Средства за безопасност на машини

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2006

 

Концепция, средства, чувствителни на налягане, електромеханични средства.

Всеизвестен факт е, че в борбата за все по-висока производителност, мениджърските екипи на промишлените обекти понякога са принудени да правят компромиси с безопасността на машинното и технологично оборудване. От една страна, защото безопасната експлоатация на машините не е въпрос само на добро желание от страна на работещите и ръководителите им, а най-вече на значителни инвестиции. При това става въпрос за финансови средства, които на практика не водят до повишаване производителността на труда. Високата “цена” на травмите в държавите от Европейския съюз стимулира работодателите да инвестират в по-висока безопасност на машинния парк. У нас нещата все още имат обратно измерение. Дори по-сериозните травми струват по-малко пари от инвестицията в съвременни средства за машинна безопасност. Искаме или не, обаче, като част от Европейския съюз ще въведем действащите в него модели на работа. И ще се съобразяваме с

европейската концепция

за безопасност на машините, подкрепена от строга система норми и стандарти. При това, изпълнявайки залегналите в тях изисквания в движение. Европейската концепция разглежда безопасността като фактор, който следва да се отчита още на проектния етап на една машина, по време на инсталацията и през целия й експлоатационен живот. Практически концепцията се реализира чрез система от директиви и принадлежащите им стандарти. Директивите са две - Директива за машинно оборудване 97/32 и Директива за здравеопазване и безопасност 89/655. Имат задължителен характер за всички страни, членки на Европейския съюз.

Директивата за машинното оборудване се отнася за всички нови и използвани машини, предвидени за продажба, отдаване под наем или преместване. Производителите на машинно оборудване, опериращи на общоевропейския пазар, са задължени да спазват залегналите в нея изисквания. Съответствието на машините с директивата се потвърждава от маркировката СЕ. Според Директива 97/32 машините са обикновени и опасни. За разлика от първия вид, при които е достатъчно производителят да представи досие за съответствие, даващо му право да постави СЕ маркировката, за опасните машини се изисква сертификат, издаден от трета независима страна. Като опасни, директивата определя машини за леене под налягане на пластмаса с ръчно подаване, машини за работа под земята от определени типове, машини за груба обработка на дърво с ръчно подаване на материала и др.

Директивата за здравеопазване и безопасност 89/655 дефинира обща рамка от превантивни мерки на работното място, осигуряващи защита на експлоатационния персонал при работата му с машини. Директивата има задължителен характер за всички потребители на машинно и технологично оборудване. Съгласно директивата, се въвеждат задължителен анализ на риска в едно производствено предприятие, разработване на програма за недопускане на инциденти, задължително обучение на персонала, приоритет на колективната пред индивидуалната защита.

Директивите са подкрепени от европейските стандарти за безопасност, които са три типа -

А, В и С стандарти

Към първата категория се отнасят т.нар. базови стандарти за безопасност, дефиниращи основните принципи и аспекти за безопасност на машините. Представител на стандартите от тип А е EN 292, който въвежда фундаменталните принципи. Стандартите от тип В са два основни подтипа - В1 и В2. Първите дефинират специфични аспекти на безопасността. Групата на стандартите В1 включва EN 60204-1, регламентиращ изискванията към електрооборудването на машини, стандартите EN 294 и EN 999, въвеждащи опасните отстояния от машини и други. За разлика от тях, стандартите от подтип В2 се отнасят за конкретни устройства за безопасност. Например, изискванията към устройствата за авариен стоп са дефинирани в стандарта EN 418. Съвременните схващания за блокировките и заключващите устройства са залегнали в стандарта EN 1088. Изискванията по отношение на неподвижните и подвижните защити - в EN 953.

Стандартите от тип С включват инструкции за безопасност за определени фамилии машини. Например, ако в предприятието работят хидравлични преси, инструкциите за безопасните им монтаж, експлоатация и поддръжка могат да се намерят в стандарта EN 693.

