Среща обсъди норми за промишлени отпадни води

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Интерес предизвикаха технологични решения за третиране на водите

На 25 ноември 2005 г. в сградата на Българската стопанска камара (БСК) в столицата се проведе работна среща между специалисти от индустриалния сектор, представители на държавните институции и българския бизнес с професионални интереси в областта на водоползването и третирането на промишлени отпадни води. Актуалността на избраните тема и форма на представяне на събитието бе видна по препълнената буквално "до пръсване" семинарна зала. Организатори на форума бяха фирма Прострийм Груп и БСК. Срещата бе открита от Петър Денев, главен секретар на БСК, Георги Шиваров, зам. председател на БСК, и Миладин Бояджиев, генерален директор на Прострийм Груп, които подчертаха значимостта на разглежданите теми, предвид скорошното присъединяване на България към структурите на Европейския съюз. В срещата активно се включиха над 90 представители на фирми от хранително-вкусовата промишленост, текстилната, хартиената и химическата индустрия, енергетиката, представители на браншови съюзи, научни дейци и др.

В първата част от срещата бяха обсъдени основните предизвикателства в процеса на синхронизиране на българското с европейското законодателство в областта на водоползването и третирането на промишлените отпадни води. Лекторът, Никола Матев, държавен експерт в отдел "Опазване на водните обекти" в Министерството на околната среда и водите, запозна присъстващите специалисти с действащото в момента в страната законодателство по опазване на водите, като обърна специално внимание на отразените в него директиви на Европейския съюз във водния сектор. Възприемането на европейските изисквания в българската законова и нормативна база в областта на пречистването на отпадъчните води, статутът и структурата на държавните органи за управление на качеството и дори използваната терминология се превърнаха в обект на разгорещени дискусии.

Технологии на NIJHUIS предлага Прострийм Груп

Втората част от семинарната програма бе посветена на модерни технологични решения в пречистването на промишлени отпадни води. Специален гост и лектор на работната среща бе Емиел Костер, регионален мениджър на холандската компания NIJHUIS WATER TECHNOLOGIES, с която Прострийм Груп си партнира. "NIJHUIS е специализирана в предлагането на комплексни решения в областта на пречистването на промишлени отпадни води. Част е от структурата на холдинга Alpha Group, който обхваща още компаниите Spaans Babcock и TagFlow. Годишният оборот на NIJHUIS за 2004 г. е 25 млн. евро, около 95% от които са реализирани от сделки извън пределите на Холандия", заяви по време на презентацията г-н Костер. Компанията предлага технологии и комплексни технически решения за водопречистване в широк спектър от промишлени дейности, сред които хранително-вкусовата индустрия, нефтопреработвателната и целулозно-хартиената индустрии, водоснабдяването и др. Производствената гама на NIJHUIS обхваща системи за филтрация, гравитационна сепарация на флуиди, коагулация и флотация на различни химикали, аеробно и анаеробно третиране на отпадъчните води и др. Лекторът обърна специално внимание на системите за третиране на шлам, подчертавайки, че сумите, които се заплащат за изнасяне на шлама от едно предприятие, често многократно надхвърлят инвестицията в пречиствателна система. "Запознат съм с редица случаи, при които разходите за изнасянето на шлама бяха толкова високи, че икономически не бе оправдано предприятията да финансират изграждането на собствена пречиствателна станция", подчерта той.

В лекцията на г-н Костер бяха разгледани спецификите на два реални проекта, изпълнени от NIJHUIS съответно в Украйна и Русия. Проектът в Украйна включва изграждане на пречиствателна станция в птицекланница, реализираща около 2500 m3 отпадна вода на ден. Пречистването на водите се реализира чрез използването на тристъпална система, обхващаща въртящо се сито за отделяне на твърдите частици, флотационен агрегат и двоен биологичен реактор. Пречистването на отпадните води не включва третирането им с химикали, тъй като заводът разполага с инсталация за възстановяване на протеините от шлама. След обезводняването шламът се използва за наторяване.
Top