Системи за дистанционно отчитане на електромери

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

 

Ползите от изграждането им са и технически, и икономически, твърдят специалисти

Въпреки че автоматизирани решения за дистанционно отчитане на електромери съществуват от години, а в страната оперират фирми, предлагащи и технически решения, и ноу-хау за изграждането и поддръжката им, системите не се радват на особено бурно пазарно развитие. Разбира се, съществуват проекти за изграждане на решения за дистанционно отчитане на електромери - основно в областта на индустрията. В сферата на общественото и гражданското строителство, внедряването на подобни системи е въпрос от компетенцията на собствениците им - електроразпределителните дружества. Встрани от дискусионните пазарните основания за изграждане на системи за дистанционно отчитане, техническите ползи от тях са повече от очевидни. Наред с възможността за избягване на чисто субективния фактор при отчитането, автоматизираните решения представляват мощен инструмент за повишаване качеството на електроенергията. Пряко или косвено, те биха могли да съдействат и за ограничаване кражбите на електроенергия. Интегрирани към общозаводските информационни системи, решенията за дистанционно отчитане на електромерите осигуряват възможности за оптимизиране на енергийните потоци в едно предприятие и подобряване управлението на производствените процеси като цяло.

Изискват замяна или модернизация на електромерите

Внедряването на системи за дистанционно четене е свързано със замяна на електромерния парк или поне модернизация на съществуващите уреди. Пристъпването към автоматично отчитане на консумираната електрическа енергия води до поставяне на различни изисквания към средствата за измерването им. Освен да автоматизират процеса на прочит на текущата консумация, системите осигуряват информация за качеството на електрическата енергия и надеждността в доставянето й. За да се оцени качеството на доставяната от съответното електроразпределително дружество електрическа енергия, е необходимо да се осигури коректна информация за следните параметри:

l текущите стойности на тока и напрежението, фазовите ъгли и екстремумите им за определен период от време;

l анализ на хармониците;

l мониторинг на синусоидалната форма на напрежението и тока и др.

Наличието на достатъчно подробни данни за изброените параметри би осигурило необходимата информационна база компаниите да анализират и диагностицират качеството на електроенергията. Системите за дистанционно отчитане също така представляват инструмент за подобряване качеството на електроенергията, тъй като създават необходимите предпоставки за коригиране на установените отклонения от номиналните стойности на характеристиките на мрежата.

Повишават икономическата ефективност

Сред основните причини за използването им са възможностите, които предлагат за повишаване на икономическата ефективност на дружествата, тъй като проблемите с качеството на електроенергията се отнасят и за потребителите, и за разпределителните дружества. Често не се оценява фактът, че преките повреди, до които би могло да доведе влошеното качество на електроенергията, са просто малка част от цялостните разходи. Сред смущенията, които свидетелстват за понижено качество на електрическата енергия, са:

l свръх/поднапрежения - причина за появата им обикновено e претоварванe на мрежата;

l пулсации в напрежението - дължат се на промени в натоварването на мрежата;

l кратковременни пренапрежения - причина за възникването им е включването на товари в мрежата, пуск на двигатели и др.;

l хармонични изкривявания на тока - предизвикват се от нелинейни товари и регулируеми задвижвания;

l хармонични изкривявания на напрежението - дължат се на висока нелинейност на тока, регулируеми задвижвания, висок импеданс на системата и др.;

l нисък фактор на мощността - обикновено се дължи на несиметрични товари;

l отклонения от номиналната честота - причина за поява на смущението е претоварване на системата.

Визуализират се през SCADA системи

Събираните и анализирани от платформите за дистанционно отчитане на електромерите данни за текущата консумация, качеството и надеждността в доставяната електроенергия се визуализират през SCADA системи. По този начин цялата събрана, обработена и архивирана информация се предоставя във вид на различни графични и таблични справки на специалисти от различни йерархични нива в индустриалното предприятие или електроразпределителното дружество. SCADA системите се конфигурират в съответствие с изискванията на конкретното приложение. Изискванията към тях са толкова по-високи, колкото по-големи са стойностите на напреженията в съответната захранваща или разпределителна мрежа. Съществуват сериозни основания да се счита, че интеграцията на системите за дистанционно отчитане на електромерите със SCADA е свързана както с технически, така и с икономически ползи. Техническите ползи произтичат от възможностите, които интегрирането осигурява за обработка и визуализация на събраната информация. Икономическите ползи се дължат на избягването на скъпоструващи ремонти на скъпоструващи съоръжения, благодарение на ранното откриване на смущения в работата на мрежата и повреди на техническо оборудване.

