РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СИД ДП , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СИД ДПНово поколение интегрирани системи за сигурност и безопастност Основната функция на интегрираните системи за сигурност и безопасност (ИССБ) е да събира и представя информация от свързани към нея различни системи, които в общия случай са автономни и със собствен мониторинг. С развитието на технологиите все повече системи предоставят отворен интерфейс, който в частност може да се използва за интегриране на множество разнородни системи с централизиран мониторинг. Тук излиза резонният въпрос дали само мониторинг или автоматизиране на определени процеси. И така, възможно ли е внедряването на такава система, която да позволява събирането и анализирането на информация от различни външни системи за сигурност и безопасност, като същевременно се намали както сложността на процеса, така и времето необходимо за анализ и извеждане на решение и заедно с това се оптимизира необходимия ресурс /изчислителен, човешки и т.н./ След почти двугодишен период на разработка, тестване и анализ, нашият екип създаде иновативен модел на интегрирана система за сигурност и безопасност, представен по-долу: Системата се състои от софтуерен модул за управление на база данни, към който са свързани софтуерен модул за потребителски интерфейс, софтуерен модул за регистриране на събития от външни системи и хардуерен модул за анализ на съответствие между правила и регистрирани събития. От своя страна, модулът за анализ на съответствие между правила и регистрирани събития е свързан със софтуерен модул за управление на външни системи. В модула за управление на база данни са заложени: • подмодул за четене и запис на регистрирани от външните системи събития; • подмодул за четене и запис на правила за автоматични действия на системата при наличие на свързани събития; • подмодул за администриране на достъпа на потребителите. В модула за потребителски интерфейс е заложен подмодул за въвеждане на правила за автоматични действия на системата при наличие на свързани събития. В модула за регистриране на събития от външни системи е заложен подмодул за иницииране на запис на регистрираните събития в базата данни. В модула за управление на външни системи е заложен подмодул за изработване на управляващи сигнали за автоматични действия към външните системи. В хардуерния модул за анализ на съответствие между правила и регистрирани събития е заложен цифров блок за проверка на съответствие между заложените в базата данни правила и регистрираните събития. Именно извършването на корелационен анализ на съответствие между правила и регистрирани събития е едно от основните преимущества на модела. Така устроената система е оборудвана със същия набор от функционалности както известните системи. Най-ресурсоемката функционалност е тази за проверка на съответствие между заложените в базата данни правила и регистрираните събития. Докато при известните системи тя е заложена в модула за управление на външни системи, то в настоящата системата, функционалността е реализирана чрез цифров блок, заложен във външния хардуерен модул. Последният може да бъде оразмерен така, че изчислителната му мощност да е съобразена с очаквания брой на регистрираните събития, и с очаквания брой на анализираните правила. По този начин е постигнато съществено занижаване на изискванията към изчислителната мощност на хардуерната платформа. Така е премахната възможността за неправилен избор на платформата, който може да доведе до неработеща, проблемна или енергийно неефективна система.Хардуерният модул може да е мащабируем по отношение на изчислителната си мощност, т.е. позволява разширение на заложения хардуерен ресурс, при увеличаване на броя на събитията или правилата.Връзката с външните специализирани системи се основава на стандартни протоколи и/или отворен интерфейсен код (API - application program interface). В заключение, представен е модел на една иновативна ИССБ, осигуряваща на потребителя както ефективност и оптимизация на ресурсното осигуряване на процеса по наблюдениe, регистриране, анализ и реакция на системите за сигурност и безопасност, така и независимост и богат избор на специфични външни системи, които да използва в своето комплексно решение.


Top