Везни с неавтоматично действие

Начало > Измервателна техника > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2009

Законови изисквания, процедури за изпитване, регламентирани
от новия подход


 Свободното движение на стоки в Европейския съюз се регламентира с редица директиви от т.нар. нов подход, в които са формулирани съществените изисквания към продуктите и са предвидени процедури и модули за оценка на съответствието. Директивите от новия подход са разработени на основата на следните принципи:
l хармонизирането се свежда до спазване на съществените изисквания;
l само продукти, които отговарят на съществените изисквания на директивите, могат да бъдат пускани на пазара;
l хармонизираните стандарти, чиито заглавия и номера са публикувани в официалния бюлетин на Европейската комисия и са били въведени като национални стандарти, се считат за стандарти, които са в съответствие със съществените изисквания към продуктите;
l прилагането на хармонизираните стандарти или на други технически спецификации се осъществява по преценка на производителите, които имат свободата да избират всяко техническо решение, което би могло да гарантира съответствието със съществените изисквания;
l производителите могат да избират между различните процедури за оценяване на съответствието, предвидени в съответната директива.

Законова и нормативна рамка в областта
Сред директивите от новия подход е 90/384/EИO “Везни с неавтоматично действие”. С Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, европейската директива се въвежда като закон в Република България. Наредбата е приета с Постановление 114 от 30.05.2003 г., обнародвана е в ДВ бр. 52 от 06.06.2003 г., търпи известни изменения и влиза в сила от 01.01.2007 г.
С приемането на България в Европейския съюз, производството, вносът и пускането на пазара на везни с неавтоматично действие се извършва съгласно Директива 90/384/EИO и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на тези везни. Директивата и наредбата определят съществените изисквания, областите на приложение, за които е необходима оценка на съответствието, свързаните с това процедури и изискванията към нотифицираните органи за оценка на съответствието за везни с неавтоматично действие.
Директивата се отнася за всички везни с неавтоматично действие, което означава, че освен изискванията в нея, вече не съществуват други национални предписания в тази област.

Основен критерий за оценка на съответствието
е задължителната маркировка със знака “СЕ” и зелен метрологичен стикер (черна буква “М” на зелен фон в квадрат с размери 12,5 х 12,5 mm).
Областите на приложение на везните, за които се изисква задължителна маркировка, са определени в член 1.2а на Директивата. За всички останали приложения не се изисква използването на везни, снабдени със знака “СЕ”. Възможно е за тях да се изисква да имат знак за съответствие “СЕ”, според други директиви. Например Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за работа в определени граници на напрежението и др.
Областите на приложение, за които
задължително се изисква маркировка
със знака “СЕ” и зелен метрологичен стикер са: търговия, здравеопазване и обществено управление. По-подборно те са:
Определяне на масата за целите на търговски плащания, което се отнася за стоково-парични сделки при покупко-продажба на стоки чрез измерената им маса.
Определяне на масата за изчисляване на такси, тарифи, данъци и обезщетения. Типични примери са пощенските услуги, определянето на таксите за багаж в транспортни приложения и др.
Определяне на масата при прилагане на закони, наредби и други по експертизи по съдебни дела.
Определяне на масата в медицинската практика, при измерване теглото на пациенти с цел наблюдение и диагностициране на лечението.
Определяне на масата при производството на лекарствени средства, в аптеките въз основа на лекарско предписание и при анализи в медицински лаборатории.
Определяне на цената, съответстваща на масата, за директна продажба в открити търговски обекти, както и при производството на готови опаковки.
Всяко приложение, което не принадлежи към изброените области, се отнася към чл. 1.2б от Директивата. Според него не се изисква везните да са маркирани със зелен метрологичен стикер и знака "СЕ". Области на приложение, за които маркировката не е задължителна са:
l спорт;
l битови приложения;
l вътрешно-ведомствен контрол;
l измерване на стоки само за информация на клиента;
l използване в системи за осигуряване качеството на производство, за лабораторни изследвания и др.

