Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част II

Начало > ОВК > 20.04.2017

Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част II | Инженеринг ревю, снимка 1
Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част II

Основните задачи на интелигентните ОВК системи са да осигуряват комбинация от оптимален комфорт и енергийна ефективност, като изискват минимална намеса от страна на собственика или ползвателя и своевременно идентифицират всички предстоящи или настъпили проблеми, свързани с работата или потреблението на оборудването. Съществуват някои способи, посредством които може да бъде "повишена интелигентността" на ОВК системите.

Как една ОВК система може да стане интелигентна?
Макар не всички елементи на една отоплителна, вентилационна или климатична инсталация да могат да станат "интелигентни", някои несложни промени и внедрявания могат значително да повишат работната и енергийната ефективност на системата и да я направят "по-умна".

Компресори и агрегати за подаване на въздух
Компресорът – електрическата помпа, която компресира хладилния агент, и агрегатът за подаване на въздух (Air handling unit, AHU) към охладителната или отоплителна система са сред най-енергоемките елементи на ОВК инсталациите. С цел повишаване интелигентността на оборудването е препоръчително да се предприемат стъпки за оптимизиране на работата им. Повишаване на ефективността може да се реализира както чрез закупуване на по-нови модели компресори и AHU-агрегати, така и чрез внедряване на технология за използването им само при необходимост (on demand).

IoT-базирани платформи за ОВК мениджмънт
Много електроразпределителни дружества предлагат т. нар. "demand response" програми за доставка на електроенергия, които стимулират изместване на пиковото потребление извън традиционните пикови часове от денонощието. IoT-базираните платформи за ОВК мениджмънт разполагат с възможности за тарифиране и изчисляване на потреблението съгласно времето на консумиране на енергията (time-of-use pricing). Така потребителите закупуват електричество не на фиксирани цени, а в зависимост от това кога го потребляват, като сами избират най-изгодния варант.
Нарастването на броя разпределени енергийни системи с увеличаването на дела соларна, вятърна и съхранявана в батерийни системи електроенергия в енергийния микс също създава предпоставки за внедряването на все повече интелгиентни технологии в електропреносните мрежи и механичното оборудване, включително в ОВК.

Внтилация и доставка на въздух
Вентилационните системи в съвременните търговски и индустриални сгради все по-често работят на базата на т. нар. on-demand технологии или според потребностите. Най-новите решения на пазара разполагат и с инструменти за сградно информационно моделиране (BIM), които участват в регулирането на подаването на въздух към отделните помещения съгласно данните от инфомационната платформа за заетост на помещенията, брой обитатели и т. н.

Дори най-интелгиентната ОВК система може да бъде затруднена от наличието на прекалено много хора в даден обект или задаването на ръчни настройки от потребителя, несъответстващи на моментните условия и потребности. Тези фактори значително възпрепятстват работата на оборудването в енергийно ефективен режим. За да се избегнат подобни систуации, е препоръчително осигуряването на сензор-базирана система за мониторинг, която централизирано да проверява дали пиковите натоварвания са оправдани спрямо потребностите и да нормализира режима при погрешно задаване на работни стойности от потребителя.

Термостати
Интелигентните термостати могат да отчитат и анализират данни за температурата, влажността, заетостта на дадено помещение или зона, събрани от смарт сензорите в сградата. Тези възможности позволяват на термостата да взема по-ефективни решения при регулирането на ОВК системата с цел осигуряване на оптимален комфорт и енергийна ефективност. Преди внедряването на интелигентни сензорни мрежи и термостати в съществуващи ОВК инсталации обаче е добре да се проведе енергиен одит. Обследването ще помогне да се идентифицират различни проблеми като наличие на латентна топлина в помещенията (причинена от влажността), недобро проектиране на ОВК системата, въздушни утечки и т. н.

Сред факторите за осигуряването на интелигентната работа на един смарт термостат е и правилното му позициониране. Ако устройството е мониторано в непосредствена близост до неявен източник на топлина (например голяма машина в промишлен цех), то може да вземе решение, че цялото помещение се нуждае от повече охлаждане и да понижи температурата прекалено. В по-големите индустриални обекти с обособени зони, които имат различно предназначение, е препоръчително инсталирането на система от интелигентни термостати с локално и централизирано управление, които да осигуряват адекватна промяна на настройките и параметрите на микроклимата в зависимост от моментите условия в зоната.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: ОВК, интелигентни ОВК системи, енергийна ефективност, компресори, AHU, термостатиTop