ТУ-София, доц. д-р инж. Нина Николова: Все повече работодатели инвестират в развитието на млади специалисти

Начало > АКАДЕМИЧНО > Високотехнологична автоматизация - специално издание на сп. Инженеринг ревю

доц. д-р инж. Нина Николова, декан на факултет Автоматика, Технически университет-София

Факултет Автоматика е основан преди повече от 4 десетилетия. Представете накратко дейността му днес. Кои са най-значимите му постижения през годините?
Факултет Автоматика (ФА) на Технически университет-София (ТУ-София) е създаден през 1974 г. и е включен в структурата на висшето учебно заведение, започнало историята си през 1941 г. като висше техническо училище. През 2013 г. ФА празнува още една забележителна годишнина – 50 години обучение по автоматизация на производството.

За 41-годишната си история ФА създаде: 67 професори; 7 професори, постоянно преподаващи във водещи университети на Великобритания, Франция, Холандия, Швеция, Дания, САЩ; 1 ректор на ВМЕИ; 8 зам.-ректори на ВМЕИ и на ТУ-София; 3 чл.-кор. на БАН; 5 зам.-министри и 2 народни представители, което определя ФА като факултета с най-висококвалифициран академичен състав в ТУ-София.

Преподавателите на ФА бяха активни модератори в създаването на основни функционални звена в структурата на ТУ-София, спомогнаха за разкриването и участват в развитието на катедрите по автоматизация на: ФЕА във филиала в Пловдив, ИПФ Сливен, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, УХТ-Пловдив, Русенски университет “А. Кънчев” и др.

Какъв интерес проявяват младите хора у нас към дисциплините в сферата на автоматиката? Кои са най-желаните специалности?
Атрактивни за младите хора са направления като управление на електромеханични системи, биотехнологични процеси, роботи и гъвкави производства, при които проблемите имат интердисциплинарен характер. Предпоставка за тяхното решаване е интегрирането на знания от различни научни области, което е постигнато при обучението във ФА.

Особеностите на обучението и възможностите за успешна реализация стимулират висок интерес сред младите за следване във факултета. Привлекателен за тях е и фактът, че придобитите във ФА знания са приложими и извън областта на техническите системи, при управлението на сложни производствени, транспортни, икономически, социални и други процеси.

Успешната реализация на възпитаниците на ФА в страната и чужбина е в резултат на широката им фундаментална подготовка. Важно място в тази подготовка заемат знанията в областта на компютърната техника и програмирането, на количествените методи за анализ и проектиране на системи за управление, както и усвоеният системен подход към изучаването на процеси с различна природа.

В какви области имат възможност да профилират, къде стажуват?
ФА подготвя висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти със солидна инженерна подготовка, даваща им възможност да заемат професионални позиции и да участват успешно в различни форми на изследователска, преподавателска, експертна дейност и др.

Възпитаниците на ФА се научават да ръководят и да участват в цялостната дейност на колективи от разнородни специалисти. По време на обучението си те се запознават с научноизследователската, конструкторска, проектантска и развойна дейност в областта на автоматизацията и възможностите за тяхното прилагане във всички отрасли – промишленост, енергетика, транспорт, банково дело, комуникации и др.

Някои от компаниите работодатели и ведомства, с които ФА поддържа връзки, са: Фадата, Шнайдер Електрик България, Сименс, Ханиуел, Фесто България, АББ България, Старт Инженеринг, Вистеон Електроникс България, Елаците - Мед и много други.

В какви компании и индустриални сектори могат да получат професионална реализация след завършване на обучението си възпитаниците на факултета? Разкажете за най-успелите сред тях.
Завършилите ФА инженери успешно работят в научноизследователски, проектантски, управленски и изпълнителни звена на организации, предприятия и фирми от индустрията, енергетиката, транспорта, строителството.

Участват активно в създаване, производство и експлоатация на средства за автоматизация на препрограмируеми машини, механизми и робототехнически системи. Добре приети са в приборостроителни и метрологични служби, както и в инженерингови организации и фирми по биотехнология, медицина и екология.

