Софийска вода осигурява висококачествени ВиК услуги според европейските стандарти

Начало > Бизнес > ВиК инфраструктура в България - специално издание

Инвестиционни проекти, инвестиционни приоритети и насоченост към "зелени технологични решения" представя компанията пред читателите на Инженеринг ревю

Софийска вода осигурява услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община. Дружеството е създадено през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. То е първото публично-частно партньорство, което направи възможно да е и най-големият инвеститор във водния сектор в България. Чрез него Столична община преотстъпва на компанията експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. Акционерният капитал е разпределен между Столична община (22.9%) и най-голямата компания във водния сектор в света Веолия вода (общо 77.1% от акциите). Софийска вода не е собственик, а концесионер на ВиК активите - те са публична общинска собственост. Всички новоизградени съоръжения с инвестициите на дружеството остават собственост на града.

"Нашата мисия е да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени услуги за нашите клиенти. Ние сме открити, работим в партньорство с общината за добрия бит на столичани. Стремим се да постигаме високите стандарти във ВиК сектора, водени от модерните изисквания за опазването на околната среда, с които са известни компаниите от голямото семейство на групата Веолия вода", заявява за читателите на сп. Инженеринг ревю изпълнителният директор на Софийска вода Жан Салеси.

Доставяната питейна вода от Софийска вода достига до над 1 400 000 жители на столицата на България. Дейността на дружеството включва експлоатацията, поддръжката на 4200 км водопроводна и около 1600 км канализационна мрежа. Водата се пречиства в четири пречиствателни станции за питейни води: ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево, ПСПВ Мала Църква и ПСПВ Пасарел. Екипът от отговорни и високо квалифицирани служители се стреми да е ориентиран към изискванията на клиентите. За тази цел всяка година печалбата на дружеството се реинвестира изцяло в развитието на подземната и невидима, но жизненоважна водна инфраструктура, от която зависи качеството на живот в столицата.

Водоизточници на дружеството са:
• язовир Бели Искър с обем от 15 080 000 м3, който осигурява около 20% от водопотреблението на града;
• язовир Искър (експлоатира се от НЕК) с обем от 673 000 000 м3. Най-големият язовир в страната, който дава около 80% от водопотреблението на града;
• речни водохващания и каптажи, които осигуряват по-малко от 1% от водопотреблението на София.

Софийска вода строго контролира качеството на питейната вода по целия й път до клиентите. Това става чрез утвърдената програма за мониторинг, разработена в съответствие с нормативните изисквания. Програмата (вземане на проби и лабораторен анализ) се изпълнява от акредитирания Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) на Софийска вода. Независим контрол на качеството на питейната вода при потребителите се осъществява от "Питейни води" на ЛИК, където се извършват изпитвания по микробиологични, физикохимични и хидробиологични показатели и анализ на проби от водоизточниците, пречиствателните станции за питейна вода, обслужващите резервоари, както и от 78 точки по разпределителната мрежа.

Инвестиционни проекти
В момента Софийска вода изпълнява своята инвестиционна програма за периода 2009-2013 г. на обща стойност 240 млн. лева. Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, инвестиционната програма е част от Бизнес плана на дружеството, приет и одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Основни параметри в дейността на Софийска вода са: осигуряването на висококачествена водоснабдителна услуга; гарантирането на стабилно и сигурно водоснабдяване на София; високо качество на питейната вода; високо развита водоснабдителна инфраструктура, както и намаляване на загубите на вода.
"Дружеството се стреми да разпределя разумно инвестициите и да повишава ефективността от тях, така че непрекъснато да подобрява качеството на услугата и нивото на ключовите показатели, заложени в нормативната уредба и нашия Бизнес план", е убеден директорът "Инженерни и строителни дейности" инж. Петьо Велев.

Инвестиционните приоритети са в следните области
• разширяване на ВиК мрежата, следвайки модела, определен от градоустройствения план на Столична община;
• висококачествена услуга за отвеждане и пречистване на отпадъчните води по стандартите на ЕС;
• изпълнение на изискванията на стандартите за качество на пречистените отпадъчни води и утайки;
• опазване и подобряване на околната среда.

При изпълнението на инвестиционната си програма Софийска вода внедрява нови технологии. Примери за това са рехабилитацията на водопровод Ф1200 през 2010 г. с безизкопната технология "Феникс" - облицовка с втвърдяване на място; изграждането на система за дезинфекциране на питейната вода в резервоар Коньовица, безизкопното роботиозирано укрепване по японска технология на създаващ проблеми канал в оживен квартал на столицата.

Софийска вода прилага зелени технологични решения
От 2011 г. Софийска вода използва най-голямата на Балканите пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово (ПСОВ) третично стъпало, чрез което се отстраняват азотът и фосфорът, основните замърсители на битовите води. С иновацията София вече може да се сравнява в това отношение с най-развитите европейски столици. Този проект по програма ИСПА на ЕС осигурява пълно съответствие с европейските директиви и същевременно гарантира безопасността за околната среда и пречистването на водата преди връщането й в река Искър.

"Открити са две нови пречиствателни станции за питейна вода в Пасарел и Мала Църква", припомнят от дружеството. "Съоръженията също са изградени със средства по програма ИСПА и вече осигуряват 100% пречистване на водата от яз. Искър, яз. Бели Искър и Рилските речни водохващания.

За 2011 г. са произведени над 13 000 МВтч електрическа и 14 000 МВтч топлинна енергия от биогаз. Енергията задоволява около 70 - 80% от енергийните нужди на пречиствателната станция за отпадъчни води - като електрическата енергия покрива нуждите на станцията, а топлоенергията се използва за отопление и поддържане на необходимата температура от 35 - 37 градуса за протичането на процеса на стабилизация на утайките. "Резултатите от произведената електроенергия, които се очакват от 2012 г., ни обнадеждават, че ПСОВ Кубратово не само ще престане да купува конвенционална електроенергия, а ще задоволява технологичните си потребности с произведената "зелена", е убеден директорът Експлоатация в Софийска вода Станислав Станев.

"Оползотворяването на биогаза, който се отделя при преработването на утайките в пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово, прибавя още едно от най-значимите "зелени" решения, които Софийска вода и Веолия вода прилагат", допълва той.

Финализиран е и проектът за въвеждане на електронна фактура и ГИС чрез уеб достъп, както и този за компютърен мониторинг и управление в реално време на всички съоръжения от ВиК инфраструктурата чрез SCADA система. В процес на осъществяване е и проект за хидравличен модел за управление на водопроводната мрежа в София. Той се очаква да бъде завършен до края на 2013 г. и ще допринесе за намаляване на авариите и неудобствата за клиентите при неотложните спирания за ремонти на мрежата.

Софийска вода осъществява последователна политика, насочена към намаляване на търговските и физически загуби на питейна вода, както и срещу недобросъвестни ползватели на услуги на дружеството. По този начин се полагат сериозни усилия да се защитят интересите на коректните клиенти, благодарение на които се поддържат и подобряват водоснабдителните и канализационни услуги в столицата.Ключови думи: Софийска вода, ВиК услуги, европейски стандарти, водоснабдяванеЕКСКЛУЗИВНО
Top