Типово изпитани електрически табла НН

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2010

Основни изисквания към таблата и видове стандартизирани изпитвания, заложени в БДС EN 60439-1


  Мащабното развитие на строителния сектор у нас съвсем логично доведе до сериозен ръст на пазара на електрическо оборудване. В стремежа си към търговска реализация на по-голям обем компоненти за сградни електрически инсталации някои производители, обаче, пренебрегват основни изисквания за надеждно функциониране, заложени в действащите нормативни актове. Това от своя страна поставя въпроса какво е състоянието на пазара на сертифицирани продукти за строителния бранш у нас? Съществуват ли стимули за инвеститорите да предпочитат висококачествени, но скъпи продукти пред по-нискокачествени изделия с по-ниска цена? Обект на настоящата статия са електрическите табла ниско напрежение, които като ключов елемент от всяка инсталация, също са обект на редица изисквания и подлежат на стандартизирани тестове преди въвеждането им в експлоатация.

Общи изисквания към електрическите табла
Сред основните изисквания към електрическите табла в сградните електроинсталации са гарантиране на безопасна експлоатация и избягване на рисковете, свързани с поражение на хора от електрически ток, възникване на пожар в сграда по електрически причини и т.н. В съответствие с основната им функция, таблата следва да осигуряват и непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и възможност за гъвкави решения при разширения и реконструкция на съществуващите електрически уредби. С оглед на улеснената им поддръжка, таблата трябва да гарантират безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир на части под напрежение и да са изработени с подходяща конструкция, улесняваща намесата на експлоатационния персонал. За да отговарят на тези условия, е необходимо комплектните комутационни устройства (ККУ) да са произведени в съответствие с хармонизирания с европейските норми стандарт БДС EN 60439-1.

Стандартът БДС EN 60439-1
През 2002 г. у нас бе приет стандартът БДС EN 60439-1, носещ името “Типово и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (табла)”, който въведе идентично действащия в Европейския съюз EN 60439-1, както и съответстващия му международен стандарт IEC 60439-1. БДС EN 60439-1 се отнася за типово изпитани комплектни комутационни устройства (ТИККУ) и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства (ЧТИККУ) за обявено променливо напрежение до 1000 V, при честоти не по-високи от 1000 Hz или за обявено постоянно напрежение до 1500 V. Също така, засяга комплектните комутационни устройства, които съдържат съоръжения за управление и/или силови съоръжения за по-високи честоти. Комплектните комутационни устройства, обект на стандартизация по БДС EN 60439-1, са предназначени за използване във връзка с производството, преноса, разпределението и преобразуването на електрическата енергия и за управление на съоръжения, които консумират електрическа енергия.
БДС EN 60439-1 задава изискванията, на които трябва да съответстват ел. таблата; термините и определенията, свързани с ел. таблата за напрежение до 1000 kV, отнасящи се до тяхното проектиране, изпълнение и експлоатация; електрическите характеристики, които се прилагат към ел. таблата; работните условия, спрямо които се оценява работата на ел. таблата; информацията и маркировката, която трябва да се приложи към всяко ел. табло. Също така стандартът задава конструктивните изисквания, на които трябва да съответстват ел. таблата от гледна точка на нормалната им работа, сигурността и защитата на хора от поражения от електрически ток. Не на последно място, БДС EN 60439-1 формулира изпитванията, които трябва да бъдат извършени, за да се гарантира съответствието на таблото с поставените изисквания.

Типови изпитвания на таблата
БДС EN 60439-1 изисква задължително провеждане на десет изпитвания, по инициатива на производителя, върху всяко електрическо табло преди въвеждането му в експлоатация. Изпитванията, с които се проверяват характеристиките на таблата, се разделят на типови и контролни.
Типовите са предназначени за проверка съответствието на определен тип ККУ с изискванията на стандарта. Провеждат се върху образец на ККУ или на части на ККУ, с конструкция, еднаква или подобна на произвежданата. Могат да се провеждат в произволен ред и/или върху различни образци от един и същи тип. Типовите изпитвания включват:
- Проверка на допустимите прегрявания;
- Проверка на електрическата якост на изолацията;
- Проверка на устойчивостта срещу късо съединение;
- Проверка на ефективността на защитната верига;
- Проверка на изолационните разстояния през въздуха и изолационните разстояния по повърхността на изолацията;
- Проверка на механичното действие;
- Проверка на степента на защита.
В случай че в комплектоващите изделия на ККУ са направени изменения, нови типови изпитвания на ККУ следва да се провеждат, само ако измененията могат да повлияят неблагоприятно върху резултатите от тези изпитвания.

