Топлофикация София

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Топлофикация СофияТоплофикация СофияТоплофикация София

ПОДОБНИ СТАТИИ

Топлофикация София стартира изграждането на нова мощност за комбинирано производство в ТЕЦ София

Топлофикация София е важна част от инфраструктурата на столицата, един от трите най-големи енергийни комплекси в България и най-голямата топлофикация в страната, която осигурява топлинния комфорт на близо 1.5 млн. софиянци.

През 1949 г. влиза в експлоатация ТЕЦ София и първата парна магистрала към промишлените предприятия в столицата, а през 1955 г. са присъединени първите битови потребители в столицата. През 1964 г. започва да работи ТЕЦ Трайчо Костов (сега ТЕЦ София-Изток), през 1972 г. е открита ОЦ Земляне, а през 1977 г. - ОЦ Люлин.

Сега на територията на столицата работят 2 топлоелектрически централи ТЕЦ София и ТЕЦ София Изток, в които се осъществява комбиниран цикъл на производство на топлинна и електрическа енергия; 2 отоплителни централи ОЦ Земляне и ОЦ Люлин, които произвеждат само топлинна енергия и 7 временни отоплителни централи (ВОЦ).

Компанията поддържа разполагаема топлинна мощност 2665 MW и електрическа мощност 226 MW. Топлопреносната мрежа в София е с дължина над 950 км и чрез нея топлоносителят стига до 16 850 абонатни станции. Във всички абонатни станции са монтирани общи топломери и продажбата на топлинната енергия се осъществява чрез търговско измерване.

Столичната Топлофикация доставя топлинна енергия на 431 000 битови, стопански и бюджетни потребители. През 2011 г. са присъединени близо 5000 нови клиенти. От миналата година като топлинен счетоводител Топлофикация София обслужва над 4000 клиенти в 156 сгради.

Топлофикация София притежава сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

“2011 г. беше изключително успешна година за Тополфикация София”, коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор на дружеството. „Успяхме да стабилизираме компанията и да покажем, че тя може да работи като пазарен субект. Топлофикация София има финансова печалба от 22 млн. лв. за 2011г. Такъв резултат е постигнат за първи път от 1949 г., откакто съществува предприятието.

За първи път през 2011 г. и 2012 г. компанията успява да се разплаща своевременно за консумирания през сезона природен газ. Само през 2011 г. сме превели рекордните 506 млн. лева на газовия доставчик, като сме покрили 100% от текущите ни задължения. Паралелно с това успяваме да покрием и наследените от предишното ръководство стари задължения към Булгаргаз, като вече сме ги редуцирали с 40 млн. лв. За първи път в историята компанията няма текущи задължения.

Финансовите резултати минават през технологичните решения. През 2011 г., благодарение на оптималното управление на системата, произведохме 1 056 млн. MWh електрическа енергия (с 112 хил. MWh електрически повече от 2010 г.) и над 5 млн. MWh топлинна енергия (138 хил. MWh топлинни повече спрямо 2010 г.). Спестихме от подобряване на техническите показатели за производство близо 8 млн. лв, като намалихме загубите по преноса, относителния дял на енергия за собствени нужди и разходите по трансформация”, допълва той.

Г-н Цветанов информира още, че

Топлофикация София е с най-ниските загуби от целия топлофикационен сектор в страната
около 17%, въпреки остарялата инфраструктура с обща дължина над 960 км. Този факт беше специално отбелязан в последния доклад на ДКЕВР. Компанията работи в посока намаляване размера на технологичните загуби чрез възстановяване на топлинната изолация на въздушни участъци и подмяна на остарялата топлопреносна мрежа.

„През 2011 г. успяхме да свалим технологичните загуби по преноса с 1,2%, а за първото тримесечие на 2012 г. - с още 4,45%. Ако приспаднем загубите от излъчване, показателите ни ще се изравнят с тези на европейските топлофикации.

