РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Стабил Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Стабил ИнженерингMETTLER TOLEDO SAFELINE

БЕЗКОМПРОМИ С НО X-RAY СКАНИРАНЕ ЗА ОПАСНИ
ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИТЕ

• Сканиране и сигнализация за опасни замърсители като
метал, стъкло и др. в пластмасови, метални и
стъклени опаковки

• Детекция на стъклени замърси тели в стъклени
опаковки (glass-in-glass)

• Надеждна инспекция на до 72 000 продукти в час

• Бърза автоматична настройка

• Автоматично отхвърляне на несъответстващ продукт

• Оптимална детекция при изключително ниско ниво на
лъчение спрямо конкурен тни продукти, което води до
по-безопасна работна среда и по-малко разходи за
поддръжка

• Уникална възможност за пакет "Разширена гаранция" до
5 години от Стабил Инженеринг, официалния представител
за България на METTLER TOLEDO


ХЗб: Вертикален скенер за насипни продукти

Х371 0/20: Хоризонтален скенер за храни
в пластмасови и стъ клени опаковки

Х3730: Хоризонтал ен двулъчев скенер
за стъклени буркани


гр. Пловдив
бул. "Цариградско шосе" №53 (централен офис)
тел.: 032/634 640
ce@staЬilengineering com


Top