Специалистите за пазара на табла и уредби

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2006

С публикуването на данните от НСИ редакцията на сп. Инженеринг ревю има стремеж да ви предостави сравнителна информация за тенденциите в развитието на пазара на определени технически изделия. Не се ангажираме с коректността и обхватността на публикуваните данни за обема на пазара на табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и др., предназначени за електрическо управление или разпределение. Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени проучвания за пазара на определени изделия, като официална редакцията приема информацията от Националния статистически институт, базирана на Митническата тарифа на Република България. Допълнителна трудност в дефинирането на реалните мащаби на пазара се внася от отсъствието на отделен номер от Митническата тарифа, под който да се внасят/изнасят табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и др., предназначени за електрическо управление или разпределение. Публикуваните данни се отнасят за най-често използваните номера от Митническата тарифа, под които се внасят/изнасят табла и уредби в страната. Вероятно, подобна техника се внася, респективно изнася, и под други митнически номера.

Отчитайки този факт и вземайки предвид съмненията, изказвани от сериозни пазарни играчи за несъответствие между реалния и официалния пазар на определени технически изделия в страната, редакцията комбинира официалната информация от НСИ с мнения на специалисти, имащи дългогодишен опит в бизнеса с подобни изделия в страната. Надяваме се, че различните гледни точки по темата ще ви помогнат да се ориентирате в действителните мащаби на пазара на широко използвани технически изделия като таблата и уредбите.

Данните не отчитат родното производство

Уважаеми колеги, с интерес прегледахме предоставените ви от Националния статистически институт данни за обема на пазара на уредби и шкафове за напрежение до и над 1000 V. Не бихме искали да вземаме отношение по достоверността на данните, но в интерес на истината трябва да отбележим, че за да се изследва обективно мащабът на даден пазар, освен вноса и износа следва да се отчете и родното производство. Фирма ЕЛИА е производител на комплектни разпределителни уредби средно и ниско напрежение. Произвежданата от фирмата гама включва КРУ 10 и 20 kV, тип Металклад и типово изпитани табла Sivacon, на които сме единствен производител в България. Също така, освен внедряването на изцяло нови - български или вносни, част от старите разпределителни уредби средно и ниско бяха модернизирани през последните години. Следователно изследването на мащабите на пазара би следвало да обхване и пазарния дял на т.нар. ретрофит на разпределителни уредби средно напрежение.

За да бъде прецизен анализът на пазара, обхванат от посочените митнически номера, е необходимо да се отчете и родното производство на електрически табла, комплексни кондензаторни устройства (ККУ) и комплектни трансформаторни подстанции (КТП). При това, говорим за доста сериозни обеми. Мащабът на пазара на електротехнически съоръжения не може да се остойности или измери количествено, тъй като е пряко свързан с инвестиционните намерения за модернизация на индустриалните предприятия. Въпреки това, според собствените ни анализи, ЕЛИА държи от 5 до 7% от пазарния дял на изгражданите енергийни обекти и внедрените съоръжения в България, включително и от външни фирми и организации. Например, пазарният ни дял на табла Sivacon- форма 4В в страната е 40%, а 60% се внасят в страната от други фирми. При таблата НН и ККУ делът ни е 5 - 7%, при КТП 30 - 5 %, ретрофит на уредби средно напрежение- 60%.

инж. Цветанка Караджова, директор маркетинг
в ЕЛИА

Тенденцията
е в посока увеличаване на вноса

Уважаема редакция, според нас предоставените от Националния статистически институт данни съответстват на около 90% от реалния обем на пазара на уредби и шкафове за напрежение до и над 1000 V. Останалите 10% несъответствие са резултат от неточно посочване на митническите кодове при вноса на съответното оборудване.

Поради динамичното развитие на пазара и увеличаващото се търсене на оборудване от посочените номера от Митническата тарифа на Република България смятаме, че бъдещото развитие на този сегмент от пазара ще бъде в посока увеличаване на вноса.

инж. Евгени Славенин,
Леми-Трафо

Вътрешният пазар
ще нараства

Предвид продуктовата специализация на Schneider Electric в областта на уредби и шкафове за ниско и средно напрежение, бих могъл да коментирам само публикуваната информация за тях в групата над 1000 V. Ако приемем, че пазарният дял на апаратурата средно напрежение има лек превес спрямо същите продукти високо напрежение, смятам, че цифрите са коректни. Приватизирането на електроразпределителните дружества през последните години доведе до свежи инвестиции в електроразпределителната мрежа средно напрежение. Вложенията бяха разпределени почти равномерно, както за реконструкция на съществуващи съоръжения, така и за изграждане на нови проекти. Тези инвестиции, както и бързото развитие на строителния бизнес, доведе до повече от двойно увеличение на вноса на подобни съоръжения от 2002 г. насам. Развитие има и по отношение на индустриалните и големите консуматори на електрическа енергия, които в последните години поставят все повече и по-големи изисквания към качеството на доставяната им енергия. Това, разбира се доведе и до закупуването на нови или модернизация на съществуващи мощности.

За съжаление, ситуацията при износа е доста различна. Там развитието е далеч по-бавно. Дори бих казах, че се запазват ниските продажни обеми. Според мен, в близко бъдеще ще се стигне до определено забавяне и намаляване на обема реализирана извън България техника, продиктувано най-вече от неизпълнение на някои европейски норми и стандарти, в области като екология и защита на околната среда.

Тенденцията към увеличаване вноса на апаратура средно напрежение е показателна за растежа на пазара като цяло, не само в областта на електроразпределението, но и в други области, най-вече индустрията и строителството. Личното ми становище е, че тази тенденция ще се запази в краткосрочен план и дори ще стане по-осезаема. Очакваното засилване на чуждестранните инвестиции след присъединяването на България към Европейския съюз през настоящата година ще доведе до допълнително развитие във всички сектори на икономиката, а с него и още по-голяма консумация на енергия. Вярвам ще се съгласите с мен, че всичко това е свързано с по-големи обеми реализирана на пазара апаратура за производството и разпределението й.

инж. Петър Дивитаков, продуктов мениджър
Средно напрежение
в Шнайдер Електрик
България
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top