Винаги съм твърдял, че технологичното обновление е решението за бъдещето на компанията, тъй като с модернизиране на съоръженията можем да задържим цената на топлинната енергия и тя да си остане най-атрактивната на енергийния пазар. Има само един възможен път това да се случи в най-кратки срокове - проектно финансиране. Планираме да инвестираме между 320 – 350 млн. лева за реализирането на 11 проекта в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, като кандидатстваме за финансиране от европейските фондове. Очакваме най-ключовите 6 проекта, за които имаме пълната подкрепа на държавата, да бъдат финансирани от Фонд Козлодуй. Най-големият проект е за

смяната на горивната база с РДФ гориво
получено в завода за преработка на софийските отпадъци. Този проект няма алтернатива, защото с него се решава проблемът с боклука на столицата, диверсифицира се горивната база на Топлофикация и се гарантира енергийната сигурност на София. Затова преди дни Асамблеята на донорите на МФ Козлодуй разреши отпускането на 1.5 млн. грант за предпроектно проучване.

През периода 2013 до 2015 г. предвиждаме да инвестираме близо 36 млн. лв. за подмяна на около 130 км тръбопроводи, като годишно ще се подменят по 34 км. По същото време ще бъдат изградени и нови когенерационни мощности за 150 MWh”, разкрива част от технологичните проекти, по които работи дружеството неговият изпълнителен директор.

От Топлофикация София разкриват, че преди дни са получили официално трите международни сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS18001 за успешно покриване на стандартите за качество на услугата и обслужване на клиенти, за опазване на околната среда и подобряване условията на здраве и безопасност на труда. „Така компанията е единственото топлофикационно дружество у нас, притежаващо трите сертификата, като изпълни процедурите по стандартизация за по-малко от година. Сертифицирането на Топлофикация София по ISO е доказателство, че не само планираме, но и се развиваме като модерна бизнес компания, ориентирана към клиентите си, с отговорност към служителите и съвременните изисквания на обществото, част от които е опазването на околната среда”, разказват от там.

През 2011 г. към Топлофикация София са присъединени близо 5000 нови клиенти, а за първите месеци на 2012-та - 1100. „Стремим се да се отнасяме към клиентите си с уважение и винаги сме на тяхно разположение”, информира Стоян Цветанов и продължава: „Считам, че като търговска компания успяхме да сложим началото на новите ни отношения с клиентите и да започнем да си връщаме доверието на столичани. След дългогодишни неуспешни опити за

разработване и внедряване на нова информационна система
в Топлофикация София, най-после можем да зарадваме клиентите си, че тя вече е 99% готова и ще бъде внедрена след като мине тестовият период. Новата информационна система реално ще облекчи обслужването на хората.

Положените усилия и добрите резултати, които получихме, ни дадоха смелостта да стартираме през тази година пребрандирането на компанията. Вече имаме ново лого, което е лесно разпознаваемо, адекватно и модерно. То е символ на обновяването и превръщането на Топлофикация София в търговска компания, отворена към своите клиенти.

През изминалата 2011 г. предприехме няколко много успешни стъпки за модернизирането на компанията. В Топлофикация София когенерация се прави от 50 години – в ТЕЦ София, а по-късно и в ТЕЦ София Изток. Ние ще продължим да прилагаме този най-ефективен начин за производство и в тази връзка стартирахме най-мащабната през последните 35 г. инвестиция в Топлофикация София -

изграждането на нова мощност в ТЕЦ София
Турбината за комбинирано производство ще замести шеста турбина – машина с отдавна изтекъл експлоатационен ресурс. В новото съоръжение, което ще произвежда 40 MW електроенергия и 80 MW топлинна енергия инвестираме близо 32 млн. лв. собствени средства. Нещо повече, ще изградим тази мощност на цена, която е с една трета по-ниска от цената на съвременните парогазови цикли.

През 2011 г. решихме един отдавнашен проблем с оборудване за няколко милиона лева, доставено от известна европейска фирма, което от 4 години стоеше в складовете. Апаратурата за един от ефективните котли в ТЕЦ София Изток вече работи и ни дава възможност да спестяваме 810 хил. нм3 природен газ. Това прави

икономия от около 500 000 лева годишно
Монтирахме аналогично оборудване и в ТЕЦ София. Така с инвестиция от близо 2,5 млн. лв. можем да реализираме автоматично управление на всички горивни процеси и да използваме най-ефективния режим за работа и икономия на природен газ.