Мащабируеми решения с възможности за анализ

Съвременните системи за дистанционно отчитане предлагат много повече възможности от автоматично снемане на показанията на електромерите. Базирани са на различни комуникационни технологии, които позволяват изграждането на мащабни системи, в структурата на които влизат многобройни подсистеми. В този аспект представляват мощен инструмент за всяко електроразпределително дружество, компания от комуналния сектор или промишлено предприятие. Като архитектура съвременните платформи за дистанционно отчитане представляват централизирани йерархични системи от тип SCADA. Сред характеристиките им са:

l Разширени възможности за анализ на качеството на електроенергията и съхранение на големи информационни масиви, позволяващи ранно откриване на повреди и смущения в мрежата;

l Поддръжка на многотарифни функции, което осигурява реализацията на гъвкави схеми на плащане;

l Широки информационни възможности, което улеснява работата на инженерния и икономическия персонал на съответното електроразпределително дружество;

l Дистанционна конфигурация на електромерите, включени в структурата на системата. По този начин всяка текуща корекция в измервателния обхват може да се прави автоматично от разстояние.

l Възможности за разширяване на мониторинговите функции на системата;

l Мащабируемост на системата;

l Автоматична корекция на мощността с цел ефективно използване на разпределителната или преносната мрежа;

l Дистанционно включване и изключване на електромерите;

l Поддържане на предплатени услуги;

l Възможност за плащане в реално време и др.

Възможностите, които предлагат съвременните системи за автоматично четене на електромерите, се използват най-пълноценно от големите индустриални или търговски обекти. Причината е очевидна - те са големи консуматори на електрическа енергия и поради спецификите на производствената им дейност оказват динамично въздействие върху целите разпределителни електрически мрежи. При изграждане на системи за дистанционно четене на електромерите в рамките на един завод трябва да се направи задълбочено проучване на всички изисквания, на които тя трябва да отговаря. Необходимо е също така системата да се съобрази с бъдещото развитие на производството и да се отчетат спецификите на съществуващите управляващи системи.

Отчитат и консумацията на газ, топлоенергия, вода

Тенденциите в развитието на системите са свързани с налагането им като интегрирани технически решения, които осигуряват дистанционно отчитане както на показанията на електромерите, така и на други величини, например потреблението на газ, вода, консумацията на топлоенергия. Друга тенденция в развитието на системите е свързана с използването на стандартни протоколи за обмен на информация между устройствата и диспечерския център. Също така е налице стремеж към максимално възможното опростяване на монтажните работи, свързани с изграждането им.

Сред последните насоки в развитието на системите е използването на възможностите, които предлага глобалната информационна мрежа. Сред причините за това е икономичността на Web-базираните решения. Също така Web-достъпът осигурява работа на системата от всяка точка на света през Web браузер. Не е за подценяване и фактът, че Web достъпът е plug and play - инсталацията на системата е елементарна. Други предимства на Web-базираните системи са гъвкавостта им (те работят с различна комуникационна инфраструктура) и мащабируеми (позволяват изграждането на различни като големина системи). Въпреки очевидните предимства на базираните на глобалната информационна мрежа системи, те все още са на етап разработка.

Реализацията им е сложна задача

При всички случаи реализацията на една система за дистанционно отчитане на електромерите е сложна задача, която изисква задълбочени познания в областта на измерванията, мрежите за управление и др. Сред основните фактори, които разработчици и потребители на такива системи определят като решаващи за покупката им, са цената, функционалността и универсалността им. Според фирмите, които определят себе си като сериозни играчи на пазара, дилемата по-ниска цена срещу по-ниско качество, т.е. компромис с надеждността на работа и функционалността на системата, не стои на дневен ред. По принцип, колкото по-широка е гамата от средства, които предлага един производител, толкова по-големи са възможностите за конфигуриране на система, съответстваща на изискванията на конкретното приложение. Като свои пазарен плюс българските производители определят възможността да разработят изделие, съответстващо на конкретните изисквания на потребителя.


Вижте още от ЕлектроапаратурaНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top