Статии - Страница 79

Начало > Статии


Абонатни станции
Основни критерии за избор на конструкция, схеми на присъединяване и основни елементи Всеки топлотехник би могъл без никакви затруднения да изрецитира запаметената в годините на следването дефиниция, че абонатните станции представляват комплекс от съоръжения, чрез който консуматорите на топлина се свързват към топлопреносната мрежа. Със същата сигурност би подходил и при изброяването на двете основни схеми за присъединяване на топлопотребителите към водните отоплителни системи. Зависими или независими, според това дали мрежовата вода постъпва директно в отоплителните тела или ... още
Съвременни отоплителни системи, концепции за повишаване на енергийната ефективност Като част от сектора на хранително-вкусовата промишленост, който се радва на икономически подем през последните години, оранжериите налагат нов прочит на традиционно използваните решения за отоплението им. Спецификите в конструкцията и функционалното предназначение на оранжериите обясняват наличието на изисквания към отоплителните системи и управлението им, различни от характерните за битови или индустриални сгради. Въпреки традициите, които има България в хранително-вкусовата промишленост, икономическата стагнация през деветдесетте години на миналия век обяснява техническата амортизация ... още
Оптически газанализатори
Видове оптически газанализатори, характеристики, обхват на приложение С въвеждането на европейската нормативна база в областта на екологията средствата за измерване на индустриални газове и системите за техния мониторинг и контрол се превърнаха в задължителни технически решения за голяма част от промишлените предприятия в страната. Известно е, че измерването на количеството газ, включително в много малки концентрации, се извършва чрез специални технически средства, наречени газанализатори. Те не са задължителна част от производствената инсталация или работното помещение. Съществуват различни методи за откриване, ... още
Разходомери
Разходът е сред най-често измерваните и контролирани процесни характеристики. На фона на огромното разнообразие от измервателни принципи за определяне разхода на течности и газове и още по-голямото многообразие от конструктивни изпълнения, функционални възможности и търговски марки, за специалистите по КИП и А е важно не само добре да познават същността на методите за измерване, но и произтичащите от тях метрологични и приложни специфики ... още
Eнергоефективните услуги
Пазарът на енергийно обследване в индустрията и бита функционира, твърдят от АЕЕ През последните години, бавно и постепенно, терминът енергийна ефективност си проби път от държавните кабинети до всички сфери на индустрията и бита. Приета бе законова рамка, въведени бяха стимули, което даде зелена светлина на пазара на енергийноефективни услуги. Колелото се завъртя, появиха се нови пазарни играчи, други фирми създадоха специални отдели. Съвсем логично пазарът на фирми, занимаващи се с обследване за енергийна ефективност в бита, се разви по-бързо ... още
Управление на асинхронни електродвигатели
Схеми за управление на асинхронни двигатели. Защити при асинхронни електрозадвижвания. Асинхронните двигатели се отличават с надеждна работа, сравнително елементарна конструкция, директно захранване от мрежа за променлив ток и отсъствие на специални изисквания по отношение на поддръжката. Изброените предимства обясняват широкото им разпространение във всички сфери на промишлеността. Известно е, че асинхронните двигатели са два основни вида - с фазен и накъсо съединен ротор. Схемите за управление на двата вида асинхронни двигатели са различни. Асинхронните двигатели с накъсо съединен ротор имащи малка или ... още
Безопасност на машините
Как се оценява нивото на риск в индустрията? В общността на държавите, към която сме се запътили, се обръща огромно внимание на безопасността на техническото оборудване. Съществува ясна концепция, подкрепена от стандарти и директиви, която осигурява безопасна експлоатация на машините. У нас, въпросът със сигурността все още няма тежестта, на която се радва в Европейския съюз. Приобщавайки се към европейското семейство, обаче, върху българските компании с цялата си сериозност ще се стовари действащият в Европа подход към безопасността. И тогава, ... още
Стандарти при кабелите за индустрията
Пропастта между бизнеса и стандартизационните органи ще бъде преодоляна, заявяват от БИС Логично, с наближаването на датата първи януари 2007 г. прогресивно расте и интересът към действащите в европейската общност норми и стандарти. Напълно в синхрон с общия устрем за хармонизиране на законодателството ни с европейското, през последните месеци родната стандартизационна уредба усилено се уеднаквява с европейската. Лошото на надпреварването с времето е неизвестността, несигурността и непознаването на новоприетите изисквания сред специалистите, които трябва да ги прилагат. Съвсем резонно, ... още