Хармонизираният стандарт БДС EN 45501:2001
Директивата регламентира съществените изисквания, на които трябва да отговарят везните с неавтоматично действие за приложение в законовата област. Това са изисквания към техническото и метрологично им поведение, включително и допустимите грешки. Съгласно директивите от новия подход, прилагането на хармонизирани стандарти е предпоставка за изпълнение на съществените изисквания към съответните продукти. Такъв хармонизиран стандарт е БДС EN 45501:2001, отнасящ се за везни с неавтоматично действие. Той съдържа не само технически решения, отговарящи на съществените изисквания, но и методи за извършване на изпитвания, които могат да се използват за доказване на съответствието на везните.
Прилагането на стандарта БДС EN 45501:2001 от производителите на везни свидетелства, че продуктите им практически ще изпълнят съществените изисквания от директивата. Те се прилагат за всички устройства, изпълняващи съответните метрологични функции - и на монтираните като модул в дадени везни, и на произвежданите като самостоятелни изделия.

Оценката за съответствие се извършва от
нотифицирани органи
Изискванията към тях са регламентирани в Директивата, сертифицират се от оторизиран държавен орган и се обявяват от държавата пред Европейската комисия. От нея получават уникален номер като нотифицирано лице (Notified Body), който е валиден в целия Европейски съюз. Решенията на нотифицираните органи са валидни в границите на целия Европейски съюз.
Процедурите, които се използват за доказване на съответствието със съществените изисквания, са формулирани в Приложение II на Директивата. Новоразработените везни с неавтоматично действие следва да бъдат подложени на процедура “Изследване на типа”. След него се прави т.нар. EИO-декларация за съответствие на типа (гарантирано с оценена система за качеството на производството) или “Проверка на продукта” от нотифициран орган.
За везни, които нямат електронни устройства и не ползват пружинна сила за уравновесяване на товара, е възможно да се прилага процедурата “Изследване на типа”. Смята се, че те са достатъчно елементарни като конструкция. За везни, които са специално проектирани и разработени за определени специфични приложения, се прилага процедура “Проверка на единичен продукт”.

Процедура “Изследване на типа”
Прилага се при разработването на нови везни. Цели изпитване и утвърждаване на определен тип везна или гама от везни, които са с еднаква конструкция. Като съдържание тази процедура е сходна с досегашното одобряване на типа, съгласно българския закон за измерванията.
Производителят избира нотифициран орган със седалище в държава от Европейския съюз, който е обявен от Европейската комисия със свой индивидуален номер. Този орган прави съответни изпитвания, в съответствие с Директивата и хармонизирания стандарт БДС EN 45501:2001, и удостоверява, че дадените везни или гама везни изпълняват съществените изисквания на Директивата. Нотифицираният орган издава сертификат за одобрен тип, който съдържа достатъчно информация за идентификация на изпитаните везни. Този сертификат е със срок на валидност десет години.

Процедура “Осигуряване качеството на производството”
Прилага се, когато производителят разполага с действаща система по качество на производството. Тя се оценява от нотифициран орган, избран от производителя, и се издава разрешение за кои везни със сертификат за одобрен тип може да се прилага. Производителят декларира, че произведените от него везни съответстват на типа, описан в сертификата за одобряване на типа, и на приложимите за тях изисквания на директивата (респективно наредбата).
При тази процедура нотифицираният орган наблюдава системата по качество на производителя за начина на прилагането й. Производителят издава Декларация за съответствие с типа, която му позволява той да поставя знака “СЕ” и зеленият метрологичен стикер върху всяка везна, в рамките на разрешението на неговата система по качество. При това без да се намесва нотифициран орган. Задачата му е да провежда регулярен надзор върху одобрената система по качеството на производството.

Процедура “Проверка на продукта”
Проверката на продукта представлява процедура, при която нотифициран орган, избран от производителя или негов упълномощен представител, провежда измервания. Целта им е да се установи, че произведените везни съответстват на одобрения тип и на онези съществени изисквания, които трябва да бъдат проверени при завършване на производството. След приключване на изпитванията, нотифицираният орган поставя своя идентификационен номер и издава сертификат за съответствие за извършените изпитвания.
Ако има съответно споразумение с нотифицирания орган, производителят би могъл да постави върху всяка изпитана везна знака “СЕ”, зеления метрологичен стикер и последните две цифри от годината, в която е нанесен знака “СЕ”. С това приключва оценката за съответствие по тази процедура и везната може да бъде пусната на пазара.

Процедура “Проверка на продукта”
На практика тя замести известната по-рано “първоначална проверка”. Днес този термин вече не е актуален. Зеленият метрологичен стикер не е знак, на който може да се гледа като на знак за първоначална проверка.

Материалът продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.


Вижте още от Измервателна техникаTop