Теглоизмервателни системи

Начало > Измервателна техника > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2008

 

Специфициране на динамометрични сензори според OIML R60

 

Теглото е характеристика, която подлежи на измерване в широк спектър индустриални приложения. Изборът на оптимална теглоизмервателна система е невъзможно без добро познаване на конкретните условия и изисквания към измерването. Пред последните години на българския пазар на теглоизмервателни системи навлязоха и се утвърдиха редица водещи компании-производители в областта. Наред с тях, както в почти всички други пазарни ниши, се настаниха и доставчици на евтини, но често и некачествени технически изделия. В тази връзка в няколко броя на списание Инженеринг ревю ще ви запознаем с метрологични харакеристики на тензопреобразувателите според документа R60 на Международната организация по законова метрология. Ще обърнем внимание и върху максимално допустими грешки на преобразувателите, както и на изисквания към възела преобразувател-електроника. Ако имате коментар или бихте желали да изясните технически аспекти от публикуваната информация, не се колебайте да ни пишете.

Всички метрологични характеристики на динамометричните сензори, включително класовете на точност и съответстващите им допустими грешки, са специфицирани в документа R60 на Международната организация по законова метрология OIML (междуправителствена организация, създадена през 1955 г., осигуряваща метрологични указания за разработване на национални и регионални изисквания относно производството и употребата на средства за измерване). Като пълноправен член на организацията още от 1956 г., България е приела всички изисквания, залегнали в OIML R60.

OIML R60 дефинирани са и принципите за класификация и специфициране на тензопреобразувателите, методите за определяне на грешките, както и изискванията към съвместната работа на датчиците с електронни блокове.

Класовете на точност - А, В, С и D

Основна метрологична характеристика на всеки динамометричен сензор е класът му на точност. Широко известно е, че според точностните си показатели сензорите се класифицират в четири класа - А, В, С и D. С най-висока точност на измерване се характеризират динамометричните сензори от клас А, а с най-ниска - тези от клас D. Изборът на тензопреобразувател според класа на точност е сред най-важните условия за оптималната му работа. Специалисти от фирми, предлагащи теглоизмервателни системи, съветват при покупката на тези продукти да се обръща внимание дали в техническата спецификация специално е упоменато съответствие с изискванията OIML R60. “В противен случай е напълно възможно динамометричен сензор от клас А в практиката да покаже резултати, съответстващи на С или D”, уверяват специалисти.

Гранични стойности на nmax

След класа на точност, спецификацията на динамометричните датчици включва и максималния верифициран брой на интервалите nmax, на които измервателният им обхват би могъл да се раздели. Характеристиката е в пряка връзка с класа на точност на сензорите. Според OIML R60, за динамометрични сензори с клас на точност А, най-малкият брой на верифицираните интервали е
50 000 броя, докато по-отношение на максималния брой не съществуват ограничения. За сензорите от клас В, най-малкият брой е 5000 броя, а най-големият - 100 000 броя. Най-малката и най-голямата стойности на nmax за сензорите от клас С са съответно 500 и 10 000 броя. Динамометричните сензори от най-ниския точностен клас D имат долна граница на верифицираните интервали в измервателния си обхват 100, докато горната гранична стойност на nmax е 1000 броя.

Тип на измервания товар и работна температура

Друга важна характеристика на динамометричните датчици е типът на товара. В зависимост от типа на приложения върху сензорите товар, те се определят като датчици на натиск, датчици на опън и комбинирани датчици. В спецификацията им следва да бъде изрично указан типът на прилагания товар. За сензори с повече от един измервателен обхват, всеки отделен обхват се специфицира поотделно.

Критерий за класификация на динамометричните датчици е и работният температурен интервал. Важността на характеристиката се дължи на влиянието, което температурата на околната среда оказва върху стойността на изходната величина. Стандартно, динамометричните датчици се характеризират с работен температурен диапазон от -10 до 40 °C. Към сензори, които в конкретните работни условия не могат да изпълнят изискванията по отношение на границите на грешката, се постявят и специални ограничения на работния температурен интервал. Ограниченията зависят от точностния клас на конкретния тензопреобразувател. За сензори от клас А, температурният обхват не би могъл да бъде по-малък от 5 °C. Съответно, за динамометрични датчици от клас В работният температурен обхват е най-малко 15 °C, а за тези от класове C и D - 30 °C.

Влиянието на влажността

Влажността на средата е друга характеристика, оказваща влияние върху метрологичните характеристики на динамометричните датчици. В зависимост от обозначението - NH, CH или SH, потребителят би могъл да направи следните изводи. Сензори с обозначение NH не подлежат на тест за определяне въздействието на влагата. Когато в техническия проспект на динамометричния датчик фигурират обозначенията - CH или SH, то те подлежат на тест за влажност, регламентиран като отпределени методики в документа на Международната организация по законова метрология.

Наред с описаните характеристики, в спецификацията на динамометричните сензори присъства и т.нар.

допълнителна информация

която от своя страна е задължителна и свободна. Задължително е в спецификацията да се посочи производителят и търговската марка, както и моделът на динамометричния датчик. В спецификацията задължително се записват и серийният номер, както и годината на производство. Ако в техническата спецификация не фигурират и статичното натоварване, максималният капацитет, допустимото натоварване, както и минималният брой на верифицираните интервали, то изискванията, регламентирани в OIML R60, не са изпълнени. В спецификацията се записва задължително и всякаква друга информация, която е свързана с изпълнението на определени условия в процеса на експлоатацията. Фигурират и електрическите характеристики на сензорите, например захранващо напрежение, обхват на изходния сигнал и т.н. Също така, ако факторът на пропорционално разпределение plc не е равен на 0.7, също следва задължително да се запише в паспорта на динамометричните сензори.

Статията продължава в следващ брой на списание Инженеринг ревю.


Вижте още от Измервателна техникаTop