Технологични новости при смазочните материали

Начало > Инструменти, материали > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2017 > 27.02.2017

Технологични новости при смазочните материали
Технологични новости при смазочните материали

Cпоред експертите, динамиката в областта на смазочните материали днес се засилва все повече до невиждана от индустрията степен. В редица отношения съвременните смазочни материали продължават да са доста близки с продуктите и методите, използвани в миналото.

Това се наблюдава не само в типовете смазочни материали, но и при продуктите, приборите и подходите към тяхното използване. При все това, специалистите прогнозират еволюция и дори революционни промени в областта на смазочните материали. Посочените по-долу тенденции са важни както за производителите на смазочни материали, така и за потребителите им.

Тенденциите са свързани не само с новото и различно развитие, но и с изоставянето на остарели технологии. Както често се случва, лесно е да се забележи, че макар и иновативни, някои от тенденциите на пазара в момента в същността си са преосмислени идеи и концепции от миналото.

Смазочните материали се използват в цялостния производствен процес и от тях зависи оптималното му протичане. Те намират приложение при смазване на подвижни детайли и възли във всякакви машини – дървообработващи, металообработващи, селскостопански и др.

Целта на смазочните материали е да намалят триенето между различните машинни елементи, което от своя страна води до по-бавното им износване, по-ниска консумация на енергия и по-малка вероятност от възникване на корозия. Друго основно тяхно свойство е отстраняването на излишната топлина при триене, както и почистването на елементите от замърсявания.

На пазара са налични широк набор от смазочни материали и масла, като поради разнообразните им приложения те се налага да притежават специфични допълнителни свойства според изискванията на конкретното приложение.

Основни видове смазочни материали
Според метода си на получаване смазочните материали се обособяват в три вида: минерални, синтетични и смесени. Минералните са произведени от нефт, синтетичните не съдържат минерални вещества, а смесените имат както минерална, така и синтетична основа.

Минералните смазочни материали се произвеждат от базови минерални масла, получени чрез дестилация на суров нефт. Маслата на нефтена база се отличават с по-нисък индекс на вискозитета (максимум 40), но за сметка на това са по-стабилни при ниски температури (до -40 °С).

Като база за минерални смазочни материали биха могли да се използват и растителни масла – например рапично и слънчогледово – но те се характеризират с тесен температурен диапазон. Това е и причината синтетичните масла да са по-ефективни от минералните, макар и да се отличават със значително по-висока цена, която ограничава използването им.

Синтетичните масла са по-икономични и имат усъвършенствани технически параметри в сравнение с минералните. Смесените масла имат по-ниска цена от тази на синтетичните.

Както стана ясно по-горе, поради разнообразните си приложения, често към съвременните смазочни масла се добавят различни прибавки, например за устойчивост срещу износване, триене, корозия и др.

Тенденции в избора и употребата на смазочни материали
Потребителите все по-прецизно избират смазочен материал и според неговия вискозитет. Вискозитетът се отразява на редица важни фактори, сред които консумацията на енергия, износването и устойчивостта срещу замърсявания на машините. Това се отнася не само за вискозитетния клас по ISO стандартите, но и за индекса на вискозитет. Според експертите вече не е приемливо да се оцени приблизителният вискозитет.

Също така, на пазара се търсят все повече смазочни материали, които отговарят на широк набор от изисквания за качеството и съответно предлагат цялостна защита на машините. Основните характеристики, които са решаващи при избора на смазочни материали, са дисперсионните им свойства, защитата им срещу корозия, антиоксидантните им свойства, индексът им на вискозитет и, разбира се, качественото смазване.

Друга тенденция, която се наблюдава на пазара, е спад в търсенето на синтетични смазочни материали, за които се смята, че са подходящи за всеки проблем. Потребителите са напълно запознати с истинските предимства на тези смазочни материали и правилното им приложение.

А именно, те биха могли наистина да решат безброй проблеми, но не всички. Прецизното смазване означава внимателен и правилен подбор на тези материали, които са най-подходящи за конкретното приложение.

През последните 10 години в производството се използват все повече енергийноефективни и безопасни за околната среда смазочни материали, но специалистите очакват тази област тепърва да се развива, при това с бързи темпове. Също така, продължава дебатът дали да се използва масло вместо грес в критични за производството приложения.

