РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вило България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вило БългарияWilo - EMUport

Събиране и отвеждане на отпадъчни води.
Повишаващото се съдържание на твърди частици в отпадъчните води е голямо предизвикателство
при проектирането и изграждането на канализационни помпени станции.
Надеждното решение предлагано от Wilo: Система за разделяне на твърдите частици - Wilo EMUport.
Резултатът от уникалната технология използвана за сепариране на едрите твърди частици
в отпадъчните води е висока сигурност и надеждност на системата, както и безопасна експлоатация.

 

Чисто, безопасно и надеждно от Wilo.


Top