Система за управление на бетонов възел

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Изпълнител на проект за автоматизация на бетонов възел на фирма ИНТИС е Гемамекс

Превръщането на цели области от страната в строителни площадки през последните години доведе до сериозно развитие на всички свързани със строителния бранш дейности, сред които и производството на бетон. Въпреки очевидно слабия контрол върху качеството на използваните строителни материали през първите години на демокрацията, краткият срок до приемането на страната ни в Европейския съюз и свързаните с това очаквания за налагане на европейските изисквания в областта на строителството се превърна в предпоставка все по-голям брой производители на бетон да обърнат поглед към автоматизацията като средство, което би могло да им осигури така необходимото доказуемо високо качество. Друг аргумент в полза на инвестицията в автоматични системи за управление в бетонопроизводството е всеобщият стремеж към повишаване на производителността на труда. Автоматизацията на бетоновите възли се прави с цел стриктно изпълнение на зададените рецептури, непрекъснат мониторинг на протичащия процес, архивиране на данните за технологичния процес и, в крайна сметка, производството на качествени бетони, съответстващи на законовите разпоредби. Предвид факта, че до две години всички бетонови възли в страната трябва да съобразят продукцията си с европейските стандарти, контролът и управлението на бетонопроизводството е следващата атрактивна за фирмите, работещи в областта на автоматизацията, пазарна ниша.

Предвид актуалността на темата, в настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ви представяме система за контрол и управление на производството на бетон, внедрена като пилотна разработка в бетонов възел на фирма ИНТИС, град Русе. Изпълнител на проекта, включващ разработване, внедряване и пуск на система за комплексно управление на бетонен център, е фирма Гемамекс, с подизпълнители за софтуера за управление фирма В ПЛЮС и за софтуера за диспечеризация фирма МАНРО. Внедрената система включва рецептурно задание и архивиране; компютризирано диспечеризиране на материални ресурси, документи и транспорт; съвременна техника за дозиране и управление през сензорен видеотерминал. Системата е реализирана на база техника на водещия японски производител на средства и системи за автоматизация OMRON. Проектът на системата е разработен за период от три месеца, а внедряването е извършено в рамките на една седмица. След успешното приключване на проекта, подобни системи са внедрени в още седем завода за производство на бетон, уверяват изпълнителите.

Техническо оборудване на системата

Внедрената в бетоновия възел система за управление обхваща процесорен модул CJ1M-CPU23, прибори за измерване на тегло K3HB-VLC, петинчов цветен сензорен видеотерминал NS5, цифрови индикаторни прибори със сменяеми цветове на дисплеите K3MA, производство на OMRON. Като мащабност системата включва 42 цифрови входа, 36 цифрови изхода, 4 аналогови входа и 2 аналогови изхода, с които покрива управлението и контрола на бутонен пулт за аварийно управление, система от датчици, магнетвентили и контактори. С цел реализиране на плавно движение на количката (б.ред. съоръжението е познато сред специалистите по бетонопроизводство като СКИП) и скъсяване на времето за обслужване на миксера, се използва честотен инвертор с мощност 7.5 kW, също от OMRON. Химическите добавки и водата се дозират чрез импулсни разходомери, а инертните материали и циментът тегловно. Софтуерът на ниво система за управление и диспечерска система е разработен в съответствие с българските условия при производството на бетон и покрива изискванията на родните стандарти, заявяват от фирмата, реализирала проекта. Системата за управление е поместена в т.нар. "пиано" шкаф с изнесен наклонен пулт. Шкафът е окомплектован с команден панел с бутони и превключватели и визуализиращ панел с показващи прибори и сензорен видеотерминал. Блокът за управление на двигателите и магнетвентилите е в основата на шкафа, където също е поместен и клеморедът за присъединяване на всички външни устройства. Височината на шкафа е съобразена с оглед улесняване на оператора при огледа на самото съоръжение.

Режими на работа на системата

Три са режимите на работа на системата - автоматичен, ръчен и авариен. По принцип миксерът поддържа автоматичен режим, но в критични ситуации може да преминава в ръчен режим. Команди до съоръженията на бетоновия възел се подават от две места - посредством бутоните и от терминала. През бутоните се извършва пускането и спирането на двигателите или се реализира активиране на магнетвентилите. Чрез терминала се задават и архивират рецептури, прави се настройка на измервателни трактове, управляващи команди, пароли и др. В случай че към системата е включен принтер, печатът също се стартира от терминала. Сред функциите на терминала е визуализация на всички измервани величини, сред които влажност, тегла на дозите цимент, инертните материали, вода и химически добавки. За улеснение на оператора описаните величини са показани и на измервателните уреди на индикаторния панел. По този начин е възможна едновременната работа с екран, на който е визуализирана, например, информация за определена рецептура, и наблюдение на измерените стойности на контролираните величини. Системата за управление предлага, опционално, индикация на степента на запълване на силоза за цимент в % и мониторинг на работния ток на двигателя, с който е окомплектован миксерът, с цел следене на текущото му натоварване. Всички контактори и моторни защити, инсталирани в бетоновия възел, също са производство на OMRON.

Структура на системата

Като архитектура системата за управление е с разпределена структура, отличаваща се с автономност на функционални нива - "управление на съоръжение" и "диспечеризация на възела". Системата разполага с памет за 99 рецепти на ниво PLC управление, което създава независимост от диспечерския SCADA софтуер. Комуникационните кръгове в системата са два независими по RS485 интерфейс с използване на специализирания SCU41 модул и модула за отдалечена връзка K3SC на OMRON.

Възможности за развитие

Системата за управление е универсална по отношение на използвания хардуер и софтуер. Позволява работа с тегловни дозатори и импулсни разходомери за дозиране на използваните в бетонопроизводството флуиди. Във възможностите на системата са едновременно управление на 16 тегломера и 4 разходомера, без да е необходимо да се увеличава PLC конфигурацията. С оглед покриване изискванията на разнороден тип бетонови възли, управлението може да работи със следните варианти на дозиране:

Дозиране на водата по тегло чрез претегляне или импулсен разходомер. Химическите добавки се дозират също чрез претегляне или посредством разходомер с помпа. При използване на разходомер автоматично се отчитат големините на "опашките". В случай че системата е инсталирана в бетонов център с лентова везна и лентов транспортьор, без СКИП, се работи по четириточкова схема на теглоизмерване на лентовата везна. Друга възможност за клиента е монтиране на управлението във вертикален шкаф и корекции в програмното осигуряване според конкретното приложение, информират от Гемамекс.
Top