Стратекс със сертификат по ISO 9001:2000

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

На 7 декември 2005 г. в изисканата обстановка на столичния ресторант "Отвъд алеятА Зад шкафА" Михаил Янков, управител на фирма Стратекс, офи-циално получи сертификат за съответствие на фирмата с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Документът бе връчен от Звездалина Янева, ръко-водител направление Системи за управление в българския клон на сертифици-ращата организация Lloyd`s Register Quality Assurance. "Връчването на сертифи-ката е формален израз на усилен труд, продължил от април до ноември т.г.", подчерта г-жа Янева. В присъствието на целия екип, клиенти, партньори и приятели на фирмата, Райна Янкова, мениджър продажби, заяви, че основен стремеж на Стратекс е да прави правилно правилните неща. Придобитият сертификат се отнася за извършваната от фирмата търговска и инженерин-гова дейност в областта на автономните електрозахранващи системи. "Из-гражданата от Стратекс визия се базира на надеждност и сигурност на ра-бота с партньорите на фирмата", подчерта г-жа Янкова. "Благодаря на всички, взели участие в процеса на внедряването на системата за управление на ка-чеството, особено на консултантите ни от Ай Ди Ес Къмпани", заяви в по-твърждение и управителят Михаил Янков.
Top