Симплекс - Пивоварна индустрия

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Софтуерна система за обработка и анализ на данни
През 2012 г. фирма Симплекс внедри софтуерна система за обработка и анализ на данни в три производствени предприятия - Шуменско пиво (през месец февруари), Загорка (септември) и Пиринско (декември). Системата, наречена FDM (Factory Data Manager), обединява системите за технологичен и енергиен мониторинг и може да работи както като надстройка на съществуващи SCADA системи, така и самостоятелно за анализ и обработка на данни в индустриални системи. Може да бъде инсталирана под Windows XP, Windows 7, Windows Vista или Windows Server 2008. Системата е изградена на модулен принцип, като активирането на отделните модули е в зависимост от желанието на потребителите.

Модул "Електроенергия" разполага с функционални възможности за запис на данни за настройка на производствени системи на високо, средно и ниско напрежение; генериране на отчети за изпълнение на настройка и управление на консумацията в реално време; генериране на отчети и автоматично изчисляване на глоби за нерегламентирано използване на реактивна енергия на 15, 30 и 60 мин. Системата позволява автоматично генериране на заявка за доставка на електроенергия в съответствие със закона за енергетиката; архивиране и генериране на отчети за всички измервани величини на електроенергийната система (ток, напрежение, фактор на мощността, хармоници и др.); възможност за задаване на тарифи. Във възможностите на модула са още изчисляване на средна цена на електроенергията при плащане по тарифен план и/или при покупка на електроенергия на пазара; изчисляване на небаланси за произволен период от време; анализ на структурата на небалансите; генериране на товарови графици с прогнозни стойности на консумация на електроенергия в съответствие с производствен план на предприятието; създаване на виртуални консуматори и групиране на консуматорите.

Модул "Разходомери и броячи" позволява запис на данни от показанията на различни прибори включени в производствения процес в т. ч. водомери, топломери, разходомери за пара, природен газ, разходомери и броячи на продукция и др. Данните се представят в графичен и табличен вид.

Модул "Технологични величини" дава възможност за запис на технологични параметри като дебит, ниво, температура, налягане, pH, проводимост и др.; създаване на графични и таблични отчети с данни; поддръжка на много функции на една графика; създаване на групови отчети.

Внедреният модул „Технологична ефективност“ предоставя запис на данни за престои, аварии, режими на работа и произведени количества от машини и съоръжения; оn-line изчисляване на технологичната ефективност на поточна линия и на отделна машина; анализ на използваемостта на машини и съоръжения, на тяхната ефективност и структура на повредите и др.

Системата дава възможност и за статистическа обработка на данните и изчисляване на средни стойности, отклонения, минимална и максимална стойност; определяне на апроксимиращи функции от типа: пълзящо средно, полиномиална апроксимация, сплайн функции; бърза Фурие трансформация; определяне на автокорелация на функция.

Модул "Производство" генерира отчети за произволен период от време; транзакционни справки и дава възможност за връзка на транзакциите с технологични данни от производството.

Сред останалите функции на софтуера са автоматично генериране на отчети по предварително зададена схема и изпращане по електронна поща; използване на темплейти при генериране на отчети; оn-line регистрация на събития в системата и изпращане на съобщение по електронна поща.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: автоматизация, проекти, индустрия, Райзинг БМС, Елиа, ПЛ Контрол, Йокогава, Ехнатон, САТ, Шнайдер ЕлектрикTop