Статии - Страница 78

Начало > Статии


Заварени обемно-пластинчати топлообменници
Област на приложение, конструктивни и технически характеристики През последните години бе разработена нова модификация пластинчати топлообменници, която се наложи в практиката под наименованието заварени обемно-пластинчати топлообменници, или Welded Plate Shell Heat Exchangers. Общ вид на такъв топлообменник е показан на фиг. 1. Топлообменникът е изграден от два съставни елемента. Корпусът на заварените обемно-пластинчати топлообменници е стоманен и може да бъде разглобяем (фиг. 1) или плътно заварен (фиг. 2). Изработва се от St3, St20 или неръждаема стомана AISI 316. Вътре ... още
Разходомери за газ
Широкото използване на природния газ в индустрията и бита в световен мащаб е предпоставка за сериозно пазарно и техническо развитие на разходомери, конструирани специално за нуждите на газовата индустрия в цялата й приложна област. Всички търговски измервания, независимо от различния порядък на количествата природен газ при транзита и преноса на горивото в индустриалните или битовите приложения, са свързани с общо изискване от страна на потребителите - измервателните средства да бъдат колкото е възможно по-точни ... още
Енергия от морските вълни
Основни видове електроцентрали, захранвани от морските вълни Морските вълни, наред със слънцето, вятъра и енергията на реките и язовирите, принадлежат към групата на енергийните източници, добили широка популярност през последните години под термина възобновяеми. Въпреки че опити да се овладее и преобразува енергията на морските вълни съществуват от десетилетия, едва наскоро се заговори по-сериозно за необходимостта от разработване на технологии за ефективното им енергийно оползотворяване. Причините са до болка познати, за съжаление, не само от анализите и дискусиите за ... още
Възможности за минимизиране разходите за електрическа енергия в индустрията Според данните от наскоро направено проучване, когато се говори за енергийна ефективност в държавите от Западна Европа, се има предвид битовият сектор. Защото там индустрията - във всичките й направления, много отдавна е осъзнала необходимостта от разработване и прилагане на цялостни програми за оптимизиране потреблението на електрическа енергия. Според мнението на утвърдени български специалисти, ситуацията у нас е коренно различна. До степен, в която енергийната ефективност в промишлеността все още е ... още
Във връзка с цикъла от статии, които сп. Инженеринг ревю помести в последните няколко броя, посветени на тенденциите в развитието на процесната автоматизация, в редакцията се получи писмо от инж. Борислав Младенов, регионален мениджър на Emerson Process Management, в което той говори за бъдещето на адаптивните контролери, което публикуваме: Системите за управление предполагат един непрекъснат линеен процес. За съжаление, всички процесни променливи и регулиращи клапани са нелинейни до известна степен. Реакцията при изменение на изхода на контролера се променя ... още
Области на приложение, видове процесни модели Винаги когато се говори за съвременните достижения или тенденциите в развитието на индустриалната автоматизация, се стига до широко използвания термин - advanced control, наложил се и в българския технически език, тъй като е трудно да се намери достатъчно обективно и точно негово съответствие. Специалистите по автоматизация от българската промишленост не остават встрани от чуждестранните си колеги - няма семинар, организиран от представителствата на водещите компании в областта, или конференция, свързана с индустриалната автоматизация, ... още
Микроелектромеханични системи - MEMS
Стефан Куцаров От десетилетия подчертана тенденция в реализацията на технически устройства е замяната на отделни механични възли и блокове с електронни. Оказа се, обаче, че замяната не е единствената алтернатива. Със средствата на микроелектрониката могат да се реализират миниатюрни механични устройства, които "съжителстват" върху полупроводниковия кристал заедно със своето управление. Появили се плахо преди около 25 години с наименование микроелектромеханични системи (Micro ElectroMechanical Systems - MEMS), днес тези интегрални системи имат сериозни приложения и перспективи. Въпреки, че както и в ... още
Методи за отделяне на въздуха от отоплителните инсталации Че образуването на въздушни възглавници във воднобазираните отоплителни системи внася сериозни нарушения в нормалната им работа е сред малкото, останали неоспорими твърдения в динамичния топлотехнически свят. Попадането на въздух в отоплителните системи става основно по три начина - при запълването на инсталацията с вода, при допълването й с вода, в която има наличие на абсорбиран въздух и при експлоатация в случай на неправилно оразмерена инсталация. Следствия от попадането на въздух в ... още
Метрологични и конструктивни специфики на манометри с тръбна пружина, силфонни и мембранни манометри Принадлежността на налягането към най-широко измерваните физични величини определя и разнообразието от технически методи, които се използват за определянето му. Контролът и управлението на производствените процеси в индустрията изисква разработването на прецизни и надеждни технически средства за измерване на налягане. Според познатата дефиниция, налягането е величина, която характеризира нормално разпределената сила, с която едно тяло оказва въздействие върху единица повърхност от друго тяло. Съществуват различни методи за ... още
Технически и пазарни тенденции в развитието на системите Рутинният процес по отчитането на електромерите не остава встрани от всеобщата автоматизация в индустриалния свят. Съществуващите технически решения за дистанционно отчитане на показанията на електромерите търпят непрекъснато развитие през последните години. Освен избягване на чисто субективния фактор при снемането на показанията, системите за дистанционно отчитане изпълняват и различни други функции, пряко или косвено свързани с ограничаване на кражбите на електрическа енергия. В това се изразява и един от основните стимули на собствениците ... още
Същност на характеристиката интегрирано ниво на безопасност Високата сложност на промишлените процеси, необходимостта от поддържане на постоянна сигурност в работата на технологичното оборудване и очакваното повишаване на контрола от страна на регулаторните органи налагат съвременно отношение към оценяването на риска в областта на индустрията. В последния брой на списание Инженеринг ревю за миналата година ви запознахме с концепциите на водещи в световен мащаб компании по отношение на т.нар. системи за сигурност на технологичното оборудване, познати още като SIS (Safety Instrumented ... още
Управление с предсказване
Фирмените концепции на Honeywell, Rockwell Automation и Emerson Process Management В предишния брой на Инженеринг ревю ви запознахме с основите на т.нар. управление с предсказване или Predictive Control. Поради големия интерес към всички въпроси, отнасящи се до предсказващото управление като алтернатива на традиционно използваните PID модели за управление се обърнахме за коментар към представителствата на водещите компании в областта на индустриалната автоматизация у нас. В настоящия брой на списанието публикуваме вижданията за ролята, значението, приложната област и концепциите в развитието ... още
Стефан Куцаров То не много отдавна от електронните устройства за управление на електродвигатели се изискваше сигурно действие без да се поставят строги изисквания за малки размери и тегло. Днес положението е съвършено различно - налага се използването на леки и високомощни електрозадвижвания не само в индустрията (типичен пример са роботите), но и в бита, офистехниката, електроинструментите, превозните средства... В тази връзка сериозно развитие получиха интегралните схеми (ИС) за управление на електродвигатели. Независимо от голямото им разнообразие, те могат да се ... още
Линеен вятърен генератор
Андрей Козаров Предимствата и недостатъците на класическия агрегат - генератор на електрическа енергия, задвижван от вятърна турбина, са добре известни. Сред механичните проблеми, свързани с експлоатацията му, трябва да се отбележи обстоятелството, че с нарастване на линейните размери на съоръжението бързо се увеличават стойностите на редица лимитиращи параметри. Такива са например някои огъващи и усукващи моменти върху елементи от конструкцията, челен натиск и др. Специално трябва да се изтъкне и увеличаването на периода на собствените механични трептения на цялото ... още
Баланс вентили
За поддържане на хидравличния баланс в отоплителни и охладителни системи Предназначението на баланс вентилите е да осигурят оптимални хидравлични условия на работа на съоръженията във водните отоплителни и охладителни системи. В България баланс вентилите все още не са добре познати, но в страни като Германия, Дания и Холандия и др. широко се използват. По същество баланс вентилите се разделят на два типа - ръчни и автоматични. Ръчните баланс вентили намират приложение основно в системи с постоянен поток, а автоматичните ... ощеВ НОВИЯ БРОЙ:
Актуални тенденции при автоматизираната визуална инспекция

Актуални тенденции при автоматизираната визуална инспекция

В контекста на Industry 4.0 водещи иновации при и технологиите за автоматизирана визуална инспекция през последните години са триизмерното компютърно зрение, ... още
Технологии за контрол на качеството в адитивното производство

Технологии за контрол на качеството в адитивното производство

Независимо от конкретната технология на сканиране, 3D скенерите регистрират координатни точки изключително бързо, без дори да е необходимо да се докосват ... още
Роботи за фармацевтичното производство

Роботи за фармацевтичното производство

Самонасочващи се автономни превозни средства или автономни мобилни роботи могат да се използват за транспортиране на лекарствените съставки от склада до ... още
Активни и пасивни филтри за хармоници

Активни и пасивни филтри за хармоници

Пасивните филтри се използват или за да отклонят хармоничните токове, или за да блокират протичането им между два участъка на системата ... още
Програмиране на CNC машини

Програмиране на CNC машини

Перфектни за начинаещи оператори, CNC машините с възможност за диалогово програмиране предлагат режим тип помощник, който или скрива G-кода, или напълно ... още
Новости при SiC и GaN базираните силови компоненти - част I

Новости при SiC и GaN базираните силови компоненти - част I

Със старта на пазарното предлагане на WBG транзисторите след 2010 г., GaN и SiC силовите прибори промениха и продължават да променят ... още
RedCap спецификацията – интернет на нещата (IoT) за 5G

RedCap спецификацията – интернет на нещата (IoT) за 5G

Брайън Дейвис, мениджър технологични стратегии, Anritsu, разглежда основните предимства на RedCap - спецификацията на 3GPP за безжичен IoT, създадена за решаване ... още

Top