Топлофикация – Велико Търново

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2012

Топлофикация – Велико Търново реализирала множество технологични проекти

Топлофикационното дружество Топлофикация - ВТ, Велико Търново, е основано през 1977 г., като отоплителна централа за нуждите на новопостроеното ВВОВУ (сега НВУ) Васил Левски. През същата година започва разширението на Отоплителната централа с изграждането на 2 броя водогрейни котли с мощност по 50 Гкал/ч. С това разширение тръгва и изграждането на Първа градска магистрала до Окръжна болница, с възможност за пренос на 100 Гкал топлинна мощност. През лятото на 1985 г. стартира подготовката за пускане на централното отопление във В. Търново с топлоносител гореща вода от отоплителната централа. През 1986 г. влизат в експлоатация водогрейните котли ВК-50. През 2005 г. Топлофикация - ВТ е приватизирана и става собственост на частната компания Екоенергия холдинг.

„В последните 12 години в дружеството са направени множество технологични подобрения”, коментират от Топлофикация - ВТ. „През 2000 г. в дружеството е внедрена

информационно-управляваща система на производствения процес
разработена от Honeywell България, съвместно с българската фирма Технологична автоматика”.

През 2006 г. приключва газификацията на ОЦ В.Търново. Реконструкцията и промяната на горивната база от котелно гориво на природен газ осигурява по-екологично и високоефективно производство на топлинна енергия.

През същата година са изградени топлопровод и топлообменна станция за връзка между Първа градска магистрала и магистралата на Районна отоплителна централа. От този момент започва топлоснабдяване на потребителите, свързани към РОЦ, с топлинна енергия от ОЦ В. Търново. РОЦ преустановява работа, тъй като съгласно новия градоустройствен план на града подлежи на закриване.

През 2007 г. в отоплителна централа В. Търново стартира комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
Въведен е в експлоатация когенерационен модул - бутален двигател, изгарящ природен газ и свързан към него електрически генератор. Системата е произведена и доставена от фирмата Wartsila Sweden. Топлинната мощност на модула е 3,2 MW, а електрическата мощност - 2,8 MW”, допълват те.

От дружеството споделят, че производственият капацитет на Отоплителна централа - В. Търново се състои от следните мощности: водогреен котел ВК-50-2 на природен газ с мощност 48 MW; водогреен котел Берч HWDRS 1800 на природен газ с мощност 16 MW; парен котел ЕКГ-12 на природен газ с мощност 12 MW;парен котел ПКГ-4 на природен газ с мощност 2,5 MW; когенерационен модул с топлинна мощност 3,1 MW и електрическа мощност 2,8 MW; водогреен котел ВК-50-1, експериментално реконструиран за изгаряне на биомаса.

Част от производствените котелни уредби са оборудвани с комбинирани горелки за изгаряне и на котелно гориво като резервен вариант. Във връзка с това Топлофикация - ВТ разполага с мазутно стопанство за съхранение на котелно гориво, осигуряващо висока надеждност на производството на топлинна енергия.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top