Средства за безопасност, чувствителни на налягане

Представляват средства за защита, откриващи присъствието на човек в опасната зона около определена машина. Мястото им на монтаж се определя с оглед постигане на максимална сигурност, че работник, навлязъл в работната зона, ще стъпи върху тях. Като конструкция средствата за безопасност, чувствителни на налягане, се състоят от основна и работна плочи, чувствителен елемент, реагиращ на приложена сила (по-малка или равна на 300 N) и крайни лайстни и ъглови елементи. Във функцията на основна и работна плочи се използват гъвкави стоманени плочи или ленти, разделени от изолационен материал. Основните принципи за активиране на чувствителния елемент са оптичен и механичен. При навлизане в опасната зона, работникът упражнява натиск върху плочите, което води до включване на защитните релета на предпазния контролер и съответно до спиране на машината.

Изискванията към този клас предпазни средства за защита се определят в EN 1760 “Безопасност на машините. Устройства за защита, чувствителни на налягане. Основни принципи за проектиране/изработване и изпитване на чувствителни на натиск настилки и подове”. Предпазните модули и контролери, които осигуряват изпълнението на функцията безопасност, трябва да съответстват на изискванията на EN 954. По принцип средствата за безопасност, чувствителни на налягане се изработват във вид на модули със стандартни размери (500х750, 500х1000, 1000х1000, 1000х1500 mm). С цел получаване на по-голяма площ на настилката, модулите се обединяват.

Съгласно EN 954, минималното разстояние S в mm, на което трябва да се монтира средство за безопасност, чувствително на налягане се пресмята по формулата S = 1600.(t1+ t2) + 1200, където - t1 (s) е общото време за реакция на настилката, чувствителна на натиск, включително и на предпазния контролер; а t2 (s) е общото време за спиране на машината. В случаите, при които настилката се комбинира с предпазна оптоелектронна бариера/скенер или завеса, разстоянието S се изчислява по формулата S = 1600.(t1+ t2) + 850.

Електромеханични устройства
за безопасност

Категорията обединява широко разнообразие от средства за защита на машини. Сред основните от тях са:

Устройства за управление с две ръце. Представляват средства за защита, предназначени основно за оператори на машини, директно изложени на опасност. За разлика от защитните врати, които създават преграда между оператора и опасността, устройството за управление с две ръце принуждава операторът да задържа двете си ръце върху устройството за управление, докато машината изпълнява потенциално опасното движение. Устройствата за управление с две ръце намират най-често приложение в хидравлични, механични и пневматични преси. Използването им трябва да бъде съобразено с изискванията на EN 574.

Минималното безопасно разстояние на най-близкия до опасната зона задвижващ механизъм се изчислява в съответствие с EN 999 по следната формула S=(K x T) + C, където S е минималното безопасно разстояние в mm, К e скоростта на приближаване до опасната зона в mm/sec, Т е пълното време за спиране на системата в s, а С е допълнително разстояние в mm.

Сред от най-важните типове електромеханични устройства за защита са и т.нар. защитни врати, които предотвратяват възникването на опасни ситуации чрез прекъсване на електрозахранването на машината. В случаите, при които във функцията на защитно приспособление се използват защитни огради или врати, е необходимо единствения път за достъп до опасната зона да е през средството за защита. При отваряне на защитната врата, механично задвижван позиционен детектор спира машината.

Основни критерии за избор на блокиращо устройство са условията на експлоатация и предназначението на средството за защита; последствията от възможно нараняване; вероятността от повреда на блокиращото устройство; изискванията към времето за стоп на машината; честотата на достъп на персонала до опасната зона и др.

Важно място сред групата на електромеханичните устройства за безопасност заемат устройствата за аварийно спиране, познати още като стоп-бутони. Тази категория електромеханични средства за защита се използват широко за гарантиране сигурността на работа на машините. В зависимост от изпълняваната функция за безопасност, устройства за аварийно спиране осигуряват - спиране на машината чрез незабавно прекъсване на електрозахранването й, както и регулируем процес на спиране на машината.


Вижте още от ЕлектроапаратурaНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top