Възможности за финансиране на машини и оборудване през новия програмен период 2014-2020 г.

БизнесСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Във връзка с отправено от нас запитване относно вариантите за финансиране на закупуване и модернизация на машини през периода 2014-2020 г., в редакцията постъпи следният отговор от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност на българската икономика”:

През последните години процедурите за технологична модернизация се превърнаха в един от основите инструменти за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

В тази връзка Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност полага непрекъснати усилия за подобряване на условията за кандидатстване по тези процедури, тяхното навременно обявяване и удовлетворяване на изискванията на възможно най-широк кръг от потенциални бенефициенти.

До момента по настоящата оперативна програма са обявени общо 8 процедури за технологична модернизация (2 от които за големи предприятия). На 27 декември 2013 г. приключи и подаването на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.14

"Технологична модернизация в малки и средни предприятия", която е поредната процедура, насочена към подобряване на технологиите, закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване от българските МСП. Бюджетът на процедурата е 97 791 500 лева (50 000 000 евро). Общият брой подадени проектни предложения е 1168, като в момента се извършва оценка на тези проектни предложения.

Усилията на Управляващия орган и подкрепата за обновление на технологиите в предприятията ще продължат и през следващия програмен период 2014-2020 г. чрез новата оперативна програма, насочена към българския бизнес.

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспосбност" 2014-2020 от м. октомври 2013 г. адресира две основни предизвикателства пред икономиката на България - постигането на ускорени темпове на растеж на икономиката с цел "догонващо развитие" (Приоритетна ос 1 "Предприемачество, експортен и производствен потенциал"), като едновременно с това се акцентира, че ускорените темпове на растежа ще бъдат устойчиви - с акцент върху екологията и енергетиката, и като цяло, ресурсната ефективност (Приоритетна ос 2 "Зелена и ефективна икономика").

В този смисъл, оперативната програма е насочена към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност.

Финансирането на закупуване и обновление на машини би могло да попадне в следните примерни дейности за финансиране:
- обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използването на ресурсите чрез въвеждане на водещи технологични решения - включва представяне на подкрепа за инвестиции в съвременни технологии и оборудване (ДМА и ДНА) за развитието на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и подобряване на производствените процеси; подкрепа за предоставяне на професионални консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови продукти/процеси/услуги.

В допълнение, съгласно европейските и национални правила за разходване на средствата по оперативните програми през новия програмен период, финансирането ще се предоставя на конкурентен принцип.

Потенциалните кандидати за безвъзмездна финансова помощ ще кандидатстват с проектни предложения, които ще се изготвят съгласно изискванията и образците на формуляри, подробно указани в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по съответните процедури, като условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, сроковете за подаване на проектните предложения, минималният/максималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ ще са специфични за всяка отделна процедура.

Ели Милушева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ръководител на УО на ОП „Конкурентоспособност”

ЕКСКЛУЗИВНО
Top