Топлофикация - Сливен

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Топлофикация - Сливен

ПОДОБНИ СТАТИИ

Топлофикация - Сливен прогресивно увеличава абонатите си

Строителството на Топлоелектрическата централа в Сливен стартира на през май 1966 г. В началото на м. юни 1969 г. започват първите единични изпитания на спомагателните съоръжения.

Пара за промишлеността е подадена през 1975 г., а след въвеждането на бойлерна уредба през 1977 г. започва топлоснабдяването с гореща вода. Централното отопление за битови нужди започва на 22 март 1979 г. с 19 абонатни станции (АС) и инсталирана мощност 12,71 MWh.

Дължината на топлопреносните мрежи в промишлена зона е 9315 м, а в градска зона – 50 997 м. В периода 1996-1999 г. са подменени 454 м топлопреносна мрежа от пенобетон с предварително изолирани тръби.

Работниците и служителите на Топлофикация - Сливен са около 230 човека. В края на 2011 г. стана ясно, че Топлофикация - Сливен е единствената, която прогресивно увеличава абонатите си от 2 години насам и се очаква скоро да достигне най-големия си брой абонати - 15 000.

За осъществяване на дейността, в топлоизточника са монтирани 2 броя въглищни парни котли 1В 160/100 (енергийни котли), които осигуряват основния паров товар, като доставят пара за турбогенератор, за промишлени консуматори и чрез топлообменници

осигурява 40 - 50% от топлината в топлофикационната система
през отоплителния сезон. Котлите са оборудвани с електростатични филтри на всеки по един. Проектната ефективност е 99,9%. В експлоатация са още 4 броя парни котли КМ-12, на гориво природен газ. Осигуряват резервна мощност, като доставят пара за промишлеността, както и 2 бр. водогрейни котли - ВК100 и КВГМ 100, на гориво природен газ и мазут. Осигуряват 50 - 60% от топлината в топлофикационната система.

Топлофикация – Сливен разполага и с 1 турбогенератор ВПТ-30-90-12/1,2 с електрогенератор 6Н 6176, както и 3 броя редуциращо-охладителни устройства (РОУ).

Общата инсталирана топлинна мощност в централата е 493 МW. Химическата водоочистка включва т. нар. “стара” част - оборудвана и въведена в експлоатация през 1969 г. Максимална производителност - 80 т/ч и съответно “нова” част - построена и въведена в експлоатация през 1984 г. с българско оборудване.

Котелната централа е оборудвана с електростатични филтри за двата парни (енергийни) котела. Проектната ефективност е 99,9%.

В началото на 2011 г. Топлофикация – Сливен стартира

пилотен проект за дистанционно отчитане
на консумираната топлоенергия за разпределители и водомери. Той обхваща две абонатни станции. Дистанционното отчитане се осъществява чрез датчици, които се свързват с радиоуреди, инсталирани в разпределителите и водомерите на потребителите.

„Топлофикация – Сливен ще продължава да инвестира в нови технологии и информационни решения”, заявяват в заключение от дружеството.Ключови думи: Топлофикация - СливенЕКСКЛУЗИВНО
Top