Везни с неавтоматично действие

Измервателна техникаСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2010

Критерии за избор на измервателен преобразувател

  Настоящата статия, посветена на везните с неавтоматично действие, е продължение на два вече публикувани материала по темата, в които бяха разгледани законовите изисквания, процедурите за изпитване и основните им конструктивни елементи. Тензорезисторните измервателни преобразуватели са сред основните модули на една везна, наред с показващите устройства и механичната конструкция. Измервателните преобразуватели влияят в голяма степен на качеството, точността и експлоатационните възможности на всяка комплектна везна. Изборът им се основава на предназначението и областта на приложение на везните.

Изборът на преобразувател се определя от приложението
По отношение на везните в законовата област, изискванията са точно регламентирани и трябва да се използват измервателни преобразуватели със сертификат за изпитване и одобряване на типа. Във всички останали области на приложение изборът на тензорезисторни измервателни преобразуватели е много по-свободен. Това дава възможност на конструкторите и производителите, съобразно техническите изисквания, необходимата точност и условията на работа на везната да подбират измервателни преобразуватели с по-занижени показатели. Също така съществуват предпоставки, комплектни везни, които са с приложение извън законовата област, да се предлагат на много по-изгодна цена. В крайна сметка, отговорността за избора на елементна база е на производителя, тъй като съществува рискът в процеса на работа да се влошат показателите на везната.
Поради широката достъпност на техническа информация за измервателните преобразуватели, в настоящия материал те не са обект на задълбочено разглеждане. В Рекомендация на международната организация по законова метрология R 60:2000Е са описани подробно метрологичните и техническите данни на измервателните преобразуватели, методите за изпитването им, както и основните показатели, на които трябва да отговарят. Имайки предвид многообразието от подобни преобразуватели WELMEC (организация, подкрепена от органите по законова метрология на държавите-членки на Европейския съюз и EFTA, осигуряваща указания за производителите на средства за измерване и за нотифицираните органи, отговорни за оценяване на техните продукти) издава допълнително ръководство WELMEC 2.4. То е посветено специално на измервателните преобразуватели с оглед съгласуване на общи правила и изисквания за използването им във везните с неавтоматично действие.

Общо приемане на измервателните преобразуватели
В първите години след въвеждането на Директивата 90/384/EИO обичайна практика бе в сертификата за одобрен тип да се съдържат таблици с измервателните преобразуватели, които изрично регламентират допустимите типове, производителите и сертификатите за изпитване. Недостатък на практиката бе необходимостта таблиците с измервателни преобразуватели да се допълват всеки път, когато се добавя нов тип.
За да се осигури повече гъвкавост както на нотифицираните органи, така и на производителите, според ръководството на WELMEC се допуска общо приемане на измервателните преобразуватели заедно с необходимите предпоставки и правила. В този случай, в сертификата за одобрен тип не се посочват конкретни типови датчици, но в него се съдържа специална декларация. Според нея, всеки измервателен преобразувател може да се използва за везните от конкретен сертификат за одобрен тип, при условие че са изпълнени следните условия:
- Има сертификат за съответствие по Рекомендация R 60:2000Е или сертификат за изпитване от нотифициран орган;
- Сертификатът да съдържа типовете на датчиците и необходимите данни за тях, които се изискват за декларацията за съвместимост на модулите (WELMEC 2, издание 3, 2000) от производителя и всички специфики в изискванията за монтаж;
- Съвместимостта на датчиците и индикатора се установява от производителя с помощта на формуляра за съвместимост на модулите;
- Предаването на силата от теглото върху преобразувателите отговаря на един от примерите, посочени в Ръководство WELMEC 2.4 за измервателни преобразуватели.

Основни показатели на измервателни преобразуватели
На българския пазар се предлага голямо разнообразие от тензорезисторни измервателни преобразуватели с различно качество и на различни цени. Без задълбочено проучване на пазарното предлагане спрямо изискванията към конкретното приложение е необективно да се говори за по-добър и по-подходящ тип преобразувател.
Основни показатели - на основата на които се прави изборът на даден преобразувател и които се вземат под внимание при определяне съвместимостта на модулите, са:
- Клас на точност;
- Температурен обхват tо;
- Чувствителност mV/V; 
- Максимален товар Еmax (kg);
- Брой на скалните деления nLC;
- Минимално проверочно деление vmin или Y = Emax/vmin;
- Входно съпротивление на датчика RLC;
- Минимален мъртъв товар DR или Z= Emax/2DR.

Специфики на товароприемни устройства
Товароприемното устройство е последният възел, с който завършва окомплектоването на везната като завършено изделие. В зависимост от конструкцията му се определя функционалното приложение на везната. На базата на товароприемните устройства везните се определят като платформени, автомобилни, с ролков път, за тръбен път и др. Обикновено, товароприемното устройство е частта от везната, която се изработва от крайния производител на комплектната везна. Основното изискване към него е да осигури еднозначно и коректно предаване на силата към измервателните преобразуватели.
Разнообразието от товароприемни устройства е много голямо. Широко е предлагането и на различни технически и конструктивни решения. Най-често се използват метални конструкции с достатъчна якост за определения максимален товар, осигуряващи дълготрайна работа на везната.
Както при измервателните преобразуватели, и тук за намаляване на необходимата информация в индивидуалните сертификати за одобрен тип са изготвени общи правила и принципи, които са действащи в рамките на Европейския съюз. Те се съдържат в Ръководство 2.4 на WELMEC – “Ръководство за измервателни преобразуватели”. В него са посочени препоръчителни силопредаващи схеми на натоварване на всички типове измервателни преобразуватели, както и общи изисквания към товароприемните устройства. Описаните правила представляват препоръка за добра инженерна практика. Ако съществуващите правила се спазват, при модулно изграждане на везните, не е необходимо в сертификата за одобрен тип да се вписват конкретните товароприемни устройства. Презумпцията е, че с така изпълнено товароприемно устройство, везната като цяло ще отговори на съществените изисквания за везни с неавтоматично действие.
В заключение може да се отбележи, че когато производител разработва и пуска на пазара нова везна е необходимо още в процеса на проектиране да познава добре действащата европейска нормативна рамка в областта.
ЕКСКЛУЗИВНО

Top