Водеща тенденция в индустрията е и намаляването на значимостта на икономиите от гледна точка на смазочните материали, като вече не се предпочитат най-достъпните откъм цена решения и акцентът е върху надеждността на смазките.

Фирмите вече са наясно с недостатъците на по-евтините смазочни материали.
Сред промените във възприемането на смазочните материали, които се наблюдават на пазара, е изчезването на предразсъдъците спрямо възстановяването на смазочните масла с помощта на прибавки.

Новости в почистването на замърсени смазочни материали
Сред предприеманите от производителите мерки за предотвратяване замърсяването на смазочните материали е използването на интелигентни филтри, които не само могат да почистват нови или повторно употребявани масла, но и са оборудвани с датчици за анализ на маслата, което им позволява да изпълняват редица интелигентни задачи, без да са надзиравани от човек

Клиентите внимават и за наличието на примеси и нивото на чистота, като задаването на максимално високо ниво на чистота се цени все повече, тъй като това е важно условие да се увеличи и запази надеждността на машините.

Наред с това, наблюдава се по-голям фокус върху аерацията – докато в миналото проникването на въздух и повърхностната пяна се смятаха за не толкова сериозен проблем, днес на тях се обръща сериозно внимание с цел предотвратяване на невъзстановими вреди.

На замърсяването на смазочните материали също вече се гледа и превантивно – пречистването и изсушаването им може да е скъп процес. Затова специалистите отделят много по-голямо внимание и ресурси за управление на проникването на замърсявания и течности, преди да се наложи смазочните масла да се почистват чрез филтриране.

Проблемите с образуването на лакови отлагания достигнаха почти хронични нива през последните години в някои приложения. В отговор на пазара се появиха разнообразни продукти и услуги за предотвратяването им и се очаква броят им да се увеличава.

Новости в анализа на минералните смазочни материали
Експертите наблюдават тенденция към обединяване анализа на минералните смазочни материали с анализа на вибрациите, инфрачервената термография и други технологии, използвани в поддръжката на машините.

Също така, тъй като чистотата на смазочните течности е важна за машини, които се смазват с непрозрачни течности, както и за такива, в които се използват турбинни масла и хидравлични течности, все по-често се използват методи за преброяване на частиците на непрозрачните течности, като например моторните масла.
Анализът на минералните смазочни материали вече се извършва на място, в създадени в завода лаборатории.

Това резултира в по-бързо отчитане и предоставяне на резултатите. Нещо повече, анализът вече не се извършва чрез вземане на проби от дъното на картера и големи резервоари – проби се вземат от най-важните за анализа на смазочните материали зони, в които качеството им лесно може да бъде оценено.

Филтрите също се превръщат във все по-важен обект за наблюдаване състоянието на смазочните материали. От тях може да се събере богата симптоматична информация както за състоянието на машината, както и за това на смазочното масло.

Наблюдението на оставащия срок на полезен живот на смазочните материали е сред основните цели на анализа. Например проследяването на прогресивното изчерпване на прибавките предоставя сравнително добра оценка на полезния живот и може да бъде включена в отчета от анализа на смазочното масло.

Анализът на смазочните материали все по-често се извършва по стандартизирани методи (пример за това е работата на ASTM D02.96 – подкомисия на международната стандартизираща организация ASTM). Това е крайно необходима промяна, приветствана и от лабораториите, и от компаниите. Наред с това, вече се прибягва и до анализ на греста – по същите методи, по които от години се извършва анализ на маслата.

Както беше споменато по-горе, на пазара има сериозен ръст на наблюдението в реално време и онлайн датчиците, като вече са налични датчици за почти всички отчитани параметри.

Опаковане, съхранение и работа със смазочните материали
Широко разпространена е вече практиката върху опаковките на смазочните масла да се поставя видим срок на годност. Наред с това се прилага и етикетиране с графично изображение на смазочните материали.

Модерните методи за етикетиране включват и използване на система за наименоване и кодиране по форма и цвят, които правят почти невъзможно объркването и смесването на смазочни материали. И не на последно място, за съхранение на смазочните материали вече се използват поддържани складове вместо нечистите резервоари и системи за трансфер от миналото.


Вижте още от Инструменти, материали


Ключови думи: смазочни масла, суров нефт, вискозитет, рапично масло, минерално масло, синтетични смазочни материалиTop