Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия

Начало > ОВК > 22.06.2017

Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия
Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия
Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия

Специфичните дейности и процеси в автомобилната индустрия генерират различни видове замърсители на въздуха. Независимо дали източникът е станция за рязане на метал, роботизирана заваръчна клетка или бояджийски пистолет, тези замърсители представляват риск за здравето на работниците, материалните активи в предприятията и спазването на нормативните изисквания по отношение чистотата на въздуха.

Производствените процеси в автомобилостроенето са свързани с емитирането на: прахови частици, димове и газове от заваръчни и режещи операции; аерозоли, изпарения и частици от различни химикали и лакобояджийски продукти; въздушнопреносими метални частици; абразивни частици от шлифовъчните и полиращи операции; изгорели петролни изпарения, димове от загрети уплътнители и адхезиви, топлина и т. н. Ето защо в цеховете в този отрасъл е необходимо внедряването на високоефективни системи за улавяне и филтриране на прахови частици и димове. В комбинация с ефикасна вентилация, тези решения са предназначени да осигуряват необходимата степен на чистота на въздуха.

Източници на замърсяване на въздуха
В автомобилната индустрия се извършват металорязане и металообработка, при които във въздуха се отделят фини метални частици. При заваръчните операции, които са сред основните монтажни методи в автомобилостроенето, се отделят топлина, димове и\ли газове. Материалите, използвани в конструкцията на каросериите, са най-вече покрити стомани и алуминиеви сплави. В допълнение, много от заваръчните съединения се обработват с лепила и уплътнители, които се разлагат, когато се подложат на топлина от заваряване. Някои заваръчни процеси разчитат на изключително високи температури за загряване на металите, използвани за свързване на компонентите. Сред източниците на замърсяване на въздуха са и определени смазочни вещества, които се използват при изработката и обработката на детайли и се разлагат при заваряване.

Особености на праховите частици и димовете
Много прахове и изпарения в автомобилната индустрия съдържат токсични метали, които представляват сериозна опасност за здравето на работниците. Изключителната топлина, свързана със заваряването, създава димове, съдържащи метални частици с диаметър по-малък от един микрометър. Колкото по-малки са частиците, толкова по-лесно се вдишват и поглъщат в тялото. В тези димове могат да се съдържат токсични частици като хексавалентен хром. Някои запалими прахове в автомобилостроенето могат да доведат и до опасност от пожар, тъй като процесите по металообработка поначало са свързани с наличието на искри и пламъци.

Ето защо е препоръчително в цеховете и съоръженията от автомобилната индустрия да се използват високоефективни системи за улавяне и филтриране на прахови частици и димове в комбинация с искрогасителна технология. Спазването на действащите нормативни изисквания по отношение чистотата на въздуха е друга причина производителите на автомобили да инвестират в специализирано оборудване за контрол на праховете и димовете, отделяни при производствените операции. В нормативната рамка са заложени изисквания относно допустимите нива на експозиция (PEL) на специфични токсични вещества като манган и шествалентен хром.

Принципи на вентилацията
Чистият въздух в заваръчните цехове се осигурява от комплексни вентилационни инсталации, които обикновено се състоят от местни изпускателни системи и общи изпускателни и вентилационни системи за подаване на пресен въздух. Сред най-ефективните стратегии за контрол на замърсителите на въздуха в заваръчния цех и особено в дихателната зона на оператора или заварчика са:
-    изпускателна вентилация от общата покрита зона/клетка на заваръчния процес, когато се използват автоматични заваръчни машини или роботи;
-    местна изпускателна вентилация, която улавя замърсителите при или близо до източника им.
Организирането на изпускателна вентилация от загражденията, разделящи заваръчните процеси от останалите зони в цеха, или на местна изпускателна вентилация на мястото на извършване на ръчните, полуавтоматични и напълно автоматизирани заваръчни операции обикновено или в непосредствена близост до тях са сред най-рентабилните решения за контрол на праховите частици, димовете и газовете.

Обща вентилация
Обща вентилация е необходима за разреждане концентрацията на замърсителите във въздуха, които не са уловени от локалната вентилационна система, и за разреждане на димовете и газовете, генерирани при заваряването. Общите вентилационни системи осигуряват допълнително количество въздух, който замества въздуха, извличан от местните и общи изпускателни системи. В допълнение, този въздух може да се използва за отопление и охлаждане на сградата. Обемът на външния въздух, който се подава от общата вентилационна система, трябва да надвишава обема на въздуха, изсмукван от местните вентилационни системи.

Сградите трябва да бъдат под леко налягане, за да се предотврати проникването на външен въздух, създаващ студени течения през зимата и натрупване на горещ влажен въздух през лятото. Специално внимание е препоръчително да се обърне на вентилацията на зоните, в които се извършват операции по шлифоване и полиране, особено на детайли, в чиято конструкция има алуминий или алуминиеви сплави.
Подаването на пресен въздух и изпускателната вентилация е добре да бъдат организирани така, че въздухообменът да създава нискоскоростни турбулентни въздушни потоци, предотвратяващи разпръскването на прахови частици в цеха. Изпускателните системи с нисък въздушен поток и вакуум системите, вградени в машините за шлифоване и полиране, значително намаляват количеството на замърсителите, отделяни във въздуха.

Местна изпускателна вентилация и колектори за прахови частици и дим
Стационарните, мобилни или преносимите системи за местна изпускателна вентилация се състоят от следните основни елементи: чадър за улавяне, въздухопроводна система, въздухопречистващо устройство, вентилатор и външен изпускателен вентилационен тръбопровод и др. Тези елементи е препоръчително да бъдат специално проектирани за съответното приложение с цел осигуряване на оптимална ефективност. Те трябва да улавят и филтрират праховите частици, газовете и димовете, без да възпрепятстват заваръчните или другите производствени процеси в автомобилната индустрия.

Изпускането на замърсения въздух обикновено се извършва през колектор за прах/дим. На пазара са достъпни различни конфигурации колектори, включително малки портативни модели, свързани към местната изпускателна инсталация и вентилатора; средномащабни колекторни решения за стенен или подов монтаж, които функционират като част от местната изпускателна вентилация с един или повече изпускателни чадъра; или големи колектори, които могат да са свързани както с централизирана локална изпускателна инсталация, така и с обща изпускателна вентилационна система.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: автомобилна индустрия, вентилация, местна изпускателна вентилация, обща вентилация, прахови частици, заваръчни операцииTop