Технологични новости при вакуум помпите и въздуходувките

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5/2023 > 27.07.2023

  • Наред с приложенията непрекъснато се развиват и технологиите в сегментите на вакуум помпите и въздуходувките

  • Сред водещите тенденции са повишената енергийна ефективност, безмаслените дизайни, специалните конструкции и покрития, новостите при уплътняването и охлаждането, сензорите за мониторинг на състоянието и прогнозна поддръжка и др.

  • Водещи клиентски отрасли за глобалния пазар на вакуум помпи са нефтено-газовият сектор, електрониката, хранително-вкусовата и химическата промишленост, енергетиката и др.

 

Вакуум помпите и въздуходувките са широко използвани в множество сектори на съвременната индустрия, включително в хранително-вкусовата и бутилиращата, фармацевтичната, печатната, опаковъчната, химическата и нефтено-газовата, металургичната, дървопреработвателната, текстилната, керамичната, пивоварната промишленост, електронното и медицинското производство, енергетиката, автомобилостроенето и др. Тези два типа системи се интегрират в различни видове оборудване от ново поколение за стандартни, хигиенни и агресивни среди, включително машини за вакуумно формоване, екструдиране, инсталации за стерилизация и обезгазяване, системи за пневматичен транспорт, водопречиствателни съоръжения, задържащи системи и др.

Наред с приложенията непрекъснато се развиват и технологиите в тези пазарни сегменти, а сред водещите тенденции са повишената енергийна ефективност, безмаслените и безконтактни дизайни, минималните изисквания за обслужване, специалните конструкции и покрития, новостите при уплътняването и охлаждането, сензорите за мониторинг на състоянието и прогнозна поддръжка, възможностите за IoT и IIoT свързаност, както и платформите за управление с интелигентни функции и изкуствен интелект.

Развитие на глобалния пазар на вакуум помпи

Според актуален доклад на маркетинговата агенция Allied Market Research глобалният пазар на вакуум помпи е бил на стойност над 6 млрд. щатски долара през миналата година и се очаква да надхвърли 9,3 млрд. долара до 2031 г. Сред основните двигатели на очаквания значителен растеж в сегмента маркетолозите поставят нарастващото търсене на енергия, системи за съхранение и енергийноефективно оборудване в индустрията, ръстът в производството на газ и нефт, електрификацията и др.

Водещите клиентски отрасли за пазара на вакуум помпи са нефтено-газовият сектор, медицината и електрониката, хранително-вкусовата, бутилиращата и химическата промишленост, енергетиката и др. Сред тях водещ в следващото десетилетие се очаква да бъде нефтено-газовият отрасъл с приложения, като проучвателни дейности, добив, пречистване и разпространение на природен газ, суров петрол и петролни продукти.

Проучването обхваща различни видове вакуумни помпи според принципа им на действие, като подсегментът на ротационните се очаква да доминира до края на прогнозния период благодарение на все по-масовото им използване в различни отрасли на индустрията, включително в авиокосмическия сектор.

Значителен ръст се очаква да регистрира и подсегментът на буталните вакуум помпи с оглед на множеството предимства, които осигуряват за полупроводниковата промишленост, производството на електронно оборудване и редица други индустрии.

Вакуум помпите са критични елементи на технологичните системи в производството на полупроводникови изделия. Според статистиките на анализаторите непрекъснато се увеличава търсенето на специализирани прибори и устройства в сегмента в отговор на нарастващата популярност на облачните платформи, AI и IoT базираните приложения в индустрията, автономната мобилност и 5G комуникациите. Друг основен двигател на глобалния пазар на вакуумни технологии е и все по-масовото използване от световното население на потребителски електронни устройства, като смартфони, таблети и лаптопи, вследствие на глобализацията и дигитализацията.

Тенденции, прогнози и иновации

С нарастващия брой държави, в които правителствата активно промотират използването не електрически и хибридни превозни средства на биогорива, се очаква в близките години да се разкрият значителни възможности пред глобалния пазар на вакуум помпи, които са се доказали като ключови инженерно-технически съоръжения в автомобилостроенето. Непрекъснато расте търсенето на оборудване в сегмента и за бутилиращия сектор и по-специално за производството на алкохолни напитки, където вакуум помпи и системи се използват за сушене и извличане на вода в различни технологични процеси.

Позицията си сред основните клиентски сектори през следващите години се очаква да запази и фармацевтичната индустрия, където вакуумни технологии се прилагат практически във всички производствени етапи, включително за сушене, дестилация, обезгазяване, кристализация, сублимация, пълнене, опаковане, етикетиране и др. Вакуум помпите в този отрасъл обикновено са интегрирани в основно или спомагателно оборудване за обработка и производство на активни съставки, междинни и крайни продукти, насипни лекарствени средства и др.

