СолТех: Инструментите Garant TPC /HPC и MTC гарантират до 15% снижаване на разходите

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Нововъведенията при металообработващите машини дават възможност за прилагане на все по-производителни методи за обработка. До 2002 г. високоскоростното рязане (HSC) служеше като еталон за напреднала технология.

За технологичните процеси бяха характерни скорост на постъпателното движение до 50 m/s, скорост на рязане до 1000 m/min, минимално натоварване при процеса на рязане, високо качество на обработената повърхност, висока скорост на въртене на шпиндела и голям обем на снетите стружки.

С въвеждането на високопроизводителното рязане (HPC) инструментите бяха променени конструктивно така, че да работят с по-малко вибрации, което от своя страна позволява да се повиши скоростта на рязане. Тези инструменти работят с по-голяма аксиална дълбочина "ap" и радиално натоварване "ae" и се отличават с по-ниски скорости на рязане в сравнение с инструментите за високоскоростното рязане (HSC).

За модерните металообработващи машини с малка производителност на шпиндела след 2008 г. бяха въведени инструменти за многофункционално рязане (Multi Task Cutting (MTC)), които дори и при критични условия обезпечават голям обем на снетите стружки при минимално натоварване при процеса на рязане - скоростта им на рязане е по-малка от тази на инструментите за високоскоростното рязане (HSC).

При използване на инструменти Garant TPC /HPC и MTC, които фирма Солтех предлага на българския пазар, е възможно снижаване на разходите за единица продукция до 15%. Тези инструменти имат следните предимства: максимална динамика, най-висока надеждност на технологичния процес, намаляване на производствените разходи. Посредством използване на инструментите GARANT TPC /HPC и MTC, работният процес може да бъде ускорен, а разходите – драстично снижени.

Предпоставки за успешното използване на инструменти за трохоидално фрезоване (TPC) са наличието на модерна CAM система и/или на модерно управление на машината, динамичен обработващ център, както и наличието на инструменти, произведени от Garant, които са специално разработени за трохоидално фрезоване.

Динамичната стратегия за трохоидално фрезоване описва оптимизирано управление на ходовете на машината чрез интелигентната интерполация в различните зони на фрезоване. Когато се работи с една и съща скорост на подаване, се снема стружка при максимална дълбочина на врязване.

Оптималният процес на снемане на стружката се определя в зависимост от обработвания материал, максималния ъгъл на врязване и съответната дебелина в сечението на стружката. Ъгълът на врязване бива ограничаван от вида на материала. Скоростта на подаване се изчислява и регулира непрекъснато от CAM системата. Дебелината в сечението на стружката е постоянна. Снетите стружки са с едно и също сечение.

CAM системата дава възможност да се постигне максимална ефективност на инструментите за трохоидално фрезоване, произведени от Garant, при динамична скорост на подаване (ефективно подаване) и променлива ширина на контакта. Еднаквото сечение в средата на стружката дава големи преимущества в сравнение с другите методи.

СолТех ЕООД

ЕКСКЛУЗИВНО

Top