Енергийната ефективност е обща цел на държавата, на компаниите и на всеки отделен гражданин и потребител на енергия във всякакъв вид. Като производител на топлинна и електрическа енергия ние полагаме максимални усилия да работим ефективно, да намаляваме разходите за производство и технологичните загуби. През тази и следващата година ще приключим цялостното енергийно обследване на сградите на компанията и ще започнем тяхното саниране.”

Стоян Цветанов припомня, че изминалият отоплителен сезон беше един от трите най-тежки в климатично отношение поради рекордно ниските температури и споделя, че съвместно с Асоциацията на домоуправителите в Р България дружеството е предложило на клиентите възможност за обследване с термовизионна камера, за да проверят кои са източниците на най-големите енергийни загуби в тяхната сграда и на тази база да предприемат съответните мерки за енергийна ефективност.

„През 2012 г. Топлофикация София
окончателно приключи подмяната на старите абонатни станции
на битовите си клиенти в столицата”, информира г-н Цветанов. По негови думи са подменени 12 268 съоръжения в рамките на Проекта за Рехабилитацията на топлофикационната система на град София, стартирал през 2003 г. За по-малко от една година Топлофикация София е успяла да подмени близо 2000 абонатни станции, както и 136 съоръжения в учебни и социални заведения в столицата на обща стойност 10 млн. евро.

Той разказва, че автоматизираните абонатни станции позволяват на битовите потребители да оптимизират консумацията на топлинна енергия в сградите до 30%, без това да оказва влияние на топлинния комфорт. В зависимост от потреблението на топлинна енергия в отделните апартаменти, както и на промените на външните температури, новите абонатни станции реагират незабавно и това позволява в сградата да постъпва точно толкова топлина, колкото са пожелали потребителите.

„Топлофикация София реализира своята политика за енергийна ефективност и чрез навлизането на компанията в пазара на дяловото разпределение. Дяловото разпределение даде възможност на потребителите да управляват консумацията на топлинна енергия в жилищата си, да спестяват и така да оптимизират сметките си. Преди година и половина столичната топлофикация правеше дялово разпределение в 17 сгради, в момента те са 156. Това са над 4000 клиенти, които са доволни от работата ни. Факт е, че няма подадена нито една жалба за миналия отоплителен сезон. Топлофикация София е единствената компания, която предлага на клиентите си възможност за избор на 6 различни вида уреди за дялово разпределение на конкурентни цени”, коментира изпълнителният директор на Топлофикация София.

„Важен ангажимент в нашата дейност, който сме поели във връзка със сертифицирането ни по ISO 14001, е

управлението на въздействието върху околната среда
Както и досега, но вече с много повече внимание и отговорност от всеки наш служител, ще работим в съответствие с нормативните изисквания по отношение опазването на околната среда, контролираното потребление на природните ресурси, повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, изпълнението на конкретни екологични програми, каквато е въвеждането на „зелена сметка” в компанията.

Модернизацията на 136-те абонатни станции учебните и социални заведения в столицата ще осигури възможността на Столична община за ежегодно спестяване на енергия в размер на около 2 500 MWh и намаляване емисиите на парникови газове с над 530 т СО2 еквивалент за една година.

Автоматизираното управление на горивните процеси в най-ефективните мощности на ТЕЦ София Изток и ТЕЦ София също оказва влияние за снижаване на генерираните емисии СО2 .

Ръководството и експертите в Топлофикация София работят сериозно и по проблема за дерогацията. Вече имаме предложен проект за рехабилитация на наши съоръжения със средствата, които би трябвало да платим за вредните емисии. Инвестирането на тези пари в технологично модернизиране на съоръженията ще доведе до увеличаване на техния експлоатационен живот с 30-40 години”, очертава в заключение екологичната политика на управляваното от него дружество Стоян Цветанов.Ключови думи: Топлофикация СофияЕКСКЛУЗИВНО
Top