РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2010 > Уотърман Сървисис Ел Ел СиУотърман Сървисис Ел Ел Си, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Уотърман Сървисис Ел Ел СиЗа мембранните биореактори Мембранен биореактор с мембранен модул, разположен извън него Преминалите през механичната решетка отпадни води (ОВ) постъпват в биорекатора (Фиг. 1) , където се окисляват, за да се премахне органичното замърсяване и амоняк, ако има такъв. Разбърканата смес от биореактора с концентрация на неразтворени соли от 10 g/L до 20 g/L се изпомпва към мембранен модул с обратна промивка. Натрупаният в модула филтрат (концентрирана биомаса) чрез обратната промивка се връща отново в биореактора. Излишъкът от биомаса се изхвърля от системата или формира обратен поток. При използване на ултрафилтрация в мембранния модул се сепарират разтворени и колоидни механични частици, макромолекули както и микроорганизми от обработваната вода. (диаграмата.) Системата, която е описана тук е изградена от независими един от друг модули (Фигура), където мембранните единици са след и извън биорекатора. Това спомага двата процеса да са разделени, избягва се взаимозависимостта и е възможна индивидуалната оптимизация на отделните модули. Разделянето на времената за образуване на утайката и за разтваряне на съставните елементи в биореактора спомагат за оптимален контрол на биологичните реакции, както и по-висока надеждност и гъвкавост на системата. Времето за образуване на активната утайка при МБР обикновено е 60 – 100 дни. Това спомага за развитието на бавно растящи микроорганизми като нитрифициращи бактерии, също така ефективна обработка на трудни за третиране компоненти като органични макромолекули, които се задържат в мембранните единици и след това се връщат за повторна биодеградация. Сравнение на конвенционална ПСОВ и МБР Таблица Фигура 1. Изисквания за застроена площ От изложените по-горе данни е очевидно, че при еквивалентни системи до 600 m3/ден, при МБР необходимата максимална застроена площ е 260 м2, а при конвенционална ПСОВ е 1300 м2. 2. Качество на обработената вода Най-забележителното сравнение в полза на МБР е качеството на обработената вода. При ПСОВ ХПК, БПК и количество неразтворени вещества са съответно 90, 30 и 30 mg/L. Респективно при МБР са 30, 5 и 0 mg/L. 3. Ценово сравнение МБР са по-евтини за изграждане и поддръжка. Намалението в цената идва от по-малките обеми на отделните модули, липсата на каквито и да е химикали необходими за третирането на отпадната вода, редуциран брой на използваните съоръжения. Качеството на обработените води при МБР е достатъчно високо, така че те да се използват отново за непитейни нужди – земеделско напояване, рибарници, производство и др. Преимущества МБР имат следните предимства пред конвенционалните ПСОВ: - Отлични качества на обработената вода; - Възможно повторно използване на обработената вода – по-добра икономия на вода; - Компактно инсталиране – намаление на цената за изграждане и монтаж; - Малки количества утайка; - Технологична гъвкавост и опростеност – ниски обеми на утайката, възможност за пълна автоматизация; - Идеална възможност за надграждане в бъдеще – по-високи изисквания от страна на стандартите за обработване на вода; - Възможност за модулно изграждане – лесно повишаване на работния капацитет. Приложение МБР намират приложение в обработката на индустриални и общински отпадни води : Индустрията – химическата, петролно - химическата, фармацевтичната, козметичната, млекопреработвателната, хартиената, хранителната и др. Общините – третиране на отпадни води. Waterman LLC е създадена през 1999 г. в Баку, Азербайджан. Следвайки своя успех в Азербайджан, Waterman LLC откри нов офис в София през 2008 г. с намерение да се предлагат качествени системи за пречистване на води на конкурентни цени за всички приложения, като не се ограничава само до питейни води, отпадни води, води от производствени процеси и обезсоляване. Ние сме специализирани в прилагането на доказани технологии за пречистване на питейни и отпадъчни води, в съответствие с нуждите на клиента, като прилагаме индивидуален подход за всеки клиент, базирайки се на компетентността и техническата помощ на нашите отдели по техническа и химическа поддръжка. Waterman LLC е сертифицирана по стандарта за опазване на околната среда ISO 14001:2004, което гарантира, че компанията работи съобразно местни и международни екологични практики и сертификат МАРПОЛ за заустване в моретата. Ние целенасочено се стремим да се предотврати отделянето на газове в атмосферата, почвата и водата и да се сведе до минимум количеството и токсичността на генерираните отпадъци и други отпадни вещества, като осигуряваме безопасно пречистване и складиране на отпадни и оточни води. БЪЛГАРИЯ АЗЕРБАЙДЖАН Адрес: бул. Ал. Малинов, № 85 Адрес: ул. Ягудов, № 83, Байлова София 1715, България Баку. Азербайджан Az 1003 Телефон: +359 2 9756540 Телефон: +994 12 448367 1 Факс: +359 2 9756550 Факс: +994 12 4482072 Mail: office.bg@watermanllc.net Mail: office@watermanllc.com


Top