Статии - Страница 81

Начало > Статии


Специфики в конструкцията и приложението на направляващи, изработени от различни материали Направляващите втулки са основен конструктивен елемент от много хидравлични и пневматични възли. Разнообразието от възможни приложения определя и широкия спектър от критерии за избор на използваните направляващи. Съществува значително разнообразие от материали и конструктивни изпълнения направляващи, които удовлетворяват широк диапазон от различни стойности на основни експлоатационни параметри - триене при различни товари, условия на движението, износване и неравномерност на подаването при малки скорости. Тема на материала са спецификите ... още
Електрически сервозадвижващи системи
Серводвигатели, системи за обратна връзка и управление на задвижванията Статията е продължение на публикувания в предишния брой на сп. Инженеринг ревю редакционен материал, посветена на предназначението и тенденциите в развитието на сервозадвижващите системи. Тема на настоящата статия са най-широко разпространеният в съвременната индустрия вид сервозадвижващи системи - електрическите. Материалът разглежда основните видове електрически сервозадвижващи двигатели, базовите критерии за избора им, системите за обратна връзка и схемите за управление. Електрически серводвигатели Във функцията на основен конструктивен възел на съвременните електрически сервозадвижващи системи се използват ... още
Безжични комуникационни мрежи в индустрията
Технологии за безжична комуникация в платформите на някои водещи производители от областта на индустриалната автоматизация Въпреки сравнително кратката си история в сравнение с използваните в индустрията конвенционални комуникационни технологии, безжичните мрежи все по-успешно намират приложение при решаването на разнообразни автоматизационни задачи. През последните години първоначалната им специализация в предаването на неголеми пакети от данни се разшири с изпълнението на широк спектър от мониторингови, регулиращи и дори управляващи функции. Двигател в развитието на сравнително новите безжични комуникационни технологии е всеобщият за света ... още
ZigBee безжични комуникационни мрежи
Част 2 - специализирани ИС, модули и сензори, развойни китове и приложения Стефан Куцаров В първата част на материала (Инженеринг ревю 6/2005) бяха разгледани са особеностите на стандарта IEEE802.15.4, основаващата се на него технология ZigBee и бе изяснен принципът на действие и основните параметри на специализираните интегрални схеми (ICZB) за технологията. Настоящата статия е посветена на структурата на предлаганите на пазара ICZB, на модули и сензори за ZigBee мрежи, на китовете за разработка на ZigBee устройства и примерните приложения. Интегрални схеми В момента 9 ... още
Регенериране на топлината в ОВК системи
Видове технически решения за оползотворяване на отпадъчната топлина Оползотворяването на отпадъчната топлина в отоплителни, вентилационни и климатични системи е сред основните инструменти за енергоспестяване не само в сферата на бита, но и в обществения и производствения сектор. В условията на днешната пазарна реалност, обусловена от непрекъснато повишаване цената на първичните енергийни източници, темата за регенериране на топлината ще става все по-актуална. Съществуват всички предпоставки да се твърди, че това ще доведе до широка пазарна реализация на предлаганите технически решения за оползотворяване ... още
Инфрачервена термография
Основни характеристики на термографска система През последните години инфрачервената термография все по-успешно се налага във функцията на мощен диагностичен инструмент за прогнозируема поддръжка на съоръжения от различни инженерни области. Чрез откриването на аномалии, често невидими за човешкото око, инфрачервената термография дава възможност да се предприемат коригиращи въздействия, преди работата на съответните електрически, механични съоръжения и производствени линии да излезе извън номиналните експлоатационни параметри. Сред най-често използваните приложни области на метода е откриването на утечки в работещи с флуиди системи, електрически повреди ... още
Технически тенденции в развитието на позиционерите за вентили Техническото усъвършенстване на позиционерите за вентили не остава встрани от общите насоки в развитието на автоматизацията. През последното десетилетие възможностите на вентилните позиционери бяха сериозно разширени. Посоката в развитието им е сходна с наблюдаваната при контролерите и сензорите и е свързана с повишаване на интелигентността, разширяване на комуникационните възможности и увеличаване прецизността им на работа. Модерните като възможности и техническа спецификация вентилни позиционери, наричани накратко DVP (digital valve positioner), разполагат с вградени микропроцесори ... още
