Система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух за ОЦ Земляне

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Системата за собствени непрекъснати измервания е внедрена през 2010 г. в Топлофикация София – топлофикационен район (ТР) Земляне. Проектант и доставчик на апаратурата е фирма Интертех-Аутомейшън. Компанията е извършила монтажа, пуска и наладката на системата. „Договорът за проектиране е сключен в края на август, а реализацията на цялостния проект е в рамките на два месеца, което е един кратък период за изграждане на обекти от този тип”, коментират от Интертех.

В съответствие с директивите на Европейското законодателство, които изискват за определена категория предприятия да се извършват непрекъснати (автоматични) измервания на емисиите от вредни вещества в Република България към закона за чистотата на атмосферния въздух през 1999 г., бе приета наредба No:6 на МОСВ – за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник бр. 31/1999 г.). Смисълът на тази наредба е собствениците и ползвателите на големите промишлени енергийни предприятия да се самоконтролират, така че концентрацията на генерираните емисии от вредни вещества да не надвишава пределно допустимите стойности с цел запазване на чистотата на атмосферния въздух.

Водогрейните котли тип ПТВМ – 100, каквито са в ОЦ Земляне, попадат в групата на предприятия, които трябва да изградят собствена система за автоматичен мониторинг. Изградената система представлява комплект от технически средства и софтуер за измерване величините на емисиите на вредни вещества, регистрацията, обработката, съхранението и протоколирането им.
Изградената система за собствени непрекъснати измервания е съставена на няколко подсистеми:

- подсистема № 1 – комплект от технически средства за екстрактивно измерване на концентрацията на вредни вещества в изходящите димни газове във водогрейните котли: NOx, NO2, CO, CO2 и O2;
- подсистема № 2 – допълнителни технически средства за измерване на дебита на димни газове, температурата, налягането и влажността в димоходите на котлите;
- подсистема № 3 - технически средства и софтуер за обработка на постъпилите резултати, регистриране, съхранение, представяне и оценка на измерените величини, протоколиране на получените стойности и данни в съответствие с инструкция No:1;
- подсистема № 4 – система за обработка на газовите проби и захранване с еталонни калибриращи газове.

Измерването на О2, CO, CO2, NO, NO2 се осъществява от мултикомпонентни анализиращи системи (MKAS), работещи на недисперсен инфрачервен абсорбционен принцип – S700, производство на фирмата SICK.

Производство на същата фирма са и ултразвуковите скоростомерни сонди FLOWSICK100 за определяне дебита на димните газове. Допълнително се измерват температурата, абсолютното налягане и обемната влажност в контролните точки с цел привеждане на резултатите към стандартни условия.

Газанализаторите S700 са разположени в термоконтейнери, монтирани на площадка под димоходите на водогрейните котли.

Данните от измерването за всички подобрени котли се извеждат до концентратор на данни – DAU MEAC, които са 38 броя аналогови унифицирани сигнали – 4-20 mA, 36 дискретни входни сигнала и 12 броя дискретни изходни сигнала. DAU MEAC е изграден на базата на WAGO модули.

В командната зала на централата е обособена операторска станция за наблюдаване в реално време на данните от системата, което допринася за ефективно водене на горивния режим, вследствие на което се повишава поотделно и като цяло енергийната ефективност (икономия на гориво) на топлоизточника.


Вижте още от Система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух за ОЦ ЗемлянеTop