Статии

Възможности за минимизиране разходите за електрическа енергия в индустрията Според данните от наскоро направено проучване, когато се говори за енергийна ефективност в държавите от Западна Европа, се има предвид битовият сектор. Защото там индустрията - във всичките й направления, много отдавна е осъзнала необходимостта от разработване и прилагане на цялостни програми за оптимизиране потреблението на електрическа енергия. Според мнението на утвърдени български специалисти, ситуацията у нас е коренно различна. До степен, в която енергийната ефективност в промишлеността все още е ... още
Във връзка с цикъла от статии, които сп. Инженеринг ревю помести в последните няколко броя, посветени на тенденциите в развитието на процесната автоматизация, в редакцията се получи писмо от инж. Борислав Младенов, регионален мениджър на Emerson Process Management, в което той говори за бъдещето на адаптивните контролери, което публикуваме: Системите за управление предполагат един непрекъснат линеен процес. За съжаление, всички процесни променливи и регулиращи клапани са нелинейни до известна степен. Реакцията при изменение на изхода на контролера се променя ... още
Области на приложение, видове процесни модели Винаги когато се говори за съвременните достижения или тенденциите в развитието на индустриалната автоматизация, се стига до широко използвания термин - advanced control, наложил се и в българския технически език, тъй като е трудно да се намери достатъчно обективно и точно негово съответствие. Специалистите по автоматизация от българската промишленост не остават встрани от чуждестранните си колеги - няма семинар, организиран от представителствата на водещите компании в областта, или конференция, свързана с индустриалната автоматизация, ... още
Микроелектромеханични системи - MEMS
Стефан Куцаров От десетилетия подчертана тенденция в реализацията на технически устройства е замяната на отделни механични възли и блокове с електронни. Оказа се, обаче, че замяната не е единствената алтернатива. Със средствата на микроелектрониката могат да се реализират миниатюрни механични устройства, които "съжителстват" върху полупроводниковия кристал заедно със своето управление. Появили се плахо преди около 25 години с наименование микроелектромеханични системи (Micro ElectroMechanical Systems - MEMS), днес тези интегрални системи имат сериозни приложения и перспективи. Въпреки, че както и в ... още
Методи за отделяне на въздуха от отоплителните инсталации Че образуването на въздушни възглавници във воднобазираните отоплителни системи внася сериозни нарушения в нормалната им работа е сред малкото, останали неоспорими твърдения в динамичния топлотехнически свят. Попадането на въздух в отоплителните системи става основно по три начина - при запълването на инсталацията с вода, при допълването й с вода, в която има наличие на абсорбиран въздух и при експлоатация в случай на неправилно оразмерена инсталация. Следствия от попадането на въздух в ... още
Метрологични и конструктивни специфики на манометри с тръбна пружина, силфонни и мембранни манометри Принадлежността на налягането към най-широко измерваните физични величини определя и разнообразието от технически методи, които се използват за определянето му. Контролът и управлението на производствените процеси в индустрията изисква разработването на прецизни и надеждни технически средства за измерване на налягане. Според познатата дефиниция, налягането е величина, която характеризира нормално разпределената сила, с която едно тяло оказва въздействие върху единица повърхност от друго тяло. Съществуват различни методи за ... още
Технически и пазарни тенденции в развитието на системите Рутинният процес по отчитането на електромерите не остава встрани от всеобщата автоматизация в индустриалния свят. Съществуващите технически решения за дистанционно отчитане на показанията на електромерите търпят непрекъснато развитие през последните години. Освен избягване на чисто субективния фактор при снемането на показанията, системите за дистанционно отчитане изпълняват и различни други функции, пряко или косвено свързани с ограничаване на кражбите на електрическа енергия. В това се изразява и един от основните стимули на собствениците ... още
Същност на характеристиката интегрирано ниво на безопасност Високата сложност на промишлените процеси, необходимостта от поддържане на постоянна сигурност в работата на технологичното оборудване и очакваното повишаване на контрола от страна на регулаторните органи налагат съвременно отношение към оценяването на риска в областта на индустрията. В последния брой на списание Инженеринг ревю за миналата година ви запознахме с концепциите на водещи в световен мащаб компании по отношение на т.нар. системи за сигурност на технологичното оборудване, познати още като SIS (Safety Instrumented ... още
Управление с предсказване
Фирмените концепции на Honeywell, Rockwell Automation и Emerson Process Management В предишния брой на Инженеринг ревю ви запознахме с основите на т.нар. управление с предсказване или Predictive Control. Поради големия интерес към всички въпроси, отнасящи се до предсказващото управление като алтернатива на традиционно използваните PID модели за управление се обърнахме за коментар към представителствата на водещите компании в областта на индустриалната автоматизация у нас. В настоящия брой на списанието публикуваме вижданията за ролята, значението, приложната област и концепциите в развитието ... още
