Въвеждат енергиен клас на циркулационните помпи

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Водещи производители на помпи обединяват усилията си за повишаване на енергийната им ефективност

Амелия Стоименова

В съответствие с всеобщия стремеж към разработване на енергийноефективни технически изделия, водещи производители на циркулационни помпи, предназначени за отопление на жилищни и административни сгради, обединиха усилията си в предлагането на нискоенергоемки продукти на европейските пазари. Израз на общата им воля за намаляване на енергийната консумация на широко използваните в бита циркулационни помпи е разработването на схема за енергийно класифициране от европейската асоциация на производителите на помпи и помпени системи Europump. Инициативата, подета от датската компания Grundfos и подкрепена от компании със сериозни пазарни позиции като Biral, WILO, CP и други, бе маркетингово промоцирана през настоящата година. Стъпката, предприета от европейските производители на циркулационни помпи, е логична и очаквана, предвид наложената от години търговска практика консуматорите на енергия в домакинствата да подлежат да енергийно класифициране. Ожесточената борба за отвоюване на по-голям пазарен дял между производителите на помпи и помпени системи е основен двигател както за техническото им развитие, така и в сферата на маркетинга, блестяща проява на който е въвеждането на енергиен клас на помпите. Направени маркетингови проучвания на основните критерии за избор на помпи за отопление сред инсталаторските фирми в Европа нареждат енергийната консумация в челните места на класацията.

Според уверенията на специалисти от фирмите, инициирали и подкрепили енергийното класифициране на помпите и помпените системи, въвеждането на енергийните класове е свързано с необходимостта от значителни инвестиции. Причина на това е фактът, че масово предлаганите до момента на европейските пазари циркулационни помпи и помпени системи не са високо енергийноефективни. Въпрос на имидж и сериозен PR инструмент в борбата с конкуренцията е предлагането на нискоенергоемки помпи, което изисква влагането на техническо ноу-хау и сериозни финансови средства с цел разработването им, коментират от фирми, включили се в инициативата. Очакванията на специалисти, работещи в компании, присъединили се към въвеждането на енергиен клас на помпите и помпените системи, са инициативата да не бъде масово подкрепена от европейските производители, тъй като е свързана с необходимостта от финансова мощ, която да я обезпечи технически.

Фактът, че днес българският пазар е в много по-висока степен отворен към общоевропейския в сравнение с преди десетилетие, се потвърждава от обстоятелството, че въпреки сравнително краткия период от стартирането на инициативата, в страната вече се предлагат помпи с маркиран енергиен клас. Очакванията на българските специалисти относно влиянието, което въвеждането на системата за енергийно класифициране на циркулационните помпи ще окаже върху пазара в страната, са разнопосочни - варират от положителни нагласи до краен скептицизъм, че това изобщо би могъл да бъде аргумент за покупка на определено изделие. В настоящия брой публикуваме коментари по темата на български специалисти от фирми, подкрепили инициативата за въвеждане на енергиен клас на помпите за отопление в битови и административни сгради. Поради актуалността на темата очаквайте продължението й в следващи броеве на сп. Инженеринг ревю.

В основата на айсберга

Встрани от въвеждането на енергийното класифициране на помпите за отопление като търговски инструмент за пазарно налагане остава неоспоримият факт, че според данни на Europump в държавите от Европейския съюз работят 120 милиона циркулатора с обща консумация на електроенергия от приблизително 57 TWh. Необходимостта от разработването на помпи и помпени системи с ниска енергийна консумация не подлежи на коментар, особено като се вземе предвид обстоятелството, че помпите консумират около 20% от електрическата енергия в световен мащаб. Над 70% от световните емисии на парникови газове се генерират вследствие производството и консумацията на електроенергия, 25% от които са резултат от производството на електрическа енергия. Направени проучвания свидетелстват, че в резултат на парниковия ефект през следващото десетилетие температурата на Земята ще се повиши средно с 6 °С, докато населението й едва до няколко години ще достигне 8 милиарда души. Следователно, независимо от чисто търговските основания на фирмите да въведат схемата за енергийно класифициране, ако инициативата резултира в повишаване на пазарния интерес към нискоенергоемки помпи и помпени системи, общата полза ще бъде налице.

Схемата за енергийно класифициране

Разработена е от европейската асоциация на производителите на помпи Europump. Схемата за енергийно класифициране е описана в доброволно споразумение между компании, производители на циркулационни помпи за отопление на битови и административни сгради, сред които вече изброените Biral, Grundfos, Smedegaard, WILO и др. В документа се посочва, че всички компании, които продават циркулационни помпи в Европейския съюз, могат да използват схемата за енергийно класифициране, след като подпишат споразумението, наречено Индустриално съглашение. Споразумението на практика въвежда унифицирана класификационна система, отнасяща се до помпени системи за отопление в жилищни и административни сгради с приблизително еднакъв товарен профил - показан на фиг. 1. На базата на унифицирания товарен профил се изчислява т.нар. индекс на енергийна ефективност EEI. Според разработения от Europump товарен профил, в 44% от времето си циркулационните помпи работят с 25% от капацитета си, в 35% от времето с 50% от максималната си производителност, в 15% от времето със 75% от производителността си и едва в 6% от периода си на експлоатация с изчисления си от проектантите пълен капацитет. Схемата за енергийно класифициране е подобна на действащата в Европейския съюз схема за класифициране на енергийната ефективност на хладилници и други домашни уреди. Принципите, залегнали в разработената от Europump схема, съответстват на директивата на Европейския съюз 1992/75/ЕС за енергийна ефективност на домашни уреди.

Енергиен клас на помпите

Определя се на базата на стандартни правила, основаващи се на определен годишен профил на помпите, който е сходен с характеристиката консумация на гориво при автомобилите. За да се определи точният енергиен клас на циркулационните помпи, се изчислява индекса на енергийната им ефективност - EEI. В системата за енергийно класифициране на Europump е залегнала система от дванадесет последователни стъпки, включващи пресмятането на сложни математически изрази с цел определяне на средната консумирана мощност на циркулатора Pavg и препоръчителната му мощност Pref, която е функционално зависима от хидравличната мощност на помпата. Индексът на енергийна ефективност EEI се пресмята като съотношение между двете мощности - ЕЕС = Pavg/Pref. EEI представлява сумарен коефициент, по който се съди не само за енергийната консумация на помпата, но и за надеждността й на работа, обхвата й на приложение, възможностите на инсталация и редица други експлоатационни и технически характеристики.

Схемата за енергийно класифициране въвежда седем енергийни класа - А, В, С, D, E, F и G.
Top