Система за енергиен мениджмънт в Челопеч Майнинг

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2011

  От края на миналата година в дружеството за добив и преработка на медно-златни руди и производство на медно-златен концентрат Челопеч Майнинг ЕАД функционира система за енергиен мениджмънт Power logic ION Enterprise 6.0, внедрена от Шнайдер Електрик България. Към системата са присъединени всички действащи микропроцесорни устройства SEPAM в разпределителната мрежа с напрежения 6 кV и 10 кV, инсталирани в четири подстанции средно напрежение. Предстои доставка и монтаж на измервателно оборудване, което ще бъде използвано за включване на наблюдението на рудничната вентилация към системата за енергиен мениджмънт и мониторинг в предприятието.

Обхват на проекта
Проектът включва внедряване на система за енергиен мениджмънт, изградена на базата на съществуващите устройства за измерване и комуникация. Основните й функции са визуализация и събиране на данни за електроенергийната мрежа на предприятието, тяхното запазване за последващ анализ и генериране на необходими справки и отчети. Като основа на проекта е използвана локална инсталация на софтуер SMS от Schneider Electric в една от подстанциите, след извършена миграция към новата платформа ION Enterprise. “Новата платформа, наред с разширената функционалност по отношение на визуализацията на данни, предлага и редица други предимства: гъвкава схема на лицензиране, позволяваща на клиента да ползва лицензи само за необходимия към момента брой устройства и да добавя допълнителни във всеки един момент; използване на най-съвременни технологии в областта на софтуера и базите данни, позволяващи безпроблемна интеграция на системата в информационната инфраструктура на клиента; широко използване на web технологии за визуализация на състоянието на мрежата, както и за генериране на справки и отчети, което позволява безпроблемно съвместно ползване на системата от всички, които имат отношение към преноса и ползването на електрическа енергия в предприятието.
На текущия етап бяха обхванати всички цифрови релейни защити в предприятието типове Sepam 2000, Sepam 40 и Sepam 80 на Schneider Electric, от които се получава информация и се запазват в база данни текущите стойности на ток, напрежение, активна, реактивна и пълна мощност, фактор на мощността, осреднени данни за период за изброените параметри, както и максимални и минимални стойности с дата и час на поява. Визуализират се и се записват състоянието на защитите, евентуално сработване при авария, както и стойностите на параметрите към момента на възникване на събитието. За защитите от тип 40 и 80 се извършва запис на формата на вълната в момента на възникване на събитието и запазването в база данни за последващ анализ. Всички запазени данни са достъпни посредством web в intranet мрежата на компанията, давайки възможност за изготвяне на различни справки и експортирането им в удобен за потребителите формат”, заявиха от Шнайдер Електрик България.
В рамките на проекта предстои поетапно включване на нови обекти и големи консуматори, присъединени към мрежата ниско напрежение. “Ще разширяваме системата съгласно нуждите на клиента. Тя е лесно мащабируема и броят на включените към нея измервателни устройства зависи единствено от степента на детайлност, която искаме да достигнем при наблюдението на процесите на разпределението и консумацията на енергия”, допълниха от компанията.

Внедрено оборудване
В рамките на текущия етап на проекта в Челопеч Майнинг, Шнайдер Електрик България внедрява комуникационни устройства EGX100MG и TSXETG1000, позволяващи полевите мрежи, използвани от релейните защити, да бъдат интегрирани в IP инфраструктурата на клиента, възползвайки се от сигурната среда за пренос на данни, изградена в предприятието. Предстои доставка на измервателни устройства PM9C, които ще бъдат използвани за реализиране на следващия етап – включване на наблюдението на рудничната вентилация към системата за енергиен мониторинг и мениджмънт.
“Специфично за проекта е наличието на големи разстояния, разпределени обекти и условия, характерни за минната индустрия. Чрез избраната технология успяхме да сведем влиянието на тези фактори до минимум”, заявиха от Шнайдер Електрик България.

Възможности на системата
“Внедрената система за енергиен мениджмънт ни позволява дистанционно да следим състоянието на електрическите съоръжения в реално време и да контролираме и записваме данни за електрическите им параметри. При изключване на дадено електросъоръжение получаваме информация за причините и запис на електрическите параметри в момента на изключване. Системата ни предоставя още възможност за анализ на хармониците в токовете и напреженията; заснемане на пускови характеристики на електрическите съоръжения и автоматичното генериране на доклади със запис на избрани параметри за определен период от време. Докладите се съхраняват в отделна папка и могат да се изпращат автоматично по e-mail”, заявиха от Челопеч Майнинг.
Според представители на дружеството, инсталирането на Power logic ION Enterprise 6.0 осигурява редица предимства, сред които по-голяма точност при изготвянето на ежедневните графици за електрическа енергия, което съответно води до намаляване на количеството балансираща електрическа енергия и финансови икономии. „Също така получихме информация и запис в база данни за натоварването на отделните фидерни кабелни линии 6 кV към подземния рудник. В резултат на това извършихме преразпределяне на захранваните консуматори с цел осигуряване на равномерно натоварване. Получихме информация и запис в база данни за електрическите параметри на новоинсталираните съоръжения с напрежение 10 кV в Обогатителната фабрика и данни за хармониците в токовете и напреженията на електрическите съоръжения с напрежение 6 кV и 10 кV. Вследствие генерираните от системата доклади, отпадна ежедневното отчитане на данни от дежурните електротехници високо напрежение. Това позволява те да бъдат използвани за извършване на други дейности”, допълниха от дружеството.

Предстои разширение на системата
Тенденцията е системата да се разширява с присъединяване на нови консуматори средно и ниско напрежение. “В близките месеци ще се реализира проект за дистанционно управление на 60 броя вентилатора в подземния рудник, които също ще бъдат присъединени към системата за енергиен мениджмънт”, заявиха от Челопеч Майнинг.
„Разширяването на системата заедно с увеличаване броя на честотно регулируемите задвижвания, ще позволи да се реализират значими мерки за подобряване на енергийната ефективност. Точната информация за натоварването и използването на отделните консуматори дава възможност за редуциране броя на машините или контрол на производителността чрез честотен инвертор. Така се намалява количеството на използваната електрическа енергия, което има икономически и екологичен ефект. Мерките за подобряване на енергийната ефективност вече са задължителен фактор в световен икономически и финансов аспект, което показва, че системите за енергиен мениджмънт ще придобиват все по-голямо значение и разпространение”, допълниха от Челопеч Майнинг.
Top