Специалистите за пазара на пожароизвестителни системи

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

С публикуването на данните от НСИ, редакцията на сп. Инженеринг ревю има стремеж да ви предостави сравнителна информация за тенденциите в развитието на пазара на определени технически изделия. Не се ангажираме с коректността и обхватността на публикуваните данни за обема на пазара на пожароизвестителни системи. Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени проучвания за пазара на определени изделия, като официална редакцията приема информацията от Националния статистически институт, базирана на Митническата тарифа на Република България. Вземайки предвид съмненията, изказвани от сериозни пазарни играчи за несъответствие между реалния и официалния пазар на определени технически изделия в страната, редакцията комбинира официалната информация от НСИ с мнения на специалисти, имащи дългогодишен опит в бизнеса с подобни изделия в страната. Надяваме се, че различните гледни точки по темата ще ви помогнат да се ориентирате в действителните мащаби на пазара на пожароизвестителни системи.

Данните
са достатъчно обективни

През последните 15 години доверието към информацията от различни държавни, обществени и частни органи и организации у нас е силно намалено. Вероятно всеки има своите основания, за да вярва или не на онова, което се публикува. Моето мнение е, че информацията от Националния статистически институт за пазара на техническите системи за защита, безопасност и охрана е достатъчно обективна. Същевременно мисля, че би било по-правилно данните за пожароизвестяващите и пожарогасящите инсталации да се обобщават отделно от всички други видове системи за безопасност.

Според мен, пазарът на такива системи се развива и ще се развива. Това се обуславя най-вече от темповете, с които расте дейността в отрасъла строителство, както и от задълженията ни да изпълним различни нормативни изисквания, свързани със сигурността, действащи в Европейския съюз.

Д-р инж. Николай
Маринов,
изпълнителен директор
на БММ

Макар и с намаляващи темпове, ръстът ще се запази

Всички фирми, продаващи пожароизвестителна техника в България, се затрудняват да дадат точна оценка на пазарния си дял. Това до голяма степен е продиктувано от спецификата на бранша и от липсата на по-точни пазарни анализи в тази насока като цяло. Данните от Националния статистически институт дават информация за внесената пожароизвестителна и СОТ техника за 2006 г., но, за съжаление, не показват пълната картина и реалните обеми, които се реализират на посочените пазари у нас. И причината е неотчитането на обективния факт, че немалка част от продадените обеми са реализирани със СОТ и пожароизвестителна техника от български производители, които са атрактивни за потребителя с доста по-приемливите си цени. Според наша експертна оценка, на база опита, придобит от ТелеТек през годините, а също така и предвид познаването на пазара като цяло, близо половината от продажбите на СОТ и пожароизвестителна техника са реализирани от продукти на български производители.

Очакванията ни са, че като неразделна част от сградните системи и системите за сигурност ще продължат да се развиват, следвайки общия пазарен ръст в строителството. По-конкретно очакванията и прогнозите ни за развитието на пазара на системи за сигурност сочат, че той ще запази, макар и с намаляващи темпове, ръста си и през следващия тригодишен период. Допълнителен фактор, водещ до запазване на ръста, е и фактът, че при много от вече построените сгради - (независимо от нивото им на обитаемост), ще се наложи допълнително реновиране или подмяна на системите за сигурност, с цел постигане на съответствието им с европейските норми.

инж. Ганчо Манджуков, продуктов мениджър
в ТелеТек

Тенденцията към увеличаване на вноса е реална

Основна отличителна черта на бранша, предлагащ технически решения за пожаробезопасност, част от електронната техника за сигурност, е тясната му връзка със строителния сектор. Тенденцията към увеличаване на инвестициите в страната създаде благоприятна почва за развитие на строителния бизнес. Пазарният ръст в сектора на жилищното и офис строителството е значителен. От всеобщия растеж не остават встрани и инвестициите в производствени помещения.

Действащата в страната нормативна база задължава всяко здание да отговаря на определени изисквания за безопасност, което автоматично увеличава оборота на фирмите, свързани с безопасността като цяло. Като вземем предвид и нагласата на новите инвеститори да контролират строго изразходването на вложените средства с цел свеждане до минимум на бъдещи загуби, можем, ако не да потвърдим цифрите, показващи ръст на вноса, то поне да се съгласим с видимата тенденция към нарастването му.

инж. Васил Чолаков, управител на Чолаков

 

 
Top