Монтажни схеми, работни условия, оразмеряване на цилиндрите Хидравличните цилиндри са сред широко използваните двигатели за линейно-възвратно движение в различни индустриални приложения. Работата им се основава на преобразуване на потенциалната енергия на работна течност във възвратно-постъпателно движение на работния орган. Статията разглежда конструктивни, проектни и експлоатационни специфики на бутални хидравлични цилиндри. Оразмеряват се на базата на съпротивителната сила Основната величина, на базата на която се оразмеряват хидравличните цилиндри, е съпротивителната сила, действаща върху двигателя. Нейни съставни са статичната товарна сила (най-често тегло) Fст, ... още
Ethernet/IP постепенно измества традиционно използвани полеви стандарти Пазарната война между поддръжниците на различни полеви комуникационни технологии е важен елемент от стратегията им за налагане в света на индустриалната автоматизация. За разлика от директните пазарни битки между отделните компании, войната в областта на полевите комуникационни мрежи залага на друга тактика. Въпреки че голяма част от наложилите се днес стандарти за полеви мрежи са се развили първоначално като фирмени концепции, днес производителите на автоматизационно оборудване са обединени в различни организации, подкрепящи един ... още
Методи за анализ на корозия
Корозията във функцията на процесна променлива Корозията е сред най-опасните явления, съпътстващи експлоатацията на металните съоръжения в областта на индустрията. Ако се направи прецизен анализ на икономическите загуби, които причинява корозията, сумата вероятно ще се окаже от порядъка на милиони. Това е достатъчно основателна причина на корозията да се обръща все по-голямо внимание. Според схващанията на съвременната автоматизация, корозията е сред процесните параметри, които следва да се контролират в реално време с цел оптимизиране на производствените процеси. Методите за оценка на ... още
Суперкондензатори
Наименованията суперкондензатор (Supercapacitor) и ултракондензатор (Ultracapacitor) се отнасят за един и същ вид кондензатори, добил особена популярност в последните години. Тези кондензатори имат необичайно голям капацитет в сравнение с известните досега видове и съответно възможност за съхраняване на значително по-голямо количество електрическа енергия в даден обем. Засега няма, а вероятно няма и да има, точно определена стойност на капацитета, над която може да се използва наименованието суперкондензатор. ... още
Хибридни керамични лагери
Основни характеристики и приложение на хибридните керамични лагери Навлизането на хибридните керамични лагери в различни индустриални приложения е продиктувано от стремежа към ограничаване до минимум на спиранията в работата на машините, поради непланирани ремонти, удължаване на живота на скъпоструващите машинни части и повишаване на производителността на съоръженията и машините. Според редица специалисти, замяната на изцяло стоманените лагери с хибридни керамични лагерни опори е оправдана предвид по-добрите кинематични характеристики, по-ниските работни температури и по-дългия експлоатационният живот на последните. Конструктивна особеност на хибридните керамични ... още
Топлинен баланс на промишлени пещи
Мероприятията за повишаване КПД на пещите са важна част от одитите за енергийна ефективност Широкият обхват от дейности, при които се извършва топлинна обработка на различни материали и детайли, предопределя и масовото разпространение на различни като конструктивни и функционални характеристики пещи в промишлеността. Спектърът на приложението им е широк - от тежката промишленост (металургия, леярска индустрия и др.) до почти всички направления на леката промишленост (стъкларска, керамична, хранително-вкусова). Ориентацията на българската икономика преди 1989 г. обуславя съществуването на изградени преди ... още
Икономическа ефективност на термопомпени инсталации Eфективното използване на възможностите, които предлагат термопомпените инсталации е свързано с решаване на комплекс от технически предизвикателства. В противен случаи блестящата техническа идея за комбинирано отопление и охлаждане на базата на енергията, съдържаща се в земните недра се опорочава и експлоатационните показатели на термопомпената инсталация са далеч от оптималните. Разнообразието от видове термопомпени инсталации осигурява необходимия технически ресурс за намиране на оптимален за всяко конкретно приложение вариант. Но, също така, изисква добро познаване на спецификите, ... още

ВЪВ ФОКУС
Решения за маркиране на вторични опаковки

Решения за маркиране на вторични опаковки

Нарастващото търсене на надеждни и устойчиви опаковъчни решения в ключови сектори на съвременната индустрия, като ХВП, фармацевтичната, козметичната, химическата промишленост и ... още

Top