропотреблението на всеки технологичен етап във всяко промишлено производство, увериха домакините. "Шнайдер Електрик пое ангажимента да обедини своите ресурси, свързани с оптимизиране на енергийното потребление - продукти, услуги и системи, редуциращи потреблението на електроенергия, повишаващи качеството и непрекъсваемостта на електрозахранването", коментира Христо Христов от Шнайдер Електрик България.

Първата презентация бе посветена на действащата в момента законова и нормативна рамка, отнасяща се до енергийната ефективност на индустриални обекти и сгради. Специално внимание бе отделено на Наредба 21, регламентираща обследването за енергийна ефективност, Наредба 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сградите, Наредба 18, определяща енергийните характеристики на обектите, и Наредба 19 за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и произтичащите от нея данъчни облекчения.

 

Решения за оптимизиране на енергийния мениджмънт

Домакините на събитието обърнаха специално внимание на мероприятията, които водят до подобряване на енергийния мениджмънт в областите на промишлеността и строителството. "Оптимизирането на енергийните потоци в даден обект води до съществени възможности за повишаване на конкурентноспособността, предоставяйки реална възможност за спестяване на значителни количества енергия", заявиха организаторите. Според изнесени на семинара данни, сградният сектор с трите си основни сфери на електропотребление - ОВК, осветление и интегрирани сградни инсталации, е най-големият потребител на енергия с консумация над 40% от общото потребление. Следва индустриалният бранш, в който енергийните разходи и загубите, причинени от лошо качество на захранването, машини, работещи извън номиналния си режим, и вътрешни източници на реактивна енергия и висши хармоници, представляват 25-50% от цялостните производствени разходи. "Рационалното използване на решенията, които Schneider Electric предлага, би довело до понижаване на енергийните разходи с 10% до 30% и емисиите на въглероден диоксид. Нашите продукти, решения и услуги са внедрими на всички равнища по енергийната верига на сградите, инфраструктурата, индустрията и пазара на жилищни сгради", заявиха от компанията.

 

Системата PowerLogic

В стратегията за енергиен мениджмънт на Шнайдер Електрик са залегнали три основни предложения, включващи мерки за редуциране консумацията на енергия; мерки за оптимизиране на разходите към енергийните доставчици и мониторинг и прогнозиране на консумацията, както и мерки за подобряване качеството и наличността на енергозахранването, споделиха организаторите на семинара.

Част от пакета енергийно ефективни системи и услуги, предлагани от Шнайдер Електрик България, е системата за мониторинг и контрол на електропотреблението PowerLogic. "Системата предлага оптимизация на прогнозната консумация за по-добро договаряне с електроснабдителните предприятия, избягване на ненужните пикови консумации и глоби, въвеждане на отчетност на всички нива в организацията и автоматично събиране на данни за разходите в производството", заявиха домакините на събитието. Съществена част от стратегията за енергиен мениджмънт на Шнайдер Електрик България включва мерки за

 

Редуциране на загубите
в електрозахранващите мрежи

Сред факторите от първостепенно значение за минимизиране на загубите от компанията посочиха правилното проектиране на инсталациите, избора на подходящи елементи - бързодействащи прекъсвачи и каскадиране на защитите, трансформатори с ниски загуби, системи за управление на товарите и управление на моторите със софтстартери и честотни инвертори. "При вече изградени инсталации енергийната ефективност би могла да се повиши чрез подобряване на характеристиките на електроенергията с компенсиране на реактивна енергия, филтриране на висши хармоници и пикове и други", заявиха от Шнайдер Електрик България.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top