РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВИФИ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИФИ БългарияВ европейски мащаб енергийният мениджмънт и енергийната ефективност са теми с все по-нарастващо значение както за бизнеса, така и за климатичните промени. Всякакво развитие в посока подобряване на енергийната ефективност е необходимост. От една страна това е така, защото се наблюдава постоянно покачване цените за електроенергия, от друга страна, енергийната ефективност е част от стратегия 2020 на Европейския съюз. Щадящите климата иновации водят до икономия на средства, повишаване на квалифицираните работни места и икономически растеж. България трябва да следва пътя на енергийната ефективност, тъй като стандартизацията на работните процеси в компаниите се отразява положително върху конкурентоспособността им. Предимството на така оформилата се ситуация е, че частните интереси на компаниите в България се срещат както с националните интереси, така и с тези на страните членки на ЕС. През погледа на бизнеса в България през 2014 г. се очаква ръст на инвестициите в производствените и индустриалните предприятия, предимно, в сферата на технологичната модернизация и енергийната ефективност. Целият стремеж на компаниите е да повишат енергийната ефективност чрез повишаване квалификациите на своите енергийни мениджъри. ВИФИ България разширява портфолиото си с поредната интересна тема: "Европейски Енергиен Мениджър" по проект на EUREM (European EneryManager), съфинансиран от Европейския съюз. Обучението за Сертифициран Европейски Енергиен Мениджър е обучителна програма, която съчетава австрийски и немски практики и ноу-хау в сферата на енергийната ефективност. Обучението обхваща 3 основни аспекта по темата: ефективни енергийни технологии; оперативно управление на енергията и енергиен мениджмънт и повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия. Програмата е насочена към всеки, който е лично ангажиран с енергийните процеси в предприятието (оперативен мениджър, мениджър производство, инженери поддръжка, инженери по процесите и дългогодишни технически ръководители в производствения сектор). Иновативната концепция на обучението включва както присъствени обучителни модули в удобно за участниците време, така и гъвкаво ангажиране на участниците посредством самостоятелно online-learning, което е възможно благодарение на специално създадената за целите на проекта интерактивна платформа. Като ключови теми в обучението се оформят: Енергиен мениджмънт, свързан с оценка на мерките за енергийна ефективност и ефикасност на разходите; както и инженерни теми с техническа насоченост, в които се посочват нови методи и технологии, спомагащи за оптимизацията на производството и консумираната енергия. Обучението изисква от участниците да развият собствена енергийна концепция на проблем от настоящата им практика и да го представят пред обучителите. Ключово предимство на проекта "ЕУРЕМ - Европейски енергиен мениджър" е Сертификацията, с която е той обвързан. Всеки успешно завършил програмата участник ще получи международен сертификат EUREM. Заявка за участие можете да направите с попълване на регистрационна форма, която ще намерите на сайта ни или директно на посочените контакти на ВИФИ България! За повече информация: WIFI BULGARIA ул. Вежен 27 1421 София | България T +359 2 421 90 47 office@wifi-bg.bg www.wifi-bg.bg Цялата отговорност за съдържанието на този информационен бюлетин се носи от авторите. Тя не отразява непременно мнението на мнението на Европейския съюз. Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации и Европейската комисия не са отговорни за информацията, съдържаща се в нея. The sole responsibility for the content of this brochure lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Top