Шнайдер Електрик България - ПСОВ Варна

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Етап от реконструкция и модернизация на пречиствателната станция
Съгласно техническото задание на възложителя на този етап от модернизацията на ПСОВ Варна бяха доставени следните продукти: автоматични прекъсвачи, цифрови релейни защити, измервателни трансформатори, силови трансформатори 20/0,4 kV, електрически табла за електроразпределение, електрически табла МСС+PLC  за управление на технологичния процес (помпи, клапи и др.), електрически табла с честотни регулатори тип Altivar за управление на производителността на въздуходувките; SCADA система.

Дейностите включваха:
- Подмяна на прекъсвачи, измервателни трансформатори и релейни защити на четири присъединения и секционен прекъсвач в ЗРУ 20 kV в основен трафопост и в ТП "Компресорно". Автоматично включване на резервното захранване (АВР) между секционен прекъсвач и захранващи входове в ЗРУ 20 kV.
- Доставка на силови трансформатори 20/0,4 kV, всеки по 1600 kVA за захранване на технологично оборудване и въздуходувки.
- Доставка на шинопровод за връзка на трансформаторите с РУ 0,4 kV.
- Изграждане на нова РУ 0,4 kV за електрозахранване на новите турбокомпресори.
- Изграждане на разпределителна уредба 0,4 kV за присъединяване на два когенератора.
- Изградена е система за дистанционно наблюдение и управление (телесигнализация, телеизмерване и телеуправление) на електросъоръженията 20 kV и 0,4 kV от централен и локален диспечерски пунктове.

Обхват на проекта по част Автоматизация:
Съгласно техническото задание на възложителя беше изградена система за автоматично управление чрез PLC и SCADA система за дистанционно наблюдение и управление на технологичното оборудване. Обемът на информацията, която се контролира от SCADA системата, е: технологични сигнали, измерени от КИП в различните точки на пречиствателната станция, съгласно технологичната схема, а именно: разтворен кислород, съдържание на нитрати, съдържание на фосфати, рН, нива, t°C, налягания, дебити на води, утайки и биогаз, и др.

Следят се и електрически сигнали и параметри на ел. съоръженията в пречиствателната станция – напрежения, токове, състояние на комутационната апаратура, включено и изключено положение на съоръжението, повреда, данни от ЦРЗ. В таблата за управление МСС на отделните подобекти на системата са монтирани PLC тип Modicon M340 за управление и сигнализация. На вратите на тези табла са монтирани дисплей с възможност за четене на съответни параметри, както и възможност за локално управление през тях.

SCADA в ЦДП, както и в локален ДП, позволява на операторите на ПСОВ да контролират обекта и да въздействат върху него, да наблюдават тренда на измерените величини, да генерират отчети, да запазват информацията в архиви и др. Системата е изградена на базата на софтуера Vijeo-Citect SCADA клиент-сървър и е гъвкава, отворена, децентрализирана, обектно-ориентирана и в съответствие с последните изисквания за SCADA системи. SCADA софтуерът в ЦДП е инсталиран на два персонални компютъра, свързани в Ethernet мрежа, като по този начин се осигурява резервиране на информацията, както и споделяне на ресурсите за отчет. Достъпът на персонала е изграден на няколко нива, като всяко от нивата дава достъп до точно определена информация и възможности за управление на системата.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: автоматизация, проекти, индустрия, Райзинг БМС, Елиа, ПЛ Контрол, Йокогава, Ехнатон, САТ, Шнайдер ЕлектрикTop