Възпитаници и преподаватели на ФА са създатели на организации и фирми в областта на автоматизацията, програмното осигуряване и информационните технологии, сред които: чл.-кор. проф. д-р Н. Наплатанов – основател и директор на ИТК-БАН; проф. Т. Петков – основател и директор на ЦРБА; проф. д-р Х. Хинов – директор на НИПИА към Министерство на машиностроенето; проф. дтн С. Цонков – учредител и директор на ЦЛБА–БАН; маг. инж. Н. Минков – изпълнителен директор на индустриален клъстер Средногорие Мед и много др.

Как бихте оценили обучението по автоматика в България в сравнение с останалите страни?
Основните принципи, въз основа на които от създаването му се гради дейността на ФА, са: създаване на академична и творческа обстановка, научно и кадрово израстване на преподавателите и повишаване на квалификацията, толерантност и достойнство в отношенията, участие на студентите в решаването на значимите проблеми в процеса на обучение.

Днес ФА заема достойно място сред водещите факултети на ТУ-София. Студентите се обучават на български, английски, немски и френски език по 180 учебни дисциплини в 56 учебни и научноизследователски лаборатории, върху 554 лабораторни постановки.

Обучението във ФА се провежда в професионални направления: “Електротехника, електроника и автоматика” в специалности “Автоматика, информационна и управляваща техника” и “Системи за енергоефективно управление”; “Комуникационна и компютърна техника”, съвместно с ФКСУ в специалност “Информационни технологии в индустрията”; “Общо инженерство”, съвместно с МФ в специалност “Метрология и измервателна техника”.
Всички специалности са акредитирани от НАОА с най-високите оценки за страната. Ежегодно за обучение във ФА се записват 200 студенти и се дипломират 180 инженери.

Какви са отзивите на българските и чуждестранните компании за качеството и квалификацията на работната сила у нас в сферата на автоматизацията?
Компаниите работодатели и ведомствата, с които ФА поддържа връзки, дават много добра оценка за квалификацията на нашите възпитаници. В подкрепа на това твърдение е и фактът, че през изминалите години с участието на преподаватели и възпитаници на ФА са разработени стотици научноизследователски проекти за системи за автоматизация и техни компоненти.

Внедрени са стотици системи в отраслите на промишлеността, енергетиката, транспорта и социалната сфера. Произведени и внедрени в страната и чужбина са хиляди изделия – компоненти на системи за контрол и регулиране, от което е получен значителен икономически ефект.

Разработени са и редица програмни продукти, използвани в промишлени изследователски институти, образованието и други области. ФА участва и в редица международни и европейски изследователски проекти и има договори за сътрудничество с български и чуждестранни учебни и научноизследователски звена.

Как трябва да бъдат мотивирани младите специалисти в областта да търсят кариерна реализация на българския пазар, а не в чужбина? Каква е ролята на държавата, бизнеса и образователните институции?
Във ФА сме сигурни, че България ще излезе от икономическата криза и нейната индустриална продукция ще намира все по-достойно място на международния пазар. Това предполага както прилагане на модерни производствени технологии, така и пълноценно използване и развитие на научния и производствен потенциал.

Академичното ръководство на ТУ-София и кариерният център ежегодно организират изложения на работодателите – “Дни на кариерата” и “Стажове”, което е една добра стъпка в мотивирането на младите хора да търсят кариерно развитие в България.

Добра тенденция е и фактът, че все повече работодатели инвестират в наемането на млади специалисти и тяхното развитие, като освен платени стажове предлагат гъвкава заетост, което удовлетворява в по-голяма степен изискванията на студентите. Това е възможност, завършвайки университета, инженерите да са и с по-добра практическа подготовка.

Прилагането на европейската инициатива срещу младежката безработица в лицето на новата европейска програма “Младежка гаранция” също е още една стъпка в насоката младите хора да получат добро предложение за работа, продължаващо образование и обучение.Ключови думи: Факултет Автоматика, Технически университет-София, автоматизация на производството, електромеханични системи, биотехнологични процеси, роботи и гъвкави производства, интердисциплинарно обучениеTop