РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СИАД България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИАД БългарияКонтролирани защитни атмосфери за топлинна обработка на материали Инвестирайки непрекъснато в научноизследователския сектор, СИАД осигурява съвременни решения за металургичната промишленост с особено внимание към приложенията за топлинна обработка на метали. Сред най-важните фактори в такива операции са защитните и контролирани атмосфери. Като доставчик на газове за защитни атмосфери - азот, аргон, хелий, водород, амоняк - както и други системи и технологии за контролирани среди, СИАД предоставя практични технически решения за: •закаляване на черни и цветни метали; •цементация, неутрално втвърдяване и карбонитриране; •синтероване; •спояване; •термична обработка на стомани при отрицателни температури; •пълначни вакуумни пещи; •автоклавни операции; •производство на метали на прах; •закаляване на благородни метали. СИАД има опит в доставянето на решения както за металообработващата индустрия, така и за обработката на други материали. Фирмата е специалист в инсталирането на азот- и водородбазирани системи, които допринасят за подобряване на качеството на продуктите и за намаляване на производствените разходи. Синтетични атмосфери: алтернатива на атмосферите, произвеждани на място Синтетичните защитни атмосфери, произведени чрез смесване на азот с водород, метанол, метан и пропан, са валидна алтернатива на екзо- и ендогенераторите. Основните предимства при използване на синтетични атмосфери са: •Надеждност и удобство; •Качество; •Гъвкавост; •Повишена производителност; •Подобряване на контрола; •Безопасност; •Ниски капиталовложения. Тези газови смеси позволяват газообразна защитна среда вътре в пещите с точка на оросяване между -55 и -20° C и концентрация на кислород между 1 и 10 части на милион. Проверка на нивото на точката на оросяване или концентрацията на CO2 вътре в пещта за топлинна обработка позволява да се изчисли какво количество редуциращ газ трябва да се използва за получаване на желаните резултати. Редуциращите газове спомагат за по-добро отстраняване на смазочните материали, използвани в операции по студено формоване на металите, без термична обработка. DICPC: Директно инжектиране с контрол на въглеродния потенциал Алтернативата на екзогенераторите и азот/метанол ендоатмосферите, предлагана от СИАД, е технологията DICPC - Директно инжектиране с контрол на въглеродния потенциал. DICPC системата произвежда постоянна атмосфера за пещта. Процесът се състои в смесване на въздух и природен газ и въвеждането им в каталитичен реактор, поставен в близост до пещта. При протичането на тази смес през катализаторния слой се произвеждат водород, въглероден окис и азот. След разреждане с азот произведената синтетична атмосфера се инжектира в пещта. Допълнително количество азот позволява да се поддържа положително налягане в пещта. Потокът на азот и мястото на инжектиране са оптимизирани така, че да се предотврати проникването на въздух и последващо окисление на продукта. Операции като закаляване на стоманени тръби, пръти и тел без обезвъглеродяване и темпериране на изделия от цветни черни метали могат да бъдат осъществявани с помощта на DICPC атмосфера. Предоставяната от СИАД атмосфера е високонадеждна и осигурява постоянно качество на продуктите с минимална необходимост от повторна обработка. Гъвкавостта и сигурността са основните предимства на тази технология. СИАД България ЕООД 1528 София, ул. Амстердам №4 тел.: 02 978 56 36; факс: 02 978 97 87 e-mail: siad@siad.bg; www.siad.bg

Top