Тенденцията към увеличаване на продажбите ще продължи

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2008

Ася Везенкова, мениджър строителна
и минна техника, и Данчо Данов, мениджър компресорна техника
в Атлас Копко България,

пред списание Инженеринг ревю

Наскоро съобщихте за рекордно увеличение на продажбите през миналата година. Какви са причините са това?

Д.Д. Причините за рекордното увеличение на продажбите през 2007 година са няколко. На първо място, през 2007 г. ръстът на инвестициите в нови мощности и разширение на съществуващите беше изключително голям. Втората причина е свързана с възможностите на Atlas Copco да предложи на клиентите си в България цялостни решения за осигуряването на производството им с висококачествен компресиран въздух. На трето място, ние сме в състояние да предложим най-модерното и ефективно решение на всяко конкретно запитване.

А.В. Като причина бих изтъкнала и запазващата се тенденция на ръст на цените на металите и суровините, което в световен мащаб означава повече инвестиции и по-голямо производство на минерални суровини, както и съответно и по-голям процент на реализирани продажби и печалби. До голяма степен резултатът, постигнат през миналата година, се дължи както на имиджа на Atlas Copco сред фирмите и специалистите от съответните браншове, така и на екипа, който се създаде в България.

Ще продължи ли възходящата тенденция и през настоящата и следващата година?

Д.Д. Нашите очаквания са тази тенденция да продължи в следващите няколко години и те са свързани както с необходимостта от технологично обновление на съществуващите предприятия, така и с инвестициите в нови мощности.

А.В. Да, очакванията са тенденцията да продължи и резултатите за първото тримесечие го доказват. Фирмите от строителния и минния бранш се ориентират спрямо световните тенденции, тъй като вече са част от европейските строителни и минни браншове. Българските фирми набират сили и активи, за да са конкурентни на европейските си колеги.

Какви са клиентите на компресорна техника у нас?

Д.Д. Клиенти на компресорната техника на Atlas Copco са всички производствени предприятия. Сред тях има както нови, така и стари клиенти, които осъвременяват или разширяват компресорните си инсталации.

Ваши конкуренти определят пазара на компресорна техника като все още основно ценови.

Д.Д. Когато говорим за цената на дадено оборудване, винаги трябва да отчитаме и конкретни технически и качествени показатели. Все по-често клиентите ни преди всичко искат да знаят предимствата, които дадена машина предоставя по време на експлоатацията. Все по-важни стават качеството и дълговечността на оборудването и възможностите за спестяване на електроенергия. На нашия пазар се предлага техника с различни възможности и клиентите имат възможност да подберат най-подходящото за тях решение.

Познават ли специалистите новостите в компресорната техника и какви канали използвате, за да ги информирате за тях?

Д.Д. Машинните инженери познават всички технологии, прилагани в областта на компресорната техника. Особено в големите индустриални предприятия, инженерите и техническите специалисти са добре запознати с предимствата на новите технологии. Основният начин, който използваме за информирането им по отношение на новостите в компресорната техника, е преди всичко директният контакт.

Какво е техническото ниво на машинния парк в българските мини?

А.В. За да се прецени техническото ниво на машинния парк в българските минни, трябва първо да се отчете дългогодишният спад в тази област. В България действащите мини като брой са намалели, спрямо период отпреди 15 години, но сега действащите влагат средства в обновяването на машинния парк. Както е добре известно на минните специалисти, водещите мини и рудници в страната инвестираха големи суми за последните 3-4 години. С тези инвестиции те постигнаха не само обновяване на основното си средство за добив, но също така повишиха рентабилността и производителността си. Разбира се, все още има няколко рудника, където този процес изостава, но за да останат конкурентни на пазара, те също трябва да заделят ресурси за закупуване на високотехнологично и производително оборудване.

Какви са най-сериозните технически нововъведения в минната техника?

А.В. Все повече навлиза компютъризираното управление на машините - намалява се човешкият фактор. Atlas Copco е фирма, която отделя голям ресурс за нововъведения в своите машини и оборудвания. Работим в посока опазване на околната среда; ергономичност и повишено качество - използване на специални материали; технологии за производство и разработване на нови дизайни. Също така, голяма част от машините се конструират да бъдат лесни за обслужване и поддръжка.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top