Старт Инженеринг АД изгради основни системи към интермодален терминал Пловдив

ЕлектроапаратурaФирмени публикации • 11.05.2017

Старт Инженеринг АД изгради основни системи към интермодален терминал Пловдив
Старт Инженеринг АД изгради основни системи към интермодален терминал Пловдив

Старт Инженеринг АД взе участие в изграждането на интермодален терминал в южния централен район за планиране на товарен транспорт в гр. Пловдив. Възложител на поръчката беше ДП Национална компания железопътна инфраструктура, а главен изпълнител – Трейс Груп Холдинг АД. Основната цел на този проект беше да се предостави техническа помощ на Република България за създаване на условия за интермодален транспорт и развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с политиката на Европейския съюз. Очаква се той да спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на гр. Пловдив. Проектът беше съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по Приоритетна ос 3 на ОП „Транспорт" 2007 - 2013г, а негов основен консултант беше Обединение Рубикон – Тест ДЗЗД.

 

 

 

В рамките на проекта Старт Инженеринг АД беше ангажирано и изпълни електрозахранването на страна средно напрежение, БКТП, системите за видеонаблюдение, ВиК, външното електро захранване, КПП, инсталациите за мълниезащита, осветлението на изтеглителен коловоз, площадковото осветление, системите за телекомуникация, както и периметровата охрана.


Eлектрозахранването на площадката на терминала се осъществява от разпределителна уредба 20/0,4kV. Инсталираната електрическа мощност за захранване на всички консуматори, разположени на площадката на терминала, възлиза на 395,6kW, а работната Рр = 328,386kW. Електрозахранването на площадката на ИМТ е изпълнено кабелно, с трижилен кабел 20kV, изтеглен в тръбна мрежа от PVC тръби ф140/4,1мм. От РУ до БКТП, новият кабел СрН е положен в изкоп. Предпазването на кабела, Старт Инженеринг АД осъществява, като защитава тръбната мрежа с бетонов кожух и маркировка със сигнална пластмасова лента с надпис „Внимание! Високо напрежение!”. Сечението на кабела е определено на база предвидената електрическа мощност на страна СрН и проверено по условие на термична устойчивост при к.с. и по топлинен импулс. При изпълнението на проекта всички вложени материали, изделия и съоръжения са съпроводени с необходимите сертификати за качество и декларации за съответствие.

 

 

Изграденият от Старт Инженеринг АД нов бетонов комплектен трансформаторен пост е 20/0,4/0,23kV, изпълнен с маслен трансформатор с номинална мощност 400кVА, съгласно проектната еднополюсна схема. Той е инсталиран на открито, с възможност за работа при температура на околната среда от -30C° до +40°C, удовлетворяващ условието за надморска височина и относителна влажност 96% при температура 20°C.
Eлектрозахранването на площадката на терминала на страна НН 380/220V e осъществено от БКТП 400kVA; 20/0,4kV. От табло НН в трафопоста се захранват електрически табла: РК1, РК2, РК3, Тк и ТОик. Контролното мерене на електрическата енергия се извършва в отсек НН на БКТП, а основното – в разпределителната уредба СрН, доставка и монтаж на електроразпределителното дружество EVN. Електрозахранването НН на площадката на ИМТ е изпълнена кабелно, с четирижилни бронирани кабели тип СВБТ, изтеглени в тръбна мрежа от HD-PE тръби ф110мм. От БКТП до касетите и таблата, новите кабели НН са положени в изкопи, предимно под тротоарната настилка.


Мълниезащитната уредба на площадката на интермодалния терминал е проектирана на база използването на мълниеприемници с изпреварващо действие, изхождайки от голямото открито пространство за защита, възможността за улеснена практическа реализация, както и икономически съображения.

 

 


Старт Инженеринг лого

 

София 1220, ул. Локомотив №3
тел.: 02/ 936 03 73; факс: 02/ 931 07 68
office@starteng.com; www.starteng.com

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top