В технологичен аспект сухите (безмаслени, без смазочен флуид) дизайни и конструкциите без течен/воден уплътнителен пръстен, в частност при винтовите вакуум помпи, набират все по-голяма популярност, тъй като гарантират редица предимства по отношение на надеждността, безопасността и разходната ефективност както в стандартни, така и в хигиенни и специализирани приложения.

Пазарните анализатори отчитат, че ковид пандемията е имала както силен ограничаващ развитието на глобалния пазар на вакуум помпи ефект във връзка с кризите и забавянията във веригите на доставките, така и стимулираща функция. Тя се изразява в неимоверния скок в потреблението на различни типове медицинско, електронно оборудване и други изделия и продукти в сферата на здравеопазването и личните предпазни средства, за чието производство се използват вакуумни технологии.

Сред ключовите иновации в областта, които превръщат конвенционалните помпи в свързани и интелигентни системи, безспорно са сензорите, които осигуряват изчерпателно количество данни за работата и състоянието на помпеното оборудване. С помощта на иновативни технологии за мониторинг и прогнозна поддръжка и алгоритми с изкуствен интелект и машинно самообучение операторите могат не само във всеки един момент и в реално време да проследяват как работят вакуум помпите и да разчитат на усъвършенстваните им функции за самодиагностика и автоматизирано отстраняване на проблеми, но и да получават навременни предупреждения за потенциални бъдещи повреди.

 

Пазарно развитие в сегмента на индустриал-ните въздуходувки

По данни на Allied Market Research глобалният пазар на въздуходувки е регистрирал стойности от повече от 4,5 млн. щатски долара през 2020 г., а прогнозите са да надхвърли 6 млн. долара в следващите четири години, като се увеличава с комбиниран годишен темп на растеж от над 4%.

Основните типове системи в сегмента, обхванати от маркетинговото изследване, са центробежните, обемните, винтовите, регенеративните вакуумни и нагнетателните въздуходувки. Сред водещите им приложения в съвременната индустрия са в хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата промишленост и петрохимията, пречистването на отпадъчни води, металообработката, минното дело, циментопроизводството и др.

Основен дял от пазара през последните години имат системите за ХВП и бутилиращия сектор, които са широко използвани за премахване чрез изсушаване на непотребни странични продукти, отстраняване на прах и замърсители, почистване на технологични линии и оборудване за обработка, транспорт на суровини и материали и др. Тези приложения се очаква да провокират допълнителен ръст на глобалния пазар на въздуходувки поне до 2027 г., сочат прогнозите на Allied Market Research.

Все по-активно производствените предприятия в хранително-вкусовия, фармацевтичния сектор и други отрасли със завишени изисквания по отношение на безопасността търсят въздуходувки с хигиенен дизайн, сертифицирани за използване в пряк или непряк досег с храни, лекарствени средства и други санитарни приложения.

Възможностите на оборудването в сегмента да пренася въздух и различни газове както във вакуумни, така и в среди под налягане, стават предпоставка за все по-широкото му прилагане и в минно-добивния отрасъл.

Стремежът към повишаване на енергийната ефективност на редица технологични процеси в индустрията, като вентилация, охлаждане, аериране, горене, сушене, пневматичен транспорт, отвеждане на отработен въздух/газове, почистване от прах и замърсявания, едновременно тласка напред глобалния пазар на въздуходувки и поставя пред производителите на оборудване в сегмента сериозното предизвикателство непрекъснато да оптимизират дизайна и функционалния инструментариум на продуктите си. Основен фокус е и намаляването на шумовото замърсяване от промишленото оборудване, което разкрива значителни възможности пред все по-безшумните съвременни модели въздуходувки. Все по-масово търсени стават производителите, предлагащи персонализирани според изискванията на клиента модели (които могат да бъдат лесно и удобно поръчани след детайлен процес на онлайн конфигуриране за дадено конкретно приложение), както и отдалечена техническа поддръжка след въвеждане в експлоатация.

Бързата урбанизация и индустриализация в редица развиващи се икономики и региони по света също е сред водещите фактори, които стимулират развитието на пазара на въздуходувки. Сред основните клиентски сектори през следващите няколко години се очаква да бъдат и строителството, пречистването на води и енергетиката, които динамично се развиват в синхрон с непрекъснатото нарастване на броя на населението на света.
Сходно с тенденциите при вакуум помпите е технологичното развитие и при индустриалните въздуходувки, при които също постепенно се налагат безмаслените конструкции, както за стандартни, така и за хигиенни приложения.


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: вакуум помпи, въздуходувки, вакуумна техника, вакуумни технологии, прогнозна поддръжка, безмаслени помпи, безмаслени въздуходувкиРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top