Стефан Куцаров То не много отдавна от електронните устройства за управление на електродвигатели се изискваше сигурно действие без да се поставят строги изисквания за малки размери и тегло. Днес положението е съвършено различно - налага се използването на леки и високомощни електрозадвижвания не само в индустрията (типичен пример са роботите), но и в бита, офистехниката, електроинструментите, превозните средства... В тази връзка сериозно развитие получиха интегралните схеми (ИС) за управление на електродвигатели. Независимо от голямото им разнообразие, те могат да се ... още
Линеен вятърен генератор
Андрей Козаров Предимствата и недостатъците на класическия агрегат - генератор на електрическа енергия, задвижван от вятърна турбина, са добре известни. Сред механичните проблеми, свързани с експлоатацията му, трябва да се отбележи обстоятелството, че с нарастване на линейните размери на съоръжението бързо се увеличават стойностите на редица лимитиращи параметри. Такива са например някои огъващи и усукващи моменти върху елементи от конструкцията, челен натиск и др. Специално трябва да се изтъкне и увеличаването на периода на собствените механични трептения на цялото ... още
Баланс вентили
За поддържане на хидравличния баланс в отоплителни и охладителни системи Предназначението на баланс вентилите е да осигурят оптимални хидравлични условия на работа на съоръженията във водните отоплителни и охладителни системи. В България баланс вентилите все още не са добре познати, но в страни като Германия, Дания и Холандия и др. широко се използват. По същество баланс вентилите се разделят на два типа - ръчни и автоматични. Ръчните баланс вентили намират приложение основно в системи с постоянен поток, а автоматичните ... още
Помпи за противопожарни инсталации
Изисквания, залегнали в стандарта VdS за противопожарни инсталации Че помпата е сърцето на една противопожарна инсталация, от ефективната и надеждна работа на която зависи доколко бързо и с какви поражения ще се пребори системата с огъня, знаят всички специалисти по противопожарна охрана. Това е и причината, поради която към помпите, използвани в противопожарните инсталации, се предявяват редица изисквания. Съществуват различни стандарти за противопожарни инсталации - някои по-строги, други не толкова, някои международно признати, други отнасящи се само за определени ... още
Измерване на плътност и калоричност на природния газ
Методи и средства През времето на индустриалната революция от края на осемнадесети век, въглищата са основният използван първичен енергиен ресурс. Запазват главната си роля на сцената на енергийните източници и през следващите 150 години. Едва през двадесети век, нефтопродуктите и природният газ постепенно изместват въглищата от различни сфери на индустрията. Днес, областта на приложение на природния газ непрекъснато се разширява, въпреки мрачните прогнози за скорошното му изчерпване в световен мащаб. Основна причина за налагането на природния газ като енергиен източник ... още
Прекъсвачи средно и високо напрежение
Основни видове, специфики в конструкцията и тенденции в развитието Прекъсвачите средно и високо напрежение са важен елемент от индустриалните електрически системи, преносните и разпределителните електрически мрежи. Едва ли има енергетик, който се нуждае от убеждаване, че от коректния избор, монтаж и поддръжка на прекъсвача зависи в значителна степен сигурността в работата на съответната електрическа мрежа. Също така е известно, че съществува многообразие от технологии за прекъсване на електрически вериги средно и високо напрежение и последващо надеждно гасене на възникналите електрически ... ощеТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
Интегрални гейт драйвери

Интегрални гейт драйвери

Утвърждаването на SiMOSFET и IGBT приборите и все по-широкото използване на SiC FET, GaN FET и GaAs FET като основен вид мощни транзистори в съвременната електроника обуславя необходимостта от драйвери ... още
Технологични възможности за дистанционна работа в индустрията

Технологични възможности за дистанционна работа в индустрията

Усложнената икономическа ситуация в глобален план във връзка с пандемията от COVID-19 задава множество нови изисквания към работните процеси както в секторите на търговията и услугите, така и в индустрията. ... още
Маркиращи и етикетиращи системи за електроапаратура

Маркиращи и етикетиращи системи за електроапаратура

Важно е да се избират обозначители, които дългосрочно ще останат на мястото си и ще запазят четимостта си, за да могат електротехниците бързо и ефективно да намерят търсения кабел или кабелно окончание ... още
Филтриране на хидравлични течности – част 2

Филтриране на хидравлични течности – част 2

В настоящия брой публикуваме продължение на темата, която стартирахме в брой 2/2020 на списанието. Втората част на статията разглежда спецификите на филтрите за налягане, за обратна линия, спомагателните и въздушните филтри. Материалът представя и критериите за ефективност на ... още

Top