Real-time Ethernet решения
Ethernet технологиите навлизат все по-широко в областта на индустриалната автоматизация Въпреки че Ethernet е световно приет стандарт, широко разпространен в офисните и корпоративните комуникации, доскоро ефективното му използване в областта на индустрията бе подложено на сериозни съмнения. Основни пречки пред масовото навлизане на стандарта в индустриалната автоматизация бяха проблеми, свързани със сигурността на Ethernet мрежите, зависимостта им от времето за трансфер на данни, отсъствието на стандарт на приложно ниво, необходимостта от разработване на активно оборудване, подсигурено за работа в индустриални условия ... още
Сервозадвижващи системи
Част I - предимства, недостатъци, технически и пазарни тенденции в развитието им Вероятно сред инженерните среди не е особено популярен фактът, че като етимология терминът сервозадвижване е свързан с латинската дума "servus", която с известно приближение се превежда като слуга, роб или помощник. Първоначално сервозадвижванията са използвани основно във функцията на спомагателни задвижвания. Днес, ситуацията е коренно променена и сервотехнологиите успешно се внедряват в ролята на основни задвижвания. Най-общо, смисълът, който съвременните инженерни науки влагат в термина сервозадвижване, е система, изградена ... още
ZigBee безжични комуникационни мрежи
Част 1 - стандарти и технологии, принцип на действие, параметри на специализираните ИС Стефан Куцаров В индустриалните предприятия непрекъснато се поставят все по-строги изисквания към автоматизирането на производствените процеси и контрола на условията за работа, което води до усложняване на системите за осигуряването им. Подобно е положението в съвременното жилище, където вече се налага идеята за създаване на обща система за контрол и управление на всички електродомакински уреди, на аудио- и видеоапаратурата и охранителните устройства. Класическото свързване на персоналния компютър с неговите ... още
Технически тенденции в развитието, мащаби на пазара в страната Перспективите за осъвременяване на съществуващата техническа база и инвестирането "на зелено" в съвременни хладилни индустриални технологии е в пряка зависимост от състоянието на основния им консуматор в страната - хранително-вкусовата промишленост. Разбира се, индустриална хладилна техника се използва и в други отрасли, сред които химическата промишленост, фармацията и медицината, но предвид специализацията на страната в годините на социализма и днешната икономическа реалност, за България приоритетно място има производството на храни и ... още
Климатизацията е процес, чрез който се поддържа комплекс от основни параметри на въздуха в помещенията в съответствие с предварително въведени диапазони на изменение. За разлика от вентилацията, чието предназначение е да осигури подаването на свеж въздух във вътрешните пространства, климатизацията с основание би могла да се разглежда като следващо, оптимизирано ниво в поддържането на здравословни и комфортни условия на работа и почивка във всички сфери на индустрията, бита и обществения сектор. Основните параметри на въздуха, които определят климата във вътрешните ... още
Методи за безконтактно измерване на ниво
Специфики в приложимостта на основните принципи за безконтактно определяне на ниво Днес, в началото на новото столетие метрологията познава широко разнообразие от принципи за определяне на ниво - контактни и безконтактни. Успешното решаване на всяка техническа задача, свързана с измерване на процесната характеристика ниво, в значителна степен зависи от избора на подходяща за конкретното приложение измервателна технология. За разлика от болшинството контактни методи за определяне на ниво, които се използват успешно от десетилетия, безконтактните принципи, макар и познати не от вчера, ... още
Охлаждане на електронна апаратура
Стефан Куцаров Отделянето на топлина при работата на електронните устройства винаги е имало важно значение за конструкцията и сигурната им работа. Така например увеличаване на работната температура на един полупроводников прибор с 10°С намалява експлоатационния му срок наполовина. Използваните средства за охлаждане увеличават размерите, теглото и цената на устройствата и често имат съществено влияние върху пазарния им успех. Поради това на всички етапи от създаването на едно изделие – от подбора на елементите до окончателното му оформление конструкторите обръщат сериозно внимание ... ощеСЪБИТИЯ
Light + Building 2024 – симбиоза на технологии за осветление и свързани сгради

Light + Building 2024 – симбиоза на технологии за осветление и свързани сгради

Броят на регистрираните изложители надвишава 2000, като след Германия най-много са участниците от Италия, Турция, Испания, Полша, Нидерландия, Обединеното кралство, Франция, ... още

Top