Контролни изпитвания
След провеждането на седемте типови изпитвания, следват три контролни изпитвания, които се извършват от изпълнителя на инсталацията. Контролните изпитвания на таблата са предназначени да откриват отклонения от предписаните материали и технология. Провеждат се върху всяко ново ККУ след окончателното му комплектоване или върху всяка транспортна единица. Други контролни изпитвания в мястото на монтаж на ККУ не са необходими. Уредбите, комплектовани със стандартизирани изделия, произведени извън предприятието на производителя, трябва да се подлагат на контролни изпитвания от фирмата, която изработва ККУ. Контролните изпитвания включват:
l Преглед на ККУ, включително преглед на монтажа и свързването на проводниците и, ако е необходимо, изпитване за електрическото действие;
l Изпитване на електрическата якост на изолацията;
l Проверка на защитните мерки и електрическата непрекъснатост на защитната верига;
Тези изпитвания могат да се проведат в произволен ред. В стандарта се посочва още, че провеждането на контролните изпитвания в предприятието на производителя не освобождава фирмата, която монтира ККУ от задължението да го провери след транспорта и монтажа.

Резултати от типови изпитвания
Годни за сертификация са таблата, които показват определени резултати при изпитванията, проведени в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1, в специални сертифицирани лаборатории.
По отношение на допустимите прегрявания, при достигнат установен топлинен режим, температурата не трябва да превишава: 70 °С на клемите на апаратите, 15 °С на ръкохватките на апаратите и 30 °С на части на таблата, достъпни отвън. При изпитанията за електрическа якост на изолацията се прилага изпитателно напрежение (3500 V за номинално напрежение на изолацията до 1000 V) между всички части под напрежение и корпуса на таблото, както и между отделните фази в продължение на 1 минута. Следва да не се наблюдават пробиви или пропълзяване на дъга през или по изолационните части. В процеса на изпитване на устойчивостта срещу къси съединения, силовите връзки в електрическите табла трябва да запазват своите основни свойства за изолация и механична устойчивост.
Изпитанията на къси съединения се провеждат като се свържат накъсо краищата на шините на главната или помощната шинна система. Изпитанията за ефективност на защитните вериги включват проверка на поведението на таблото при максимален възможен ток на късо съединение между защитния проводник и една от фазите. Проверява се с омметър и проводимостта между рамката на таблото и защитната верига. В резултат на тези изпитания, таблата трябва да покажат устойчивост.
В типовото изпитване за изолационни разстояния през въздух и по повърхност, таблата трябва да съответстват на минималните разстояния, посочени в стандарта за съответния тип ККУ. При изпитанието за механично функциониране, таблото с монтирана комутационна апаратура, следва да запази напълно механичните си характеристики след изпълнението на 50 комутационни цикъла. В процеса на изпитване за степен на защита таблото трябва да докаже способността си да предпазва: хора срещу достъп до части под напрежение; вътрешността на ККУ срещу проникване на чужди твърди тела и течност и електрическото табло срещу външни въздействия като удари и корозия.

Частично типово изпитани табла
Спецификата на електрическите приложения понякога изисква извършване на значителни промени в ел. таблата (коригиране на размера, вътрешните отделения, механичната конструкция, броя и начина на монтаж на шините и др.). Ако конструкцията на представителната извадка табла, върху която са извършени тестовете, е променена значително, но са спазени същите принципи на проектиране, изделията се наричат “частично типово изпитани” и са обект на регулиране от стандарта. Например, налага се да бъде променен токът на задействане на максималнотоковия прекъсвач в таблото, но при неговата промяна се използва същият изчислителен метод като при серията, която е изпитана. В този случай, променените табла се определят като “частично типово изпитано оборудване”. Специфични табла, които се изпълняват в единични бройки или в много малки серии, не са обект на действие на стандарта БДС ЕN-60439.

Пазар на типово изпитаните табла НН у нас
На българския пазар могат да се намерят висококачествени типово изпитани табла НН на родни и чуждестранни производители, които напълно съответстват на изискванията на БДС EN 60439-1. За съжаление, преобладаващото мнение на участници в този пазарен сегмент е, че у нас ценовото предимство на предлаганите стоки все още има определяща роля в избора на клиента. А това рефлектира в предлагането на електрически табла с най-евтините възможни кутии. Понякога дори не се спазват и правила, за които е известно, че подобряват безопасността, надеждността и срока на експлоатация на оборудването.
Допълнително затруднение за производителите се явява и фактът, че у нас все още няма оторизирана лаборатория, която да покрива изискванията за провеждане на всички видове типови тестове. Това налага използването на западноевропейски лаборатории или лабораторията в Словения, което също усложнява и оскъпява процеса.
Известни трудности срещат и износителите на европейския пазар, който също като родния откликва много добре на ниската цена, но изисква определено качество. Трудности съществуват не само, когато целта на производителите е директен износ на електрически табла в чужбина, но и при избора на оборудване за проекти в България, финансирани от Европейския съюз. При все по-голям брой от тези проекти, в тръжната документация се поставя изискването закупуваните изделия да притежават знака “СЕ”.


Вижте още от ЕлектроапаратурaTop