Системи за мониторинг, които променят индустрията

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2018 • 19.09.2018

Системи за мониторинг,  които променят индустрията | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Всички процеси в една компания трябва да бъдат добре дефинирани и оптимизирани, преди да се пристъпи към изпълнението на проекти за автоматизация и цифровизация на производството. Това включва откриване и отстраняване на критичните места в технологичните потоци и осигуряване на ефективна работа на всички подсистеми.

Първата стъпка по пътя към Производството на бъдещето е внедряването на система MDC/MDA (събиране на производствени данни в реално време) или, по-просто казано, система за мониторинг. Тази система предоставя значителни възможности за намаляване на разходите, повишаване на производителността на труда и подобряване на финансовите фирмени резултати.

 


MDC системите са средство за подобряване на производителността.

Основната цел на системите за мониторинг е проследяване на работата на производственото оборудване и повишаване на ефективността му. Към момента повече от 200 компании използват системата MDCplus на фирма ZYFRA, Финландия за мониторинг в реално време на работата на повече от 5000 металорежещи машини с ЦПУ.

В различните предприятия, разполагащи със съвременни машини с ЦПУ, MDCplus се инсталира лесно и чрез нея се получава точна и подробна информация за промените в състоянието на машините. По-старите поколения машини се оборудват с MDC терминали за мониторинг, свързани към ЦПУ управлението или към релейно-контакторната ел. схема на машината.

 

Тези устройства събират информация за работата на машината и за действията на оператора, като например: работни часове, време за престои, причини за престоите, отговорен оператор по време на престоя и т. н., и всички тези данни се изпращат към сървъра за данни. Така MDCplus осигурява на ръководството на компанията инструмент за управление на производителността, което обикновено се осъществява на три нива.

 

Първото ниво е създаването на условия за най-ефективно използване на производственото оборудване. MDCplus дава възможност за обективна оценка на действителното натоварване на оборудването, което, от своя страна, спомага за идентифициране на критичните места в технологичния процес.


Второто ниво е свързано с контрола. Прецизният контрол над основните времеви интервали на внедрения технологичен процес по отношение на всяка операция допълнително увеличава производителността на машините с 8 - 12%, водещо до оптимизиране на производствените процеси, установяване на обосновани обеми на производство, планиране на доставките на нови инструменти, както и мониторинг на ефективността им. На този етап се изчислява и стойността на OEE (общата ефективност на оборудването).

Третото ниво представлява управление на времето за престои и компютъризирано управление на техническата поддръжка. На това ниво се решават два проблема. Първо, своевременно и ефективно разпределяне на работата на сервизните отдели, и второ, ефективна организация и наблюдение на дейностите по техническо обслужване.

 

Всеки непланиран случай на престой автоматично се регистрира от системата MDCplus и се категоризира от оператора на машината, след което се изпраща известие на отговорния за конкретния вид инцидент обслужващ отдел. Всички тези действия се отразяват в отчети, които позволяват на ръководството своевременно да оцени свършената работа и внимателно да анализира всеки конкретен случай.

Рационалното разпределение на дейностите по техническото обслужване и ремонт, както и съвременните методи на планиране, могат в някои случаи да намалят непланираните престои с 10 - 15%.

 

Намаляването на потреблението на енергия е още един проблем, който ефективно се решава с помощта на системите за мониторинг. Благодарение на възможността за проследяване на работата на машините в реално време, системата за мониторинг позволява да се контролират разходите за електроенергия за всяка единица оборудване и за всеки оператор, както и да се идентифицират причините за загубата на енергия.

 

Функционалностите на системата MDCplus и събраните данни могат да се използват за решаване на широк кръг проблеми, свързани с управлението на производството. Динамичният анализ на данните дава възможност на ръководството на компанията или на ръководителите на отделните производствени звена бързо да оценяват както обобщените основни показатели за ефективност, така и показателите за ефективност за всеки отделен цех, машина с ЦПУ и конкретен оператор, да проследяват промените с течение на времето, да идентифицират тенденциите и причините за тези промени и да предприемат навременни коригиращи действия.

 

Това позволява всяка производствена компанията да бъде изведена на ново ниво на ефективност и на една стъпка по-близо до настъпващата Индустрия 4.0.

 

 


 

 

 

 

 

 

mdc-plus.com

 

 


Вижте още от АвтоматизацияДруги рекламни публикации на Zyfra
Top