Статии - Страница 79

Начало > Статии


Индустриални газови отоплителни системи
Индиректни и директни отоплителни системи - видове, ефективност, област на приложение С поскъпването на първичните енергийни източници разходите за отопление на заводските и складовите помещения се превръщат в сериозно перо от месечния бюджет на едно производствено предприятие. Нерядко влиянието, което комфортните условия на работа оказват върху производителността на труда, не се оценява в необходимата степен. Високата цена на разходите за отопление често представлява сериозен финансов ресурс за предприятията и се явява пречка за акумулиране на средства, необходими за инвестирането в нови ... още
Методи за измерване на кислородното съдържание в зоната на горене
Влияние на количеството кислород върху емисиите от азотни оксиди Повишените изисквания за екологосъобразност в индустрията се отнасят в голяма степен за горивните процеси, които са съпътствани с отделянето на вредни газови емисии. Ратифицираните от страната ни международни споразумения, включително Протокола по изменението на климата, познат като Протокол от Киото дефинират и една от основните насоки, в които ще се развива инвестиционната политика на индустриалните обекти, които разполагат с големи горивни уредби. Има всички основания да се твърди, че сериозно внимание в ... още
Хидравлични и пневматични сервозадвижвания
Все повече в комбинация с електрически сервозадвижващи системи Хидравличните и пневматичните сервозадвижвания от десетилетия заемат почетно място в света на автоматизираните решения за управление. Въпреки все по-нарастващата област на приложение на електрическите сервозадвижващи системи, хидравличните и пневматичните задвижвания продължават да бъдат оптимален избор за решаване на редица специфични инженерни задачи. Съвременна тенденция в развитието им е свързана с комбиниране на възможностите, които предлагат хидравличните и пневматичните, от една страна, и електрическите сервозадвижващи технологии, от друга. За разлика от европейския пазар на ... още
Видове къси съединения и специфики на използваните методи за защита В случаите при които се работи върху или в непосредствена близост до съоръжения под напрежение, съществуват предпоставки за възникването на линейно (фаза/земя) или междуфазово (фаза/фаза) къси съединения. Също така повреда в електрическите устройства може да произведе искра или електрическа дъга, която да доведе до дъгово късо съединение. Резултантната електрическата дъга създава плазма, наричана още плазма на дъгов разряд, която се характеризира с много по-висока електрическа проводимост в сравнение с въздуха. Веднъж създадена, ... още
Безжични сензори и мрежи
Стефан Куцаров Количеството на използваните сензори в техните класически индустриални приложения непрекъснато нараства. Едновременно с това сензорите навлязоха в нови области като сградна автоматизация, контрол на параметрите на околната среда, селско стопанство. Все повече сензори се използват и в превозните средства. Класическият начин за предаване по проводникови мрежи на електрическите сигнали от сензорите към устройствата за събирането и обработката им създава все повече затруднения, включително увеличаване на цената на системите. Това е особено подчертано при изграждането на проводникови сензорни мрежи в ... още
Шприц машини
Коментари на специалисти от фирми-производителки на шприц машини Развитието на българските фирми, занимаващи се с производство на пластмасови изделия за широк спектър от приложения, което се наблюдава през последните години в страната, доведе до значително повишаване на пазарния интерес към технологиите за преработването й. Израз на нарасналото търсене на технически решения в областта на преработката на пластмаса е развитието на пазара на предлаганите технически решения, в това число и на широко използваната технология - леене под налягане чрез шприцоване. Характерно за ... още
Специфики в конструкцията и приложението на направляващи, изработени от различни материали Направляващите втулки са основен конструктивен елемент от много хидравлични и пневматични възли. Разнообразието от възможни приложения определя и широкия спектър от критерии за избор на използваните направляващи. Съществува значително разнообразие от материали и конструктивни изпълнения направляващи, които удовлетворяват широк диапазон от различни стойности на основни експлоатационни параметри - триене при различни товари, условия на движението, износване и неравномерност на подаването при малки скорости. Тема на материала са спецификите ... още
Електрически сервозадвижващи системи
Серводвигатели, системи за обратна връзка и управление на задвижванията Статията е продължение на публикувания в предишния брой на сп. Инженеринг ревю редакционен материал, посветена на предназначението и тенденциите в развитието на сервозадвижващите системи. Тема на настоящата статия са най-широко разпространеният в съвременната индустрия вид сервозадвижващи системи - електрическите. Материалът разглежда основните видове електрически сервозадвижващи двигатели, базовите критерии за избора им, системите за обратна връзка и схемите за управление. Електрически серводвигатели Във функцията на основен конструктивен възел на съвременните електрически сервозадвижващи системи се използват ... още
Безжични комуникационни мрежи в индустрията
Технологии за безжична комуникация в платформите на някои водещи производители от областта на индустриалната автоматизация Въпреки сравнително кратката си история в сравнение с използваните в индустрията конвенционални комуникационни технологии, безжичните мрежи все по-успешно намират приложение при решаването на разнообразни автоматизационни задачи. През последните години първоначалната им специализация в предаването на неголеми пакети от данни се разшири с изпълнението на широк спектър от мониторингови, регулиращи и дори управляващи функции. Двигател в развитието на сравнително новите безжични комуникационни технологии е всеобщият за света ... още
ZigBee безжични комуникационни мрежи
Част 2 - специализирани ИС, модули и сензори, развойни китове и приложения Стефан Куцаров В първата част на материала (Инженеринг ревю 6/2005) бяха разгледани са особеностите на стандарта IEEE802.15.4, основаващата се на него технология ZigBee и бе изяснен принципът на действие и основните параметри на специализираните интегрални схеми (ICZB) за технологията. Настоящата статия е посветена на структурата на предлаганите на пазара ICZB, на модули и сензори за ZigBee мрежи, на китовете за разработка на ZigBee устройства и примерните приложения. Интегрални схеми В момента 9 ... още
Регенериране на топлината в ОВК системи
Видове технически решения за оползотворяване на отпадъчната топлина Оползотворяването на отпадъчната топлина в отоплителни, вентилационни и климатични системи е сред основните инструменти за енергоспестяване не само в сферата на бита, но и в обществения и производствения сектор. В условията на днешната пазарна реалност, обусловена от непрекъснато повишаване цената на първичните енергийни източници, темата за регенериране на топлината ще става все по-актуална. Съществуват всички предпоставки да се твърди, че това ще доведе до широка пазарна реализация на предлаганите технически решения за оползотворяване ... още
Инфрачервена термография
Основни характеристики на термографска система През последните години инфрачервената термография все по-успешно се налага във функцията на мощен диагностичен инструмент за прогнозируема поддръжка на съоръжения от различни инженерни области. Чрез откриването на аномалии, често невидими за човешкото око, инфрачервената термография дава възможност да се предприемат коригиращи въздействия, преди работата на съответните електрически, механични съоръжения и производствени линии да излезе извън номиналните експлоатационни параметри. Сред най-често използваните приложни области на метода е откриването на утечки в работещи с флуиди системи, електрически повреди ... още
Технически тенденции в развитието на позиционерите за вентили Техническото усъвършенстване на позиционерите за вентили не остава встрани от общите насоки в развитието на автоматизацията. През последното десетилетие възможностите на вентилните позиционери бяха сериозно разширени. Посоката в развитието им е сходна с наблюдаваната при контролерите и сензорите и е свързана с повишаване на интелигентността, разширяване на комуникационните възможности и увеличаване прецизността им на работа. Модерните като възможности и техническа спецификация вентилни позиционери, наричани накратко DVP (digital valve positioner), разполагат с вградени микропроцесори ... още
Real-time Ethernet решения
Ethernet технологиите навлизат все по-широко в областта на индустриалната автоматизация Въпреки че Ethernet е световно приет стандарт, широко разпространен в офисните и корпоративните комуникации, доскоро ефективното му използване в областта на индустрията бе подложено на сериозни съмнения. Основни пречки пред масовото навлизане на стандарта в индустриалната автоматизация бяха проблеми, свързани със сигурността на Ethernet мрежите, зависимостта им от времето за трансфер на данни, отсъствието на стандарт на приложно ниво, необходимостта от разработване на активно оборудване, подсигурено за работа в индустриални условия ... още
Сервозадвижващи системи
Част I - предимства, недостатъци, технически и пазарни тенденции в развитието им Вероятно сред инженерните среди не е особено популярен фактът, че като етимология терминът сервозадвижване е свързан с латинската дума "servus", която с известно приближение се превежда като слуга, роб или помощник. Първоначално сервозадвижванията са използвани основно във функцията на спомагателни задвижвания. Днес, ситуацията е коренно променена и сервотехнологиите успешно се внедряват в ролята на основни задвижвания. Най-общо, смисълът, който съвременните инженерни науки влагат в термина сервозадвижване, е система, изградена ... още

БИЗНЕС
Arburg представя нова хибридна машина Allrounder на Fakuma 2023

Arburg представя нова хибридна машина Allrounder на Fakuma 2023

Новата машина от хибридната серия Hidrive е отлична в спестяването на енергия и опазването на ресурси, като в допълнение е с ... още
Стил Лазер стартира партньорство с италиански производител на индустриални крепежни елементи

Стил Лазер стартира партньорство с италиански производител на индустриални крепежни елементи

Компанията е водещ италиански производител на всякакъв вид крепежни елементи, набивни и заварени, както и доставчик на машини за тяхното поставяне, ... още
TRUMPF със заявка за сериозно разширение на бизнеса в Югоизточна Европа

TRUMPF със заявка за сериозно разширение на бизнеса в Югоизточна Европа

Въпреки че новата сграда е интересна като иновативно, екологосъобразно строителство и сградни инсталации, това, което със сигурност най-много би впечатлило